PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

NIEZŁOŚLIWY MIĘDZYBŁONIAK NAJĄDRZA - OPIS 2 PRZYPADKÓW
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1995/48/4.

autorzy

Andrzej Paradysz, Zenon Wielicki, Małgorzata Panasiewicz, Mieczysław Fryczkowski
Z Katedry i Kliniki Urologii ŚAM w Zabrzu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. M.Fryczkowski
Z I Katedry i Zakładu Patomorfologii ŚA w Zabrzu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Z. Szczurek

streszczenie

Przedstawiono 2 chorych z przypadkowo rozpoznanym niezłośliwym międzybło-
niakiem najądrzy po 14 i 3 latach od operacji.

Międzybłoniak narządów płciowych jest nowotworem występującym u obu płci, z tym że częściej spostrzegany jest u mężczyzn (4). Guz ten może występować zarówno w postaci zło- śliwej jak i niezłośliwej. Dotychczas opisano kilkadziesiąt przypadków tego typu nowotworu. Niemal zawsze jest to pojedynczy guz, twardy, dobrze ograniczony (2,3,5). Jego histogeneza nie jest jednoznacznie ustalona. Opisywany bywałjako międzybłoniak, naczyniak limfatycz- ny, gruczolako-włókniak lub gruczolako-mięśniak.


Większość klinicystów zwraca uwagę na fakt częstego występowania międzybłoniaka na- jądrza u chorych, którzy przebyli zapalenie, uraz zewnętrznych narządów płciowych, u osób narażonych na działanie pyłów azbestowych, a także na częste jego współistnienie z wodnia- kiem jądra (1).


OPIS PRZYPADKÓW


1. Chory Ł.M. lat 54 (nr historii choroby 2644/80) był przyjęty do Kliniki z powodu dole- gliwości bólowych podbrzusza i jąder, nasilających się po wysiłku fizycznym. Badaniem fizy- kalnym stwierdzono obecność dużych obustronnych żylaków powrózka nasiennego. Chory w młodości przebył gruźlicę płuc, której następstwa wykazano w badaniu radiolo- gicznym w postaci zmian włóknistych w obu szczytach płuc. W 26 roku życia wykonano u chorego obcięcie napletka z powodu stulejki. Wykonane rutynowe przedoperacyjne badania nie wykazały nieprawidłowości od ogólnie przyjętych norm.


W związku z rozpoznaniem żylaków powrózka nasiennego II i III w znieczuleniu ogólnym wykonano obustronne wycięcie zmienionych żył jądrowych sposobem BemardinPego. Prze- bieg pooperacyjny był powikłany stanem zapalnym jądra prawego. Wobec nieustających do- legliwości bólowych oraz nasilającego się obrzęku prawej polowy moszny i jądra podjęto decyzję o ponownej operacji. Śródoperacyjne stwierdzono naciek zapalny, jądro prawe po- większone, na powierzchni którego spostrzeżono kilka torbieli wypełnionych płynem. Jądro wraz z powrózkiem nasiennym usunięto i przesłano do badania (nr: badania hist.-pat. 174323), które wykazało obecność mesenthelioma testis.


2. Chory K.Cz. lat 46 (nr choroby 39/91) przyjęty został do Kliniki z powodu dolegliwości bólowych jądra lewego. Wykonane u chorego rutynowe przedoperacyjne badania laboratoryj- ne i radiologiczne nie wykazały patologii. Chorego operowano. Śródoperacyjnie stwierdzono niewielki płaszczowaty wodniak jądra oraz lity guz o średni- cy około 1 cm głowy nadjądrza. Zmianę usunięto w całości, a wodniak jądra zaopatrzono sposobem Winckelmann’a. Z przesłanego do badania histopatologicznego materiału otrzyma- no wynik (nr badania hist.-pat. 444789) mesenthelioma benignum. (Ryc. 1)


W obu przypadkach w badaniu mikroskopowym preparatów barwionych hematoksyliną i eozyną stwierdzono niereguralne twory przypominające cewki gruczołowe otoczone podście- liskiem złożonym z luźnej tkanki łącznej. Twory przypominające gruczoły wysłane sąkomór- kami sześciennymi i niskimi walcowatymi.


Ponad 14 letni okres obserwacji 1 chorego i trzy letni drugiego, u których nie stwiedzono patologii w badaniach kontrolnych potwierdza, że leczenie chirurgiczne zapewnia całkowite wyleczenie niezłośliwego międzybłoniaka najądrza.


Obydwu chorych przedstawiamy w celu zwrócenia uwagi, że chociaż międzybłoniak nają- drza łagodny nie jest sprawą rzadką, to często nie bierze się go pod uwagę we wstępnych rozważaniach diagnostycznych. Rozpoznawany zostaje zwykle w badaniach histopatologicz- nych po zabiegu operacyjnym.

piśmiennictwo

  1. 1. Carp N.Z., Petersen R.O., Kusiak J.F.: Malignat Mesothelioma of the tunica vaginalis. J.
  2. Urol. 1990, 144, 1475. ? 2. Chetty R.: Wel differentiated (benigen) papillary Mesothelioma of
  3. tunica vaginalis. J. Clin. Pathol. 1992, 45, 1029. ? 3. Leńko J., Bańkowski Z.: Przypadek między-
  4. błoniaka (mesenthelioma) najądrza i powrózka nasiennego. Pol. Tyg. Lek. 1956 11, 574. ? 4.
  5. Smith JJ., Malone M.J., Geffin J., Sifoerman M.L.: Retroperitoneal lymph node dissection in ma-
  6. lignant mesothelioma of tunica vaginalis testis. J. Urol. 1990, 144, 1242. ? 5. Sośnierz M., Szczu-
  7. rek Z.: Mesenthelioma epididymitis. Pol. Przegl. Chir. 1966, 4a, 399.