PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

JEDNOCZASOWE WYSTĘPOWANIE RÓŻNYCH HISTOLOGICZNIE NOWOTWORÓW JĄDER O NISKIM STOPNIU ZAAWANSOWANIA
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1999/52/2.

autorzy

Wojciech Gnacik, Maciej Kupajski, Jan Myrta
Oddział Urologii Szpitala Wojewódzkiego Nr 5 w Sosnowcu
Ordynator Oddziału: dr n. med. J. Myrta

słowa kluczowe

jądro nowotwór obustronny synchroniczny

streszczenie

Opisano przypadek 28-letniego chorego z obustronnymi synchronicznymi
guzami jąder, które okazały się nowotworami o różnej budowie histologicz-
nej, rozpoznanymi we wczesnym stopniu zaawansowania klinicznego w ska-
UTNM.

W ostatnich latach zaobserwowano wzrost zachorowalności na nowo-
twory jąder. W Polsce w roku 1965 rozpoznano 100 przypadków, w 1986
roku rozpoznano 460 przypadków, a w roku 1994 opisano 553 nowe przy-
padki [4]. Bardzo rzadko nowotwory zarodkowe jąder występują obu-
stronnie i jednoczasowo. W piśmiennictwie światowym opisywane są
pojedyncze przypadki. W polskim zaś choroba ta opisana była przez So-
snowskiego i wsp. w 1989 r. – jeden przypadek [7], oraz przez Zdrojowe-
go (1996) – kolejny przypadek [8].
OPIS PRZYPADKU
Chory B. P. lat 28 nr hist. choroby 9347/98 został przyjęty na Oddział
Urologii Szpitala Górniczego w Sosnowcu 18 sierpnia 1998 r. z powodu
prawostronnego, bezbolesnego powiększenia jądra. Zmiana o charakte-
rze guzowatym była wyczuwalna palpacyjnie przez chorego od 4 tygo-
dni. W chwili przyjęcia badanie fizykalne potwierdzało zmianę
guzowatą jądra prawego. Lewe jądro w badaniu fizykalnym było bez
zmian. Wartości markerów nowotworowych wynosiły: AFP ? 5,2 IU/ml
(norma do 9,0 IU), beta HCG – 2,88 mlU/ml (norma do 5 mlU/ml).
W badaniu usg: jądro prawe o wymiarach 4,0 ’ 1,8 cm ze zmianą o wym.
2,0 ’ 2,0 cm o niejednorodnej echogeniczności. W jądrze lewym o wym.
4,0 ’ 1,7 cm stwierdzono obszar hipoechogeniczny o średnicy 1 cm. Ba-
danie rtg klatki piersiowej ? bez odchyleń od normy. W badaniu TK nie
stwierdzono powiększonych węzłów chłonnych okołoaortalnych oraz
wokół naczyń biodrowych.
Chorego operowano, stwierdzając śródoperacyjnie jednoznaczny obraz
guza jądra zarówno po prawej, jak i po lewej stronie. Wykonano całkowite
usunięcie obu jąder. Wyniki badań histopatologicznych były następujące:
Zatorów naczyniowych w przesłanym materiale nie stwierdzono.
Chory został następnie skierowany do Instytutu Onkologii w Gliwi-
cach, gdzie został zakwalifikowany do chemioterapii wg schematu BEP.

OMÓWIENIE
Obustronne guzy jąder należą do rzadkości. Według Aristizabala [1]
opisano 76 przypadków tej choroby, natomiast Shetty [5] podaje, że licz-
ba obustronnych jednoczasowych guzów jąder wynosi 19. Mimo że cho-
roba ta jest niezwykle rzadka, to leczenie jej nie odbiega od standardo-
wego leczenia guzów jąder. W leczeniu jednoczasowych guzów jąder,
według Bacha [2], należy kierować się zasadą, że w przypadku różnego
charakteru histologicznego guzów, należy skierować leczenie uzupeł-
niające na guz o wyższym stopniu złośliwości.
Konsekwencją usunięcia obu jąder jest nierzadko konieczność wszcze-
pienia protez jądrowych ze względów psychologicznych. Koniecznością
staje się podawanie testosteronu. Alternatywą obustronnego usunięcia
jąder może stać się chirurgia organo-oszczędzająca, polegająca na
wyłuszczeniu guza. Jest to nowa metoda leczenia chroniąca przed zabu-
rzeniami hormonalnymi i psychicznymi [3]. Na koniec przy omawianiu
wybranego przypadku należy podkreślić powracający problem bardzo
dokładnej diagnostyki drugiego jądra przy jednostronnym zarodkowym
nowotworze gonady męskiej. Istnieje bowiem wysokie ryzyko wystą-
pienia Ca in situ, czy już guza złośliwego w drugim, teoretycznie zdro-
wym jądrze [6].

piśmiennictwo

 1. [1] Aristizabal, S. i wsp.: Bilateral primary germ cell testicular tumors. Cancer
 2. 1978,42, 591-597.
 3. [2] Bach, D. W., Weissbach, L., Hartlapp, J. H.: Bilateral testicular tumor.
 4. J. Urol.1983,129, 989.
 5. [3] Heidenreich, A., Holtl, W., Pont, ]., Engelmann, U. H.: Testis-preseruing
 6. surgery in bilateral testicular germ cell tumors.
 7. [4] Madej, G.: Epidemiologia nowotworów układu moczowego. Terapia 1998,6, (62).
 8. [5] Shetty, M. R.: Bilateral synchronous testis tumors of different histology in a patient
 9. with the acąuired immunodefiency syndrome related complex (letter). J. Urol.1990
 10. 144, 353-355.
 11. [6] Sosnowski, M., Kula, K.: Rozpoznawanie i leczenie Carcinoma in situ w ją-
 12. drze przeciwległym przy jednostronnym zarodkowym nowotworze gonady męskiej.
 13. Urol. Pol. 1997, 50, 9-16.
 14. [7] Sosnowski, M., Marks, P.: Obustronne nowotwory jąder. Wiad. Lek. 1989,1.
 15. [8] Zdrojowy, "Rl: Obustronny, synchroniczny zarodkowy nowotwór jądra. Urol. Pol.
 16. 1996,49,4.