PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 21 - Ocena jakości życia pacjentek po nefropeksji laparoskopowej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Agata Kaliszczak, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
Katedra i Klinika Urologii PAM w Szczecinie

streszczenie

Wprowadzenie. Nefroptoza jest stanem polegającym na nadmiernej ruchomości nerki, spowodowanym nieprawidłowym jej umocowaniem w fizjologicznej pozycji. Dolegliwości bólowe związane z opadaniem nerki mogą być przyczyną znaczącego upośledzenia jakości życia i codziennego funkcjonowania chorych. Wraz z rozwojem metod laparoskopowych nefropeksja stała się uznaną metodą leczenia tego schorzenia.
Cel pracy. Celem pracy jest ocena jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia (Health Related Quality of Life, HRQL) chorych z objawową nefroptozą, operowanych metodą laparoskopową.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło trzynaście kobiet operowanych w latach 2003-2005, w wieku od 24 do 58 lat (średnia wieku 39). Do operacji kwalifikowano chore z pełnoobjawową nefroptozą, potwierdzoną w badaniu urograficznym, na którym nerka ulegała przemieszczeniu na wysokość co najmniej dwóch kręgów lędźwiowych lub 5 cm. Szczegóły techniki operacyjnej są przedmiotem oddzielnej pracy. Do badania wykorzystano polską wersję kwestionariusza SF-36 ogólnej jakości życia (HRQL). Ocenie poddano różnice w zakresie ośmiu domen (skal) jakości życia przed i trzy miesiące po operacji: funkcjonowanie fizyczne (PF), ograniczenie roli społecznej z powodów fizycznych (RP), ograniczenie roli społecznej z powodów emocjonalnych (RE), wigoru i zmęczenia (VT), samopoczucia emocjonalnego (MH), funkcjonowania społecznego (SF), bólu cielesnego (BP) i ogólnego poczucia zdrowia (GH). Skale punktowane są od 0 do 100 według zasady: im wyższa punktacja, tym lepszy wynik. Spośród operowanych chorych na ankiety odpowiedziało dziewięć z nich, tj. 69,2%.
Wyniki. We wszystkich badanych domenach obserwowano istotną statystycznie różnicę punktową, przekładającą się na wzrost jakości życia. Największe zmiany zanotowano w następujących skalach (średnia przed operacją vs po): RP (28,46 vs 69,44), RE (22,10 vs 64,86), VT (22,21 vs 53,46), BP (20,55 vs 61,94).
Wnioski. 1. Nefropeksja laparoskopowa w znaczący sposób poprawia jakość życia chorych z objawową nefroptozą. 2. Wskazania do nefropeksji laparoskopowej powinny być stawiane ostrożnie. Jednym z kryteriów kwalifikacji chorych do zabiegu może być ocena jakości życia za pomocą odpowiednich kwestionariuszy.