PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

ZASTOSOWANIE CZASOWEJ ZEWNĘTRZNEJ PRZETOKI JAMISTO-ŻYLNEJ W LECZENIU PRZEDŁUŻONEGO WZWODU
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1989/42/3.

autorzy

Janusz Darewicz, Lech Gałek
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. J. Darewicz

streszczenie

Opisano skuteczną metodę leczenia przedłużonego wzwodu spowo­dowanego dojamistym podaniem papaweryny przez zastosowanie ze­wnętrznej przetoki jamisto-żylnej. Czasowe odprowadzenie krwi z ciał jamistych do żyły podstawnej ramienia zlikwidowało dolegliwości bó­lowe oraz umożliwiło regeneracją tkanki ciała jamistego, czego wy­razem było zachowanie funkcji płciowych.

Zastosowanie papaweryny w diagnostyce zaburzeń funkcji płciowych powoduje u ok. 5,0% chorych powikłanie w postaci przedłużonego wzwodu (3, 5).

Długo trwający wzwód prowadzi do zwłóknienia ciał jamistych i w efekcie do impotencji (2). Dlatego też pragniemy przedstawić nową sku­teczną metodę leczenia tego schorzenia.

MATERIAŁ I METODA

Od 5 lat Klinika Urologii w Białymstoku zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń funkcji płciowych. Jednym z podstawowych badań różnicujących jest test papawerynowy. Zastosowano go u 177 chorych wśród których 5 miało wzwód trwający dłużej niż 5 godzin. Czterech pierwszych skutecznie leczono przez aspirację treści krwistej z ciał ja­mistych i podanie 0,04 mg adrenaliny w roztworze soli fizjologicznej. Na­tomiast u jednego chorego, z uwagi na brak poprawy zastosowano cza­sową przetokę jamisto-żylną.

U 42-letniego chorego T.. J. (nr hist. chor. 497/88) po wstrzyknięciu dojamistym 60 mg papaweryny wystąpił bolesny wzwód prącia trwający 7 godzin. W związku z tym w znieczuleniu miejscowym igłą motylkową 19G nakłuto przez żołądź ciało jamiste i opróżniono z zalegającej ciemnej krwi. Podobną igłę motylkową 19G wprowadzono do żyły podstawnej ramienia i końce drenów z ciała jamistego i żyły połączono typowym trójnikiem (ryc. 1).

Przetokę tą utrzymano 24 godziny i zlikwidowano ją ponieważ stwierdzono przy użyciu przepływomierza prawidłowy dopływ tętniczy oraz nie zaburzony odpływ żylny. W następnej dobie rejestrowano u chorego prawidłowe wzwody nocne.

OMÓWIENIE

Długotrwały zastój krwi w ciałach jamistych podczas wzwodu pro­wadzi do niedotlenienia śródbłonków naczyń oraz listewek Ebnera, które regulują przepływ krwi w połączeniach naczyniowych ciał jamistych. W wyniku uszkodzenia błon komórkowych następuje aktywacja kinin i narastanie bólu (1). Dlatego też uważamy, że wzwód trwający dłużej niż 5 godzin należy leczyć. Stosujemy przezżołędziowe nakłucie ciała ja­mistego i opróżnienie z krwi zalegającej. Leczeniem wspomagającym jest podanie 0,04 mg adrenaliny w 5 cm3 0,9°/o NaCl. Przed podaniem leków alfa-adrenergicznych należy zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi chorego gdyż leki te wywołują bardzo silny efekt kardiotoniczny (4). Kiedy po­wyższe metody leczenia zawodzą, a ilość krwi po nakłuciu ciał jamis­tych przekracza 300 ml, celowe wydaje się wytworzenie czasowej prze­toki jamisto-żylnej. Różnica ciśnień, jaka panuje w żyle odłokciowej i w ciałach jamistych, umożliwia swobodny odpływ krwi zalegającej do krą­żenia ogólnego. Małe przekroje drenów łączących oba układy eliminują przedostawanie się skrzepów do układu żylnego. Uważamy, że zaletą tej metody jest prostota jej wykonania i duża skuteczność.

piśmiennictwo

  1. 1. Austoni E., Mantovani F., Cazzaniga A., Colombo F., Pissani E.: Transglan-dular cavernofarmacolusis in the treatment of priapizm. 3-rd World Meeting on Impotence. Boston, 1988, Abstr., 166. ? 2. Bertram A., Carson C, Webster D.: Implantation of penile prostheses in patients impotent after priapism. Urology. 1985, XXVI, 4, 325. ? 3. Block T., Sturm W., Staechler G., Erns G., Schmiedt E.: Effectiveness of metaraminol in the treatment of yarious form of priapism. 3-rd World Meeting on Impotence. Boston, 1988. Abstr., 165. ? 4. Lue F., Tanagho A.: Physiology of erection and pharmacological management of impotence. J. Urol, 1987, 137, 829. ? 5. Virag R.: Intracavernous injection of papaverine for erectile failure. The Lancet. 1982, 23, 938.