PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

NABYTE PRZETOKI PĘCHERZOWO-JELITOWE JAKO PROBLEM DIAGNOSTYCZNY
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1996/49/3.

autorzy

Jarosław Głuchowski, Józef Czyżak
Z Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Słupsku
Ordynator Oddziału: dr n. med. Józef Czyżak

słowa kluczowe

pęcherz moczowy przetoka pęcherzowo-jelitowa diagnostyka

streszczenie

Przedstawiono krótki przegląd czterech przypadków nabytych przetok
pęcherzowo-jelitowych. Materiał obejmuje chorych leczonych w Oddziale
Urologicznym WSzZ w Słupsku w okresie od 1986 do 1995r. We wszystkich
przypadkach diagnoza została postawiona przed operacją. Uważamy, że na-
byte przetoki pęcherzowo-jelitowe mogą stanowić duży problem diagnostyczny,
a ich uwidocznienie wymaga różnych rodzajów obrazowania.

Nabyte przetoki pęcherzowo-jelitowe (NPPJ) stanowią rzadkie powikłanie

schorzeń przewodu pokarmowego i układu moczowego. W ciągu ostatnich pię- ciu lat spotykaliśmy pojedyncze doniesienia przedstawiające po kilka przypad- ków przetok. Skłoniło to nas do przedstawienia obserwowanych w Oddziale Urologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Słupsku w latach 1986- 1995 czterech chorych.


PRZYPADEK 1


Chory B.W., lat 43 (nr historii choroby 201/86), przyjęty do Oddziału z po- wodu zatrzymania moczu z cewnikiem założonym na stałe, cewnik okresowo ulegał zatkaniu nie strawionymi cząstkami pokarmu. Chory ten wcześniej był leczony przez okres około trzech miesięcy w Poradni Urologicznej z powodu zapalenia stercza. W chwili przyjęcia stan ogólny chorego był dobry. Z odchy- leń od normy w badaniach laboratoryjnych stwierdzono: ropomocz i E.Coli w posiewie. W wykonanej urografii, cystografii, wlewie kontrastowym nie stwier- dzono zmian. W cystoskopii ? na tylnej ścianie płaska ziarnina bez widoczne- go otworu, w pęcherzu grudki kału. W pasażu przewodu pokarmowego ? na późnych zdjęciach widoczna była przetoka między pęcherzem a esicą, pęcherz moczowy był zakontrastowany a w esicy stwierdzono widoczne drobne uchyłki (ryc. 1). Chorego zakwalifikowano do zabiegu operacyjnego. W czasie operacji stwierdzono esicę przyrośniętą do pęcherza. Jelito oddzielono od pęcherza na ostro. Pęcherz moczowy po ekstraperitonizacji zszyto dwoma piętrami szwów, wykonano cystostomię i założono cewnik do pęcherza. Wykonano klinową re- sekcję esicy wycinając kanał przetoki, wytworzono odbarczający odbyt sztucz- ny na bliższym odcinku esicy. Po operacji, po usunięciu cystostomii i cewnika, chory oddawał czysty mocz. Chory został przekazany do oddziału chirurgii ogól- nej w celu likwidacji odbytu sztucznego.


PRZYPADEK 2


Chory S. S., lat 30 (nr historii choroby 2013/94), przyjęty do Oddziału z po- wodu: wysokiej gorączki, biegunki, odwodnienia oraz oddawania cuchnącego moczu z obecnością powietrza. Chory ten był leczony od roku w Poradni Urolo- gicznej z powodu nawracających infekcji układu moczowego. W chwili przyję- cia stan ogólny chorego był dość ciężki. Z odchyleń od normy w badaniach laboratoryjnych stwierdzono: dwucyfrowe OB, ropomocz i E.Coli w posiewie. W wykonanym USG jamy brzusznej, urografii i cystografii nie stwierdzono zmian. W cystoskopii ? na tylnobocznej prawej ścianie pęcherza uwypuklenie błony śluzowej pokryte włóknikiem. We wlewie doodbytniczym ? końcowy odcinek jelita krętego nieregularnie zwężony na długości ok. 7 cm, widoczne naddatki cieniowe o charakterze tzw. kolców róży. Obraz przemawia za choro- bą Leśniowskiego-Crohna (ryc. 2). W pasażu przewodu pokarmowego ? koń- cowy odcinek jelita biodrowego przewężony okrężnie na długości około 6 cm z nieregularną rzeźbą błony śluzowej, co przemawia za stanem zapalnym. W cza- sie wykonywania pasażu nie uwidocznił się pęcherz, natomiast zaobserwowano makroskopowo obecność barytu w moczu.


Chorego zakwalifikowano do operacji. W czasie zabiegu stwierdzono: dy- stalny około 25 cm odcinek jelita krętego pogrubiały, obrzęknięty, zmieniony zapalnie, przyrośnięty do pęcherza. Jelito oddzielono na ostro od pęcherza, roz- cinając kanał przetoki. Otwór pęcherzowy przetoki zaszyto dwoma piętrami szwów, założono cystostomię i cewnik przez cewkę. Zmienione zapalnie jelito resekowano, wykonując hemicolectomię prawostronną. Ciągłość przewodu po- karmowego odtworzono wykonując zespolenie koniec do końca. Przebieg poo- peracyjny bez powikłań. Wypisany w 10 dobie po zabiegu z rozpoznaniem Mor- bus Leśniowski-Crohn, Fistula ileo-vesicalis. Badanie histopatologiczne usu- niętego jelita: Fistula intestini, Inflammatio purulenta intestini.


Przypadek 3


Chory S. A., lat 69 (nr historii choroby 165/95), przyjęty do Oddziału z podej- rzeniem guza pęcherza moczowego. W wywiadzie ? od kilku miesięcy często- mocz i okresowy krwiomocz. W chwili przyjęcia stan ogólny chorego był do- bry. Z odchyleń od normy w badaniach laboratoryjnych stwierdzono: morfolo- gię na dolnej granicy normy, ropomocz, 3 rodzaje bakterii w posiewie moczu. Wykonano cystoskopię w znieczuleniu i stwierdzono na tylnej ścianie pęcherza lity guz o wym. 2×2 cm. Pobrano wycinki do badania histopatologicznego. Z miejsc po pobraniu wycinków wyciekała ropna treść. Wynik badania histopato- logicznego ? Adenocarcinoma bene differentiatum. W wykonanej cystografii uwidoczniono przetokę pęcherzowo-jelitowa, zakontrastowane fragmentarycz- nie jelito cienkie i grube. W kolonoskopii ? na głębokości 18 cm okrężny guz uniemożliwiający przejście aparatu. We wlewie doodbytniczym ? około 20 cm od odbytu stwierdzono nieregularne przewężenie esicy na długości ok. 7 cm. Uwidoczniła się przetoka między opisaną zmianą, pęcherzem moczowym a je- litem cienkim (ryc. 3). Chorego zakwalifikowano do zabiegu operacyjnego. W czasie operacji stwierdzono guz esicy o średnicy 10 cm, nieruchomy, naciekają- cy pęcherz moczowy. W naciek wciągnięte było jelito cienkie. Wykonano sztucz- ny odbyt na bliższym odcinku esicy. Przebieg pooperacyjny ? bez powikłań. Po zabiegu chory oddawał czysty mocz. Wypisany w 7 dobie po operacji z roz- poznaniem Carcinoma sigmae inoperabile, Fistula vesico-intestinalis.


Przypadek 4


Chory C. J., łat 59 (nr historii choroby 1315/95), przyjęty do Oddziału z po- wodu częstomoczu, oddawania cuchnącego moczu z obecnością powietrza w końcowej porcji moczu. Choroba rozpoczęła się przed kilkunastoma miesiąca- mi ostrym bólem w lewym dole biodrowym z gorączką do 40°C. Dolegliwości ustąpiły po podaniu antybiotyków. Utrzymywała się jednak znamienna bakte- riuria, okresowo ropomocz. Ambulatoryjnie wykonano próbę makową, która wypadła dodatnio.


W chwili przyjęcia do Oddziału stan ogólny chorego był dobry. Z odchyleń od normy w badaniach laboratoryjnych stwierdzono ropomocz i E.Coli w po- siewie moczu. W wykonanym USG jamy brzusznej i urografii nie stwierdzono zmian. W cystografii ? po podaniu kontrastu do pęcherza widoczne jest prze- chodzenie środka cieniującego poza pęcherz, po mikcji zalega on w jelicie (ryc. 4). W cystoskopii ? pojemność pęcherza zmniejszona, liczne uchyłki rze- kome i drobne grudki kału. Na tylnej ścianie pęcherza płaskie uwypuklenie ślu- zówki o wymiarze 1×1 cm bez widocznego otworu przetoki. We wlewie dood- bytniczym ? w esicy na długości ok. 30 cm liczne uchyłki, na wysokości koń- cowego odcinka esicy kontrast przedostaje się do pęcherza (ryc. 5). Chorego zakwalifikowano do zabiegu operacyjnego. W czasie zabiegu stwierdzono esi- cę przyrośniętą do pęcherza na odcinku 3 cm. Narządy oddzielono na ostro, rozcinając kanał przetoki. Otwór pęcherzowy po ekstraperitonizacji zszyto dwo- ma piętrami szwów, założono cewnik do pęcherza, cystostomii nie wytwarza- no. Otwór jelitowy przetoki zszyto dwoma piętrami szwów. Przebieg poopera- cyjny był niepowikłany, pacjenta wypisano w 7 dobie po zabiegu z rozpozna- niem Diverticulosis sigmae, Fistula sigmoideo-vesicalis.


OMÓWIENIE


Nabyte przetoki pęcherzowo-jelitowe (NPPJ) często stanowią problem dia- gnostyczny i rozpoznawane bywają po latach bezskutecznego leczenia obja- wów choroby lub rozpoznawane śródoperacyjnie (4, 6). W przedstawianych przez nas przypadkach okres od pojawienia się pierw- szych objawów do postawienia rozpoznania wynosił od 3 miesięcy do jednego roku. Wszystkie przypadki rozpoznane były przed operacją. NPPJ mogą być zapalne, nowotworowe lub rzadziej urazowe. Z przetok pochodzenia zapalnego najczęściej spotyka się przebicie do pęcherza uchyłka esicy w jej uchyłkowato- ści (4, 6). Stanowią one najczęstsze urologiczne powikłanie choroby Leśniow- skiego-Crohna (2, 3, 5).


Chociaż przetoki nowotworowe występują przy zaawansowanych guzach esicy i odbytnicy, rzadziej pęcherza (1, 4), to jednak u trzeciego chorego opisywane- go przez nas pierwsze wystąpiły objawy dysuryczne, które skłoniły chorego do szukania pomocy lekarskiej, a w konsekwencji doprowadziły do rozpoznania przetoki.


Objawy NPPJ często bywają niecharakterystyczne. Niemal stale spotyka się oporne na leczenie i nawracające zakażenie układu moczowego, nieco rzadziej pneumaturię i faecalurię (1, 6). Zakażenie układu moczowego było głównym objawem we wszystkich obserwowanych przez nas przypadkach. Pneumaturię stwierdziliśmy u wszystkich chorych tuż przed operacją, natomiast faecaluria była silnie zaznaczona tylko u pierwszego chorego.


Rozpoznanie ustala się na podstawie urografii, cystografii, cystoskopii, rek- toskopii, doodbytniczego wlewu kontrastowego, pasażu przewodu pokarmo- wego, a ostatnio także USG (1, 4, 5). W niektórych przypadkach jedynym po- twierdzeniem obecności przetoki może być tzw. próba makowa. W naszym materiale rozpoznanie ustalono u każdego chorego innym sposobem obrazowa- nia. W przypadku drugim dopiero obecność barytu w moczu, w czasie badania pasażu przewodu pokarmowego, potwierdziła obecność przetoki. Leczenie NPPJ jest operacyjne. Rodzaj zabiegu zależy od przyczyny procesu chorobowego. W przetokach nowotworowych rokowanie jest złe.


WNIOSKI


1.Małe przetoki pęcherzowo-jelitowe nie sprawiają większych dolegliwości i mogą być długo nie rozpoznane.


2.Uwidocznienie przetoki pęcherzowo-jelitowej wymaga różnych rodzajów obrazowania.

piśmiennictwo

 1. (1) Hernandez-Millan I., Salinas-Sanchez A., Pastor-Guzman J., Martinez-Martin M.,
 2. Canamares-Pabolaza L, Virseda-Rodriques J:. Vesico-intestinal fistulae. Actas Urol.
 3. Esp., 1993, 17,4,252.
 4. (2) Kleinhans G., Leusmann D., Pohl J., Pott G.: Urologic complications in Crohn
 5. disease. Z-Gastroenterol, 1985, 23, 7, 355.
 6. (3) Kleinhans G., Leusmann D., Pohl J., Pott G.: Urologic complications in 200
 7. patients with Crohn disaese. Z-Gastroenterol., 1985, 23, 7, 362.
 8. (4) Krogh J., Ruge S., Sparso B.\ Diagnosis and treatment of vesico-intestinal fistula.
 9. Ugeskr-Laeger., 1989, 151, 1, 11.
 10. (5) Rosi R, Valli R, MarziM., Biscotto S., Sihani M., ZucchiA.: Vesico-intestinal fistu-
 11. la in Crohn disease, the role of echohraphy in its diagnosis. Arch. Ital. Urol. An-
 12. drol., 1993,65,4,441.
 13. (6) Wolnik Z., Lorencewicz Z, Borówka A:. Przetoka pęcherzowo-esicza jako powikła-
 14. nie uchyłkowatości jelita grubego, 1980, 33, 4, 339.