PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

PRZERZUTY DO ODLEGŁYCH NARZĄDÓW JAKO PIERWSZE OBJAWY RAKA NERKI
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1996/49/4.

autorzy

Barbara Darewicz, Janusz Darewicz, Krzysztof Rogowski, Jan Guszcz, Jacek Kudelski
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku
Kierownik Kliniki: prof dr hab. med. Janusz Darewicz

słowa kluczowe

nerka rak nerki przerzuty odległe

streszczenie

Przedstawiono pięcioro pacjentów (3 mężczyzn i 2 kobiety), u których stwier-
dzono przerzuty w odległych narządach, takich jak: czaszka, żuchwa, kość
ramienna i pochwa, co było pierwszymi objawami klinicznymi raka nerki. Wcze-
śniej byli leczeni z powodu przerzutów bez objawów ze strony narządu mo-
czowego.

Rak nerki rozwija się zwykle po 50. roku życia. Częściej występuje u męż-

czyzn niż u kobiet i stanowi około 83-86% wszystkich nowotworów tego na- rządu. Wskaźniki zachorowalności i umieralności na raka nerki są największe w Europie i Stanach Zjednoczonych. W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost częstotliwości zachorowań na ten nowotwór.Najczęstszym objawem raka nerki jest bezbolesny krwiomocz, występujący u około 60% chorych. Warun- kiem jego pojawienia się jest zajęcie kielicha lub miedniczki nerkowej; w in- nym wypadku może zaistnieć bardzo późno. Pozostałe klasyczne objawy, jak guz i ból, obserwuje się u około 10% pacjentów. Czasem, mimo zaawansowa- nego procesu nowotworowego nerki, jednym z pierwszych jego objawów jest przerzut do innego, odległego narządu. Najczęstsze są przerzuty do płuc i kości [2, 4], jednak występując w innych narządach, jak to działo się w naszym przy- padku, mogą również stanowić pierwszy objaw kliniczny raka nerki. OPIS PRZYPADKÓW


1. Chory R. K. (lat 49, nr hist. choroby 770/95) zgłosił się na oddział chirur- giczny szpitala rejonowego z powodu dolegliwości bólowych w obrębie ramie- nia prawego i barku. Zdjęcie rtg prawej kości ramiennej wykazało zmiany o charakterze osteolitycznym, sugerując przerzut (ryc. 2). W Klinice Urologii na podstawie badania USG i urografii stwierdzono guz lewej nerki. Pozostałe badania, poza przyśpieszonym odczynem opadania krwinek zmian nie wykazały. U chorego wykonano embolizację tętnicy nerkowej i przekazano do leczenia w oddziale urolo- gicznym w miejscu zamieszkania.


2.Chory G. C. (lat 62, nr hist. choroby 360/96) został przyjęty do Kliniki Neurochirurgii z powodu guza sklepienia czaszki, który usunięto operacyjnie (ryc. 1). Badanie histopatologiczne wyciętej zmiany: carcinoma clarocellulare. Po prze- niesieniu do Kliniki Urologii wykonano urografię, która ujawniła guz prawej nerki o wymiarach 11×14 cm, a tomografia komputerowa wykazała naciek nadnercza, wątroby i żyły głównej dolnej oraz liczne powiększone węzły chłonne. Pacjenta ze względu na znaczne zaawansowanie choroby przekazano do ośrodka onkologicz- nego.


3.Chory M. M. (lat 48, nr hist. choroby 173/93) zgłosił się do szpitala terenowe- go z powodu bólu prawego ramienia, utrzymującego się od kilku tygodni. Wykonane zdjęcie rtg wykazało w trzonie kości ramiennej zmiany o charakterze ubytków o typie ostolitycznym. Wykonane w Klinice Urologii USG i urografia ujawniły zmianę guzowatą dolnego bieguna, co potwierdziła selektywna angiografia. Z odchyleń od stanu prawidłowego stwierdzono jedynie miernego stopnia spadek wartości hemo- globiny. W leczeniu zastosowano radykalną nefrektomię.


4.Chora C.M. (lat 76, nr hist. choroby 321/95) została przyjęta do Kliniki Chi- rurgii Twarzowo-Szczękowej AMB z powodu guza żuchwy. W pobranym wycinku stwierdzono carcinoma metastaticum. Urografia i USG wykazały guz dolnego bie- guna nerki prawej, a angiografia obszar patologicznego unaczynienia. W czasie ra- dykalnej nefrektomii stwierdzono zmianę o średnicy 3 cm, nie przekraczającą toreb- ki nerkowej (ryc. 3).


5.Chora J. B. (lat 60, nr hist. choroby 140/96) zgłosiła się na oddział ginekolo- giczny Szpitala Wojewódzkiego z powodu krwawienia z dróg rodnych. Badanie na wziernikach ujawniło na tylnej ścianie pochwy twór wielkości śliwki, twardy, krwa- wiący przy dotyku. Badanie wycinka z guza: carcinoma clarocellulare metastati- cum. W Klinice Urologii AMB stwierdzono guz w lewym podżebrzu, nieruchomy sięgający lewego dołu biodrowego. USG ujawniło twór guzowaty nerki o średnicy 16 cm, w świetle żyły głównej dolnej czop nowotworowy długości 5 cm. Angiogra- fia wykazała liczne naczynia patologiczne wychodzące poza torebkę nerkową. Ze względu na znaczne zaawansowanie choroby wykonano selektywną embolizację tętnicy nerkowej i przekazano chorą do ośrodka onkologicznego.


OMÓWIENIE


Rak nerki cechuje się dużą rozmaitością obrazu klinicznego począwszy od obja- wów klasycznych do objawów paranowotworowych wywołanych wpływem guza na cały organizm, takich jak: osłabienie, spadek wagi ciała, stany podgorączkowe, niedokrwistość itp. W większości przypadków cechuje się szybką progresją. W nie- których jednak nowotwór ma przebieg stacjonarny, nie daje przerzutów lub wykazu- je powolny wzrost. Tego rodzaju przypadki tłumaczy się zdolnością organizmu do zwiększonej odporności immunologicznej.


Rak nerki stosunkowo wcześnie wzrasta w postaci czopu nowotworowego do żyły nerkowej a następnie do żyły głównej dolnej. Stąd możliwość powstania prze- rzutów głównie do płuc i wątroby [1 ]. Rzadko występują przerzuty do innych narzą- dów, jak np. języka [3], krtani [5], oczodołu [6], pochwy [7], moczowodu [9], pęche- rza moczowego [8].


Rozpoznanie raka nerki zwykłe nie nastręcza trudności i opiera się, oprócz danych z wywiadu i badania fizykalnego, na urografii, ultrasonografii, angiografii i tomografii komputerowej. Zdarza się, że nowotwór nie daje objawów ze strony narządu moczowego, a manifestuje się dopiero przerzutem do któregoś z odle- głych narządów, jak to zachodziło w naszych przypadkach.

piśmiennictwo

 1. [1] Antoniewicz, A. A., Nyckowski, P, Krawczyk, M., Borówka, A.: Rak jasnokomórko-
 2. wy nerki z przerzutem do wątroby, leczony operacyjnie. Urol. Pol. (1992), 45,202.
 3. [2] Fryczkowski, M., Nowakiewicz, J., Panek, M.: Wyniki chirurgicznego leczenia raka
 4. jasnokomórkowego nerki z przerzutami do płuc i układu kostnego. Urol. Pol.
 5. (1985), 38, 171.
 6. [3] Kuźniar, A., Zapolski, Z. ?>..: Rzadki przypadek późnego przerzutu raka jasnoko-
 7. mórkowego nerki do języka. Otolaryng. Pol. (1979), 33,665.
 8. [4] Partyka, K., Wojciechowski, B., Sosada, K:. Złamanie patologiczne kości udowej
 9. pierwszym objawem raka jasnokomórkowego nerki. Urol. Pol. (1992), 45,310.
 10. [5] Stankiewicz, C, Mostowski, L.: Przerzut raka jasnokomórkowego nerki do krtani.
 11. Otolaryng. Pol. (1979), 33,543.
 12. [6] Swierż, J. U., Stawarz, B.: Przerzut do oczodołu u chorej na raka nerki. Urol. Pol.
 13. (1994), 47, 62.
 14. [7] Wiśniewski, J., Rożniecki, M.: Przerzut raka jasnokomórkowego nerki do pochwy.
 15. Urol. Pol. (1980), 33, 225.
 16. [8] Witeska, A., Pypno, W, Dąbkowski, S.: Przerzut raka jasnokomórkowego do pęche-
 17. rza moczowego. Urol. Pol. (1990), 43,114.
 18. [9] Zieliński, /., Luciak, M.: Późny przerzut raka jasnokomórkowego nerki do moczo-
 19. wodu. Pol. Przegl. Chir. (1971), 43,1707.