PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Embolizacja tętnicy nerkowej – jedna z metod paliatywnego leczenia w przypadku zaawansowanej choroby nowotworowej nerki
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Witold Mikołajczak, Jerzy Siekiera, Krzysztof Kamecki, Andrzej Petrus, Andrzej Wronczewski
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

streszczenie

Wprowadzenie.

Standardem postępowania w leczeniu raka nerki jest nefrektomia radykalna. W czasie gdy dostępność badań obrazowych jest powszechna, nierzadko do poradni urologicznych kierowani są chorzy w fazie choroby rozsianej. Niewątpliwą korzyść mogą odnieść chorzy, u których wykonano embolizację tętnicy nerkowej. Oprócz zmniejszenia dolegliwości bólowych, zatrzymania krwawienia lub eliminacji zagrożenia masywnym krwawieniem, znane są teorie i mechanizmy immunostymulujące niedokrwionego ogniska nowotworowego. Ponadto embolizacja czasami umożliwia paliatywne usunięcie nerki, która przed tą procedurą była niemożliwa lub zbyt ryzykowna, dając jednocześnie pacjentowi szansę na leczenie uzupełniające.

Cel pracy.

Wskazanie na częstą konieczność leczenia paliatywnego chorych na zaawansowanego raka nerki, w regionie, gdzie dostępność do badań obrazowych jest powszechna, a także na korzyści, jakie odnoszą chorzy po embolizacji tętnicy nerkowej.

Materiały i metody.

W latach 2005-2007 na Oddziale Urologii Onkologicznej w Centrum Onkologii hospitalizowano 38 chorych, u których przeprowadzono zabieg embolizacji tętnicy nerkowej. Zaawansowanie kliniczne guza T4NxM+. Embolizacja dokonywana w Zakładzie Radiologii CM w Bydgoszczy. Materiałem używanym do trwałej embolizacji jest histacryl. Zabieg embolizacji wykonywała ta sama osoba. Nie odnotowano żadnych zdarzeń niepożądanych (powikłań po embolizacji). Odnotowano przemijający ból niedokrwienny, poddający się leczeniu przeciwbólowemu, nudności, stany podgorączkowe, podwyższony poziom kwasu moczowego i leukocytozy w badaniach laboratoryjnych.

Wyniki.

U wszystkich chorych po embolizacji doszło do poprawy stanu ogólnego, poprawy komfortu życia. Ustąpienie krwiomoczu. Zmniejszenie dolegliwości bólowych, 8 chorych było operowanych, 12 zostało objętych programem leczenia uzupełniającego, u 7 wystąpiła kilkumiesięczna stabilizacja choroby, u 3 wystąpiła regresja zmian w płucach.

Wnioski.

Embolizacja tętnicy nerkowej w przypadku zaawansowanego raka nerki jest metodą leczenia paliatywnego. Umożliwia, w niektórych przypadkach (programach), włączenie chorych do leczenia uzupełniającego po weryfikacji histopatologicznej. U niektórych chorych następuje czasowa stabilizacja choroby, zmniejszają się dolegliwości bólowe, ustępuje krwawienie, a także u nielicznych spontaniczna regresja przerzutów do płuc. Mimo powszechnego dostępu do badań obrazowych istnieje niemała grupa chorych, u których w momencie rozpoznania niemożliwe jest leczenie radykalne.