PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 7.2 - Czy czas między biopsją stercza a prostatektomią radykalną ma wpływ na histopatologiczny wynik pooperacyjny?
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Zofia Krauze-Balwińska 1, Wiesława Bartnik 2, Mieczysław Fryczkowski 1, Andrzej Paradysz 1, Maciej Szczębara 1
1 Katedra i Klinika Urologii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
2 Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej Centrum Onkologii, Oddział w Gliwicach

streszczenie

Cel pracy. Celem pracy jest ustalenie ewentualnej zależności wpływu czasu od pozytywnej biopsji do prostatektomii radykalnej (PR) na histopatologiczne wyniki pooperacyjne.
Materiał i metody. Przeanalizowano retrospektywnie historie chorób trzydziestu ośmiu pacjentów z rakiem prostaty poddanych radykalnej prostatektomii. Uwzględniono wiek pacjentów i czas, jaki upłynął od biopsji do zabiegu operacyjnego, stopień zaawansowania histologicznego według skali Gleasona w materiale biopsyjnym i operacyjnym. Uwzględniono przedoperacyjne leczenie hormonalne.
Wyniki. W grupie 38 pacjentów czas średni od biopsji do zabiegu operacyjnego wyniósł 72 dni (od 36 do 300). Najmniejsze różnice w skali Gleasona obserwowano u chorych operowanych w okresie do dwóch miesięcy po biopsji (1-2 punkty różnicy) podobnie w grupie operowanych w okresie od dwóch do trzech miesięcy po biopsji. Największe różnice w skali Gleasona obserwowano u pacjentów operowanych powyżej trzech miesięcy od wykonania biopsji (3-5 punktów).
Wnioski. Prostatektomia radykalna powinna być wykonana w czasie krótszym niż 3 miesiące po pozytywnej biopsji stercza.