PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Metoda usuwania ciał obcych z pęcherza moczowego u kobiet
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2003/56/2.

autorzy

Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Agata Kaliszczak, Andrzej Sikorski
Katedra i Klinika Urologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Kierownik kliniki: prof, dr hab. Andrzej Sikorski

słowa kluczowe

pęcherz moczowy, ciało obce, endoskopia

streszczenie

Cel pracy. Celem pracy jest prezentacja metody slos< iwanej w wybranych przypadkach usuwania ciał obcych z pęcherza moczowego. Materiał i metoda. Metoda polega na jednoczesnym wprowadzeniu przezcewkowo cystoskopu z kleszczykami biopsyjnymi w celu napięcia taśmy
lub nitki oraz nożyczek laparoskopowych. Metodę zastosowano u pięciu chorych. U trzech z nich usunięto fragmenty taśmy po operacji TVT, u
jednego podwiązkę dexonowa, użytą jako podklucie w trakcie histerektomii, również u jednego odcięto kamień, który wytworzył się na
fragmencie nici, także będącym pozostiilością po operacji ginekologicznej, Wyniki. We wszystkich przypadkach ustąpi))\' dolegliwości dyzuryczne i stany zapalne, które stanowiły wskazanie do zabiegu. Nie obserwowano
powikłań śród- ani pooperacyjnych w postaci uszkodzenia cewki moczowej lub pęcherza. Wnioski. Opisywana metoda jest prosta, tania i wysoce skuteczna. Mimo iż wskazania do jej stosowania są rzadkie, to jej znajomość może być
przydatna w praktyce urologicznej, czego dowodzi nasz materiał.

Wprowadzenie

W związku z szerokim rozpowszechnieniem techniki TVT w leczeniu wysiłkowego nielrzymania moczu coraz częściej zachodzi konieczność leczenia powikłań, występujących po zastosowaniu tej metody. Jednym ■/, najczęściej spotykanych powikłań jest perforacja pęcherza moczowego występująca w 5.5-6% zabiegów. także w ośrodkach mających duże doświadczenie [1.2].

Cel pracy

Celem pracy jest prezentacja metody stosowanej wybranych przypadkach usuwa-

w naszym ośrodku w w\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

nia ciał obcych z pęcherza moczowego u kobiet,

Materiał i metody

Stosowana przez nas metoda polega na jednoczesnym wprowadzeniu przez światło cewki moczowej cystoskopu ze szlywnymi. biopsyjnymi kleszczykami i długich nożyczek laparoskopo-wych. Równoległe ustawienie narzędzi umożliwia wprowadzenie końcówki nożyczek w obręb pola widzenia cystoskopu (fot. 1). Uchwycenie nici i jej napięcie za pomocą kleszczyków ułatwia skuteczne posłużenie się nożyczkami w celu obcięcia nici lub wycięcia przechodzącego przez światło pęcherza fragmentu taśmy (fot. 2). Metodę tę z powodzeniem zastosowaliśmy u pięciu kobiet w wieku od 42 do 68 lat, które zostały przyjęte do oddziału z powodu przewlekłych dolegliwości dyzurycznych, spowodowanych obecnością ciała obcego z towarzyszącym stanem zapalnym dolmen dróg moczowych. U trzech kobiet usunięto fragmenty taśmy po operacji TVT. podczas której przeoczono perforację pęcherza lub doszło do późnej migracji do jego światła. W jednym przypadku radykalnie usunięto fragment nici dexonowej, użytej jako podkłucie w trakcie histerektomii. Również w jednym przypadku odcięto od ściany pęcherza kamień, który wytworzył się na kikucie nici, będącej pozostałością po operacji ginekologicznej. Czas cewnikowania po zabiegu wynosił 24 godziny Chore otrzymywały jednorazową, osłonową dawkę antybiotyku.

Wyniki

We wszystkich przypadkach ustąpiły dolegliwości dyz-uryczne i stany zapalne, które stanowiły wskazanie do cystoskopu. Nie obserwowano powikłań śród- ani pooperacyjnych w postaci uszkodzenia cewki moczowej lub pęcherza.

Omówienie

Cystoskopia wykonywana w trakcie zabiegu TVT pozwala na śródoperacyjne wykrycie perforacji i wycofanie nieprawidłowo wprowadzonej igły. W części przypadków taśma przechodząca przez światło pęcherza może być przeoczona. Taśma przebiegająca bezpośrednio pod powierzchnią błony śluzowej pęcherza może z czasem ulec przemieszczeniu do jego światła. Innym rodzajem ciała obcego pęcherza moczowego u kobiet, są szwy chirurgiczne, będące pozostałością głównie po operacjach ginekologicznych. Anatomiczne sąsiedztwo pęcherza moczowego i narządów rodnych kobiety sprzyja tego typu powikłaniom. Taśma polipropylenowa, a szczególnie szwy chirurgiczne mają tendencję do inkrustacji i wytwarzania lokalnego stanu zapalnego wokół ciała obcego. Chore zgłaszają dolegliwości bólowe i dyzurycz-ne, występują stałe lub nawracające stany zapalne dolnych dróg moczowych. Usunięcie tego typu ciał obcych „zćikotwiczonych\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" w pęcherzu moczowym stanowi problem techniczny, który sprowadza się do odpowiedniego napięcia wystającej ze ściany pęcherza moczowego nici lub taśmy w celu jej obcięcia przy podstawie. Pozostawienie jej fragmentów w świetle pęcherza grozi utrzymywaniem się dolegliwości i zakażenia. Opisywano przypadki otwartych operacji, przeprowadzonych w celu usunięcia taśmy TVT perforującej pęcherz [3] lub przezcewkowego usunięcia taśmy po laparoskopowej operacji Burcha [4]. Jorion doniósł o wykorzystaniu w tym celu dostępu przezcewkowego z użyciem nefroskopu wspomaganego nadłonowym wprowadzeniem 5 mm trokara laparoskopowego do pęcherza [5].

Wnioski

Opisywana metoda jest prosta, tania i wysoce skuteczna. Jednym z warunków jej powodzenia jest delikatne posługiwanie się nożyczkami laparoskopowymi przy ich wprowadzaniu przez cewkę i w świetle pęcherza, w celu uniknięcia jatrogennego uszkodzenia. Mimo iż wskazania do jej stosowania są rzadkie, to jej znajomość może być przydatna w praktyce urologicznej, czego dowodzi nasz materiał.

piśmiennictwo

  1. 1. Debodinance P, Delporte P, Kngrand JB. Boulogne M: Tension-free vaginal tape (TVT) in the treatment of urinary stress incontinence: 3 years experience involving 256 operations. Eur J Obstel Gynecol Re-prod Biol 2002; 105:49-58.
  2. 2. Meschia M. Pifaroili P, Bcrnasconi F, Geurcio E. Maffiolini M, Ma-gatti F. Spreafico 1.: Tension-free vaginal tape: analysis of outcomes and complications in 404 stress incontinent women, lilt Urogynecol J Pelvic FloorDysfmic 2001:12 suppl. 2: 24-27.
  3. 3. Wyczólkowski M, Klima W, Piasecki Z: Reoperation after complicated tension-free vaginal tape procedures. J Urol 2001: 166; 1004-1005.
  4. 4. Szalecki P Borkowski \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\': Galo obce w pęcherzu moczowym - powikłanie po laparoskopowej ąseracji sposobem Burcha. Uroi Pol 2001. 54. 55-57.
  5. 5, Jorion JL: Endoscopic treatment of bladder perforation after tension-free vaginal tape procedure. J Urol 2002:168; 197.

adres autorów

Marcin Slojewski
Katedra i Klinika Urologii Pomorskiej Akademii Medycznej
ul. Powstańców Wielkopolskich 72
70-1II Szczecin
tel/fax: (0... 97)466 11 00
e-mail: mariwist@24.pl