PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Limfoscyntygrafia dynamiczna węzła strażniczego w przypadku raka prącia
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Jerzy Siekiera, Witold Mikołajczak, Krzysztof Kamecki, Andrzej Wronczewski, Andrzej Petrus, Bogdan Małkowski
Oddział Urologii Onkologicznej, Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

streszczenie

Wprowadzenie.

Limfoscyntygrafia jest badaniem diagnostycznym układu limfatycznego, polegającym na podaniu radioznacznika (np. izotopu technetu) w 4 punkty, w przypadku raka prącia śródskórnie za rowkiem zażołędnym (rak żołędzi) lub w części bliższej ogniska nowotworowego. Podanie radioznacznika odbywa się na ok. 2 godziny przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Lekarz zakładu medycyny nuklearnej zaznacza miejsce największej aktywności promieniotwórczej. Operację resekcji prącia rozpoczyna się od usunięcia węzła strażniczego (węzłów strażniczych), wskazanego przez gamma kamerę, i poddaniu go doraźnemu badaniu histopatologicznemu.

Materiały i metody.

Od 02.01.2005 do 31.12.2007 operowano 21 chorych na raka prącia. Doraźne badanie węzła strażniczego było pozytywne w 9 przypadkach raka prącia. We wszystkich badaniach wynik histopat.: ca planoepitheliale. W 12 przypadkach wykonano częściową resekcję prącia. Ponadto po całkowitej amputacji prącia wykonano obustronną limfangiektomię pachowo-biodrową w 9 przypadkach. Wszyscy chorzy zostali zakwalifikowani do pooperacyjnej radioterapii, a 1 chory otrzymał również chemioterapię.

Wnioski.

Usunięcie węzła strażniczego i poddanie go śródoperacyjnemu badaniu histopatologicznemu decyduje o zakresie leczenia operacyjnego. W przypadku pozytywnego wyniku, limfoscyntygrafia dynamiczna węzła strażniczego wskazuje na konieczność blokowego usunięcia węzłów pachwinowo-biodrowych.