PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Czynniki prognostyczne z przeżywalnością po nefrektomii chorych na raka nerki (doświadczenia własne dziesięcioletnie)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2003/56/4.

autorzy

Sławomir Dutkiewicz, Władysław Małek, Alojzy Witeska
Klinika Urologii CSK MSWiA i Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS w Warszawie
Kierownik kliniki: prof. dr hab. Alojzy Witeska
Konsultant ds. urologii: dr hab. Sławomir Dutkiewicz

słowa kluczowe

nerka, rak nerki, nowotwory, nefrektomia, czynniki prognostyczne

streszczenie

cel pracy
Ocena czynników prognostycznych i przeżywalności chorych leczonych na raka nerki w ośrodku własnym, doświadczenia dziesięcioletnie.
materiał i metody
W latach 1993-2002 nefrektomię z powodu guza nerki wykonano u 165 mężczyzn i 114 kobiet (razem 279 chorych) z cięcia lędźwiowego u 127 chorych, i z dostępu przezotrzewnowego u 152 chorych. Oceniając leczenie, uwzględniano stopień zaawansowania według klasyfikacji TNM, stopień złośliwości G, wielkość guza (przyjęto za: małe (I) do 4 cm średnicy; średnie (II) - od 4 do 7 cm i duże (III) - powyżej 7 cm) oraz przeżywalność pooperacyjną.
wyniki
Usunięto guzy nerki prawej (135) i lewej (144) o średnicy od 15 do 110 mm: I - 64; II - 156; III - 59. W stadium T1 do T4 było odpowiednio: 8%, 49%, 39% i 4%, a G1 - 18%, G2 - 72% i G3 - 10%.
Stwierdzono korelację dodatnią między stopniem zaawansowania klinicznego, stopniem złośliwości i wielkością guza. Ze wzrostem wymiarów guza wzrasta T i G (p = 0,001). Stwierdzono także zależność istotną statystycznie między przeżywalnością pięcioletnią i stadium zaawansowania guza oraz stopniem jego złośliwości. Całkowite przeżycie pięcioletnie chorych po nefrektomii wynosiło 69,9%.
wnioski
1. Nefrektomia jest najskuteczniejszą metodą leczenia guzów nowotworowych nerki, zwalnia przebieg choroby i wydłuża czas przeżycia.
2. Badania obrazowe USG, TC, MRI i angiografia pozwalają na lepszą wykrywalność guzów nerki.
3. Czynnikami prognostycznymi przeżywalności powyżej 5 lat są: stopień zaawansowania (najkorzystniejszy T1), stopień złośliwości histologicznej (G1), brak przerzutów i wielkość guza o średnicy poniżej 4 cm.
4. Embolizacja tętnicy nerkowej poprawia warunki techniczne operacji i przypuszczalnie ma znaczenie w immunoterapii.