PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krzysztof Kamecki

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Ocena wartości rezonansu magnetycznego (MR) na podstawie retrospektywnej analizy badania obrazowego w konfrontacji z oceną histopatologiczną preparatu po prostatektomii radykalnej
Andrzej Wronczewski, Jerzy Siekiera, Krzysztof Kamecki, Witold Mikołajczak, Andrzej Petrus
Zastosowanie przezskórnej ablacji falami radiowymi (metody organooszczędzającej, minimalnie inwazyjnej, alternatywnej dla częściowej resekcji) do leczenia chorych z guzami nowotworowymi nerki
Jerzy Siekiera, Witold Mikołajczak, Krzysztof Kamecki, Andrzej Wronczewski, Andrzej Petrus
Limfoscyntygrafia dynamiczna węzła strażniczego w przypadku raka prącia
Jerzy Siekiera, Witold Mikołajczak, Krzysztof Kamecki, Andrzej Wronczewski, Andrzej Petrus, Bogdan Małkowski
Wyniki wczesnej cystektomii wykonanej u pacjentów z rozpoznaniem raka pęcherza moczowego w stopniu zaawansowania pT1G3
Krzysztof Kamecki, Jerzy Siekiera, Zbigniew Wolski, Witold Mikołajczak, Andrzej Petrus, Andrzej Wronczewski
Algorytm postępowania w przypadkach wznowy biochemicznej po prostatektomii radykalnej u chorych Oddziału Urologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Jerzy Siekiera, Andrzej Wronczewski, Krzysztof Kamecki, Andrzej Petrus, Witold Mikołajczak
Embolizacja tętnicy nerkowej – jedna z metod paliatywnego leczenia w przypadku zaawansowanej choroby nowotworowej nerki
Witold Mikołajczak, Jerzy Siekiera, Krzysztof Kamecki, Andrzej Petrus, Andrzej Wronczewski
Standardy postępowania w przypadku wysokich przetok jelitowych, powstałych po rekonstrukcyjnych operacjach układu moczowo-płciowego z zastosowaniem jelita cienkiego
Witold Mikołajczak, Jerzy Siekiera, Wojciech Zegarski, Michał Klag, Andrzej Petrus, Krzysztof Kamecki, Andrzej Wronczewski