PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 21 - Remisja mnogich przerzutów do płuc w przebiegu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego po embolizacji tętnicy nerkowej, nefrektomii i adjuwantowej immunochemioterapii
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Tomasz Syryło 1, Henryk Zieliński 1, Włodzimierz Chudzik 1, Jacek Anusik 1, Grzegorz Piotrowicz 1, Paweł Nurzyński 1, Magdalena Zagrodzka 2, Bernard Jaroń 1
1 Klinika Urologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
2 Zakład Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

streszczenie

Wprowadzenie. Historia naturalna raka nerkowokomórkowego (RCC) jest bardzo zróżnicowana. U 30% chorych w chwili rozpoznania dochodzi do progresji choroby i rozwinięcia przerzutów. Rokowanie w przerzutowym RCC jest niepewne, a średni czas przeżycia chorych z zaawansowanym RCC wynosi około 12 miesięcy.
Cel pracy. Celem pracy była ocena wyników leczenia chorej z zaawansowanym RCC, u której po embolizacji tętnicy nerkowej, nefrektomii radykalnej i adjuwantowej immunochemioterapii doszło do całkowitej remisji mnogich przerzutów do płuc.
Materiał i metody. 56-letnia chora, w dobrym stanie ogólnym, z wykrytym przypadkowo w badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej guzem nerki prawej (wymiary: 74 x 6 4 mm) i synchronicznymi przerzutami do płuc potwierdzonymi w tomografii komputerowej (w liczbie 25) została zakwalifikowana do nefrektomii po uprzedniej embolizacji prawej tętnicy nerkowej. Po upływie dwóch tygodni od zabiegu operacyjnego w Klinice Onkologii wdrożona została u chorej immunochemioterapia według schematu Atzpodiena (interleukina-2 s.c., interferon alfa s.c., 5-fluorouracyl i.v.).
Wyniki. Po dwóch ośmiotygodniowych kursach leczenia liczba zmian o charakterze przerzutowym w miąższu płucnym zmniejszyła się do dziewięciu, a po czterech kursach nastąpiła remisja całkowita zmian meta w płucach. Tolerancja leczenia dobra i akceptowalna. W okresie piętnastu miesięcy od nefrektomii w tomografii komputerowej rozpoznano zmianę ogniskową o charakterze meta w prawym płacie ciemieniowym mózgu. Chorą zakwalifikowano do leczenia operacyjnego i poddano kraniotomii potylicznej z usunięciem guza przerzutowego. Chora obecnie czuje się dobrze, nie zgłasza dolegliwości i pozostaje pod baczną obserwacją.
Wnioski. W określonych, wyselekcjonowanych przypadkach leczenie skojarzone (embolizacja tętnicy nerkowej, nefrektomia i immunochemioterapia) może być efektywną metodą leczenia zaawansowanego raka nerkowokomórkowego.