PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Naczyniak jamisty z jednoczesną kamicą nerki
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1993/46/2.

autorzy

Jan Krakowski, Jan Latała, L. Byrski J. Nowak
Z Oddziału Urologicznego Krakowskiego Szpitala Zespolonego
im. G. Narutowicza w Krakowie Ordynator: doc. dr hab. med. Jan Krakowski

streszczenie

Autorzy przedstawiają opis niezwykle rzadkiego przypadku naczyniaka jamistego nerki, któremu towarzyszyła kamica. Badanie naczyniowe nerki było negatywne

Występowanie naczyniaka jamistego nerki jest niezwykle rzadkie. W piśmiennictwie polskim i zagranicznym istnieją opisy pojedyńczych przypadków tego rodzaju 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8). Żadnemu z nich nie towarzyszyła kamica. Zazwyczaj naczyniakistwierdza się przy badaniu pośmiertnym. Nurnberg na 2250 sekcji spostrzegał naczyniaka nerki tylko jeden raz, Lubarsch notuje jeden przypadek na 4000 sekcji (3, 8). Klinicznie naczyniak może być przyczyną krwiomoczu (5). Jako guz niezłośliwy nigdy nie wrasta naciekająco do miąższu. Powoduje jedynie jego uciśnięcie.

Opis poniższego przypadku publikujemy ze względu na: niezmierną rzadkość występowania naczyniaka jamistego w nerce, towarzyszącą kamicę, negatywny wynik badania naczyniowego.

Opis przypadku

Chora D. Z. lat 50. Przed kilkunastoma miesiącami usunięcie kamienia z miedniczki nerki prawej. Obecnie przyjęta z powodu nawracającego krwiomoczu. Badanie urograficzne wykazało obecność 3 małych kamieni w kielichu dolnym nerki prawej oraz przeszkodę miedniczkowo--moczowodową z nieznacznym zastojem (ryc. 1). Badaniem cystoskopowym stwierdzono masywne krwawienie z prawego ujścia moczowodowego. Ponieważ uznaliśmy, że obecność drobnych kamieni nie jest wystarczającą przyczyną tak masywnych krwiomoczy wykonaliśmy angiografię nerkową, której wynik był negatywny (ryc. 2).

Zabieg operacyjny: nerkę odsłonięto w sposób typowy. Nerka makroskopowo bez zmian. Miedniczka wypełniona krwią i skrzepami. Drobne kamienie z kielicha dolnego usunięto. Przy dokładnych oględzinach ściany miedniczki stwierdzono dwie zmiany, makroskopowo robiące wrażenie brodawczaków. W tej sytuacji zdecydowano usunięcie nerki i moczowodu. Nerkę wraz z moczowodem usunięto. Usunięty moczowód makroskopowo i mikroskopowo bez zmian. Badanie histologiczne nerki zostało wykonane w Zakładzie Patomorfologii Krakowskiego Szpitala Zespolonego im. G. Narutowicza (Kierownik: dr med. Jan Nowak). Nr bad. 134. 351. Nerka o wymiarach: 11x7x4 cm. Kielichy wypełnione skrzepami krwi. W środkowej części nerki widoczne jest w obrębie kory owalne ognisko barwy sinoczerwonej, ostro odgraniczone od pozostałego miąższu nerki. Ognisko to średnicy około 2 cm w obrazie mikroskopowym stanowi utkanie naczyniaka jamistego zbudowanego z drobnych jamek, których ściany wysłane są śródbłonkiem. Jamki zawierają krew, częściowo są puste. Otoczone są wąskim pasmem tkanki łącznej. Kanaliki poza tym utkaniem są wypełnione wałeczkami szklistymi oraz krwią. W pozostałym miąższu stwierdza się śródmiąższowy odczyn zapalny, częściowo o charakterze ostrym. Dgn. Haemangioma cavernosum renis. (ryc. 3).

Chora została wypisana w 12 dniu po zabiegu operacyjnym. Badanie kontrolne w 3 miesiące po operacji: chora bez żadnych dolegliwości, badanie moczu bez zmian.

piśmiennictwo

  1. 1. Adamkiewicz K.: Naczyniak nerki. Pol. Przeg. Chir., 1960, 32, 383. —
  2. 2. Gołajewski A.: Naczyniak nerki z jednoczesnym wodonerczem. Pol. Przeg. Chir., 1960, 32, 387. —
  3. 3. Groniowski J.\\\\ Przypadek naczyniaka krwionośnego jamistej nerki. Pol. Tyg. Lek., 1949, 4, 11, 334. —
  4. 4. Kernion J.B.: Cambells Urology. Fifth Edition, Philadelphia, 1986, 2, 1304. —
  5. 5.Kowalczykowa J., Sokolowska-Pituchowa J.\\\\ Nowotwory nerek. Urol. Pol., 1 956, 10, 31. —
  6. 6. LowensJ.B., Baron S., Lipschutz H.: Hemangioma of the Kidney. Report of 2 cases. J. Urol., 1947, 58, 417. —
  7. 7. Majewski J.: Przypadek naczyniaka krwionośnego nerki. Pol. Tyg. Lek.,1957, 12, 1087. —
  8. 8. Malewska S.: Rzadki przypadek naczyniaka jamistego nerki. Urol. Pol.,1966, 38, 382

adres autorów

Autora: doc. dr hab. med. Jan Krakowski
31-137 Kraków, ul. Siemiradzkiego 6/3