PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 17 - Ureteroskopowa litotrypsja w przypadku kamicy górnych dróg moczowych u dzieci
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Marcin Życzkowski, Maciej Szczębara, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
Katedra i Klinika Urologii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

streszczenie

Wprowadzenie. Ureteroskopowa litotrypsja staje się w ostatnich latach uznanym sposobem postępowania w przypadku kamicy moczowodowej u dzieci w różnym wieku. W związku z rozwojem techniki i aparatury przydatność metody dotyczy obecnie złogów zlokalizowanych w każdym odcinku moczowodu. Postęp w stosowaniu tej metody określa również stale obniżająca się dolna granica wieku dzieci poddanych leczeniu.
Cel pracy. Celem pracy była ocena wyników leczenia kamicy moczowodowej u dzieci metodą URSL.
Materiał i metody. Od stycznia 1995 roku do stycznia 2006 roku URSL zastosowano w leczeniu 35 dzieci w wieku 1-17 lat (śr. 8 lat). W grupie tej znalazło się 16 chłopców i 19 dziewczynek. Najczęstszym wskazaniem do URSL była kamica dolnego odcinka moczowodu - 14 przypadków (40%). W odcinku środkowym złogi były zlokalizowane u 12 dzieci (34,3%), a w górnym u 8 (22,8%). U jednego dziecka (2,9%) wskazaniem do zastosowania metody było ciało obce w moczowodzie. Inne, towarzyszące kamicy wady układu moczowego: megaureter pierwotny odpływowy, pęcherz neurogenny, odpływ pęcherzowo-moczowodowy i ureterocoele występowały u 14 dzieci (40%). Do zabiegów używano ureterorenoskopu o średnicy 9,5 Charr.
Wyniki. Efektywność metody, niezależnie od lokalizacji złogu, wyniosła 91,4%. Pełną dezintegrację złogu uzyskano u 20 dzieci (57,1%). Częściową fragmentację z wydobyciem odłamków wykonano u trojga dzieci (8,57%), a fragmentację z pozostawieniem odłamków do samoistnego wydalenia u kolejnych sześciorga (17,14%). Wydobycie złogu lub ciała obcego w całości dotyczyło trzech przypadków (8,57%). U dwojga dzieci (5,71%) postępowanie zakończyło się niepowodzeniem, a w jednym przypadku (2,86%), złogu zlokalizowanego w środkowym odcinku moczowodu, doszło do perforacji moczowodu, wymagającej operacji naprawczej. U sześciu pacjentów (17,14%), w tym u czterech z wcześniej rozpoznanym odpływem pęcherzowo-moczowodowym, po zabiegu obserwowano nawracające infekcje dróg moczowych. Nieistotne klinicznie powikłania: przejściowy krwiomocz i bóle kolkowe o niewielkim nasileniu wystąpiły po zabiegu u siedmiorga dzieci (20%).
Wnioski. 1. URSL jest szybką i efektywną metodą leczenia kamicy górnych dróg moczowych u dzieci. 2. Wskazania do URSL powinny być starannie rozważane w kontekście możliwości zastosowania mniej agresywnej metody leczenia.