PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

PATOLOGICZNE ZŁAMANIE KRĘGOSŁUPA JAKO PIERWSZY OBJAW RAKA MIEDNICZKI NERKOWEJ
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1995/48/4.

autorzy

Jacek Kudelski, Janusz Darewicz, Bożena Kubas
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. J. Darewicz
Z Zakładu Radiologii Akademii Medycznej w Białymstoku
Kierownik Zakładu: dr. med. S. Szulc

streszczenie

Przedstawiono 56-letniego chorego, u którego pierwszym objawem raka miedniczki
nerkowej było patologiczne złamanie kręgosłupa. Zwrócono uwagą na brak zmian w
badaniu angiograficznym.

Punktem wyjścia raka miedniczki nerkowej jest nabłonek przejściowo-komórkowy. Guzy te stanowią od 5-8% nowotworów nerki (2). W około 58% przypadków towarzyszą im dodatko- we ogniska w moczowodzie i pęcherzu (1).


Rak miedniczki nerkowej daje przerzuty do węzłów chłonnych przyaortalnych, wątroby, płuc, mózgu, kości oraz niższego odcinka dróg moczowych. Wśród metod diagnostycznych wymienia się: USG, urografię, badanie cytologiczne osadu moczu, moczu miedniczkowego i popłuczyn z miedniczki,pneumopielografię wstępującą, punk- cyjnąnefroskopię, URS, angiografię, CT (3).


OPIS PRZYPADKU


Choiy S.T., rolnik, lat 56 (nr hist. chor. 813/92), został przyjęty do Kliniki Urologii AMB z powodu dolegliwości bólowych okolicy lędźwiowokrzyżowej kręgosłupa oraz niedowładu koń- czyn dolnych. Badaniem przedmiotowym stwierdzono obustronne powiększenie węzłów chłon- nych pachowych i pachwinowych oraz guz w lewej okolicy lędźwiowej, bolesny, nieruchomy. Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej wykazało złamanie patologiczne trzonu L3 kręgosłupa. Badanie ogólne moczu bez zmian. Usg-cień o mieszanej echogeniczności średnicy około 15×20 cm w dolnym biegunie nerki oraz urograficzna afunkcja tej nerki. Rtg i CT klatki piersiowej wykazały przerzuty w obrębie obu pól płucnych oraz powiększone węzły chłonne prawej wnę- ki.


W angiografii lewej tętnicy nerkowej twór o wymiarach 15×20 cm obejmujący dolny biegun nerki bez unaczynienia patologicznego (ryc. 1). W badaniu CT guz naciekający mięśnie przykręgosłupowe, aortę oraz trzony L3-L4 kręgo- słupa, powiększenie paraaortalnych węzłów chłonnych (ryc. 2). W badaniu osadu moczu ujawniono komórki nowotworowe. Biopsja cienkoigłowa, nr 695991 (ca urotheliale).


Ze względu na zaawansowany charakter zmiany chory zdyskwalifikowany z leczenia zabie- gowego. Zastosowano Co-terapię paliatywną, p/bólową /400 radów przez 7 dni). Po wypisaniu ze szpitala chory zmarł.


OMÓWIENIE


Leczenie raka miedniczki nerkowej jest operacyjne. Obejmuje usunięcie nerki wraz z mo- czowodem i rozetą ściany pęcherza. Rzadziej wykonuje się operacje oszczędzające nerkę po- przez wycięcie guza lub endoskopowe usunięcie.


Na rokowanie wpływa: wielkość zmiany, naciekanie otoczenia, stopień histologicznej zło- śliwości oraz obecność przerzutów. 5-letnie przeżycia notowano u 88% chorych z I i II stopniem klinicznego zaawansowania, 33% ze stopniem III i tylko 5% w IV (1). Obraz angiograficzny raka miedniczki często nie wykazuje zmian patologicznych, ale przyczynia się do różnicowania z rakiem jasnokomórko- wym i planowania taktyki operacyjnej.


Niektóre cechy angiograficzne raka miedniczki nerkowej to: rozszerzenie i wężykowaty prze- bieg tętnic miedniczkowo-moczowodowych, neowaskularyzacja nie reagująca na adrenalinę, zacienienie w obrębie miedniczki (blush), cechy nacieku nowotworowego w obrębie miąższu w postaci zaciśnięcia lub nagłego urwania się naczyń przypominające gałęzie zasuszonej śliwy (prune tree (3). W naszym przypadku wymienionych objawów nie stwierdzono. Nie było też objawów charakterystycznych dla tego schorzenia takich jak: krwinkomocz, krwiomocz i bóle w okolicy lędźwiowej, pomimo bardzo zaawansowanej zmiany. Pragniemy więc zwrócić uwagę, że rak miedniczki nerkowej może przebiegać nietypowo, nie dając opisywanych w podręczniku objawów, a czasem jego pierwszym symptomem może być złamanie patologiczne spowodowane przerzutami do układu kostnego.

piśmiennictwo

  1. 1. Cummings K.B., Correa R.J. jr, Gibbons R.P., Stoll HM, Wheelis R.F., Mason J.T.: Renal
  2. pelvis tumorus. J. Urol., 1975, 113, 158. ? 2. Grace D. A., Taylor W.N., Taylor JM., Winter CC:
  3. Carcinoma of the renal pelvis : 15 yearreniew. J. Urol., 1967, 98, 566. ?3. Zieliński J., Patrzyk W.,
  4. Teneta L, Duda W., Glasek J., Kliś A.: Angiografia w guzach miedniczki nerkowej. Urol. Pol., 1985,
  5. 38,241.