PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

OCENA SKUTECZNOŚCI PREPARATU MINIPRESS (PRAZOSIN HYDROCHLORIDE) F-MY PFIZER W LECZENIU ŁAGODNEGO ROZROSTU STERCZA
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1989/42/2.

autorzy

Zdzisław Kuźnik, Sławomir Dutkiewicz, Michał Otłowski, Henryk Filipek, Krzysztof Dębski, Janusz Zajda, Robert Swięcicki, Zygmunt Pawluczuk
Z Kliniki Urologii Instytutu Medycyny Klinicznej w Warszawie Kierownik Kliniki: płk doc. dr hab. med. Z. Kuźnik
Z Ośrodka Obliczeniowego WAP w Warszawie Kierownik Ośrodka: płk dr n. ekon. inż. H. Filipek

streszczenie

Ocena leku minipress (pochodna chinazoliny ? postsynaptyczny blo-ker receptorów ?1 ? adrenergicznych) podawanego doustnie, przepro­wadzono na podstawie leczenia 30 chorych z łagodnym rozrostem ster­cza (1. r. s.). Wyłączono z badania 4 z powodu nietolerowanych obja­wów ubocznych, u kolejnych 4 odnotowano tolerowane i przemijające objawy uboczne, zaś 22 bardzo dobrze znosiło lek. Wyniki potwierdziły wysoką skuteczność leku, który u wielu chorych może stanowić alter­natywą leczenia operacyjnego ł. r. s. Minipress jest wg naszej oceny szczególnie wskazany dla chorych obciążonych chorobą nadciśnieniową lub mających górne granice normy ciśnienia tętniczego krwi (RR).

Od wielu lat prowadzi się próby farmakologicznego leczenia chorych z ł. r. s., które mogłyby stanowić alternatywę leczenia chirurgicznego. Uzyskano pozytywne efekty leczenia phenoksybenzaminą (nieselektyw-nym blokerem alfaadrenoreceptorów), ale stwierdzono także u wielu chorych przeciwskazania do stosowania preparatu z powodu działań ubocznych. Od ok. 2 lat prowadzi się badania kliniczne preparatu mini­press, w których odnotowano: zredukowanie do minimum dynamicznej komponenty utrudnienia mikcji, brak poważnych działań ubocznych i sto­sunkowo dobre jego tolerowanie przez chorych z ł. r. s. (1, 2, 3, 4, 5).

Celem niniejszej pracy było sprawdzenie i ocena kliniczna skutecz­ności preparatu minipress w leczeniu chorych z ł. r. s.

MATERIAŁ I METODYKA

Minipress stosowano u 30 mężczyzn w wieku do 50 do 78 lat (średnia ? 65 lat) z ł. r. s. stwierdzonym badaniem per rectum i USG. U wszystkich chorych obrazy USG wykazywały znaczne zaleganie moczu. Preparat podawano przez 6 tygodni (42 dni) w następujących dawkach: pierwsze­go dnia 0,5 mg wieczorem, następnie przez pierwszy tydzień 2X0,5 mg; przez drugi 2X1 mg; zaś od 3 do 6 tygodnia 2X2 mg.. Dla każdego chorego prowadzono kartę obserwacji, w której odnotowano wywiad, wyniki badań krwi (morfologia, elektrolity, mocznik, kreatynina, fosfa­taza kwaśna i jej frakcja sterczowa, fosfataza alkaliczna) i moczu (ba­danie ogólne i posiew). Jednocześnie chorzy rejestrowali częstotliwości oddawania moczu w ciągu każdej doby leczenia. Badania laboratoryjne i USG wykonano w chwili rozpoczęcia i po zakończeniu terapii. Chorzy zgłaszali się na badania co 2 tygodnie (4 wizyty), odpowiadali na pyta­nia zawarte w karcie obserwacji oraz kontrolowano im tętno i RR w po­zycji leżącej i stojącej.

U 4 leczonych, z niskimi wartościami RR (rzędu 110/70 mm Hg) przerwano leczenie z powodu jego gwałtownego spadku, nasilenia dole­gliwości wieńcowych, zawrotów głowy, nudności i omdlenia. Z pozosta­łych 26 mężczyzn (w badaniach przyjęci za 100%), 14 leczono dodatkowo z powodu innych schorzeń (głównie niewydolności naczyń wieńcowych i nadciśnienia). U 4 (15,4%) wystąpiły przemijające objawy uboczne (osła­bienie z zawrotami głowy, hipotonia ortostatyczna), a tylko u 1 okre­sowo przez 6 tygodni. 22 chorych (84,6%) w pełni tolerowało przyjmo­wany lek i nie zaobserwowało objawów ubocznych.

Obliczenia statystyczne wykonano komputerem Odra 1305 przy wy­korzystaniu programów analizy statystycznej XDS2, autorstwa angiels­kiej F-my CL. Dla oceny częstotliwości oddawania moczu, częstości tętna i RR oraz poziomu fosfatazy sterczowej zastosowano statystyczną metodę analizy widmowej (spektralnej), która szczególnie dla oceny wpływu wybranego czynnika na przebieg badanego zjawiska jest godna popularyzowania (6).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Badania USG pęcherza po zakończeniu kuracji wykazały brak zale­gania moczu. Ocena wielkości gruczolaka była utrudniona i mało do­kładna; nie można było jej wykorzystać.

Wyniki komputerowe: charakterystyczny jest rozkład korelacyjny wyników badań po przekątnej tabeli, świadczący o wysokim wskaźniku korelacji między okresem leczenia, a uzyskanym zmniejszeniem dolegli­wości, którego wartość jest zbliżona do jedności. Jak wynika z obliczeń i obrazujących je krzywych dotyczących częstotliwości oddawania moczu, korelacja między nią, a okresem trwania leczenia jest pełna. Stosowanie minipressu ma więc bezpośredni związek ze zmniejszeniem częstotliwości oddawania moczu. Krzywe okienka widmowego i gęstości widmowej w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzają pozytywne tendencje obserwowanego zjawiska jako funkcji czasu leczenia. W miarę upływu czasu leczenia częstotliwość oddawania moczu zarówno w dzień, jak i w nocy maleje. W pierwszym tygodniu leczenia średnia ilość mikcji w dzień wynosiła 7,0, w nocy 2, 3, zaś po 6 tygodniach odpowiednio 5,8 i 1,1.

Wyniki (tab. I) wskazują na istotną poprawę w zakresie dolegliwości związanych z ł. r. s. Już w pierwszych dwóch tygodniach stosowania leku negatywne objawy ustępują u 100% chorych. Po 6 tygodniach u ponad 80,0% mężczyzn wszystkie dolegliwości ustępowały lub ich częstotliwość ulegała zmniejszeniu.

W wynikach badań laboratoryjnych, poza poziomem fosfatazy ster­czowej, nie stwierdzono istotnych odchyleń od normy. Wyniki badań poziomu fosfatazy sterczowej w j.m./l przed i po leczeniu przedstawiały się następująco: ? wielkości przed leczeniem: średnia ? 2,62, minimalna ? 0,7, maksymalna ? 5,2 (odchylenie standardowe ? 0,82); ? wielkości po leczeniu: średnia ? 0,93, minimalna ? 0,0, maksy­malna ? 2,0 (odchylenie standardowe ? 0,56).

Znamienny jest niemal trzykrotny spadek poziomu fosfatazy ster­czowej przy jej równoczesnym wyrównanym poziomie u poszczególnych chorych. Nastąpił spadek do wartości 0,93 przy maksymalnej wielkości 2,0, a u 6 chorych (23,l°/o) do zera.

W czasie leczenia minipressem zarówno częstość tętna, jak i RR wy­kazały tendencję spadkową (tab. II). Zmniejszały się przeciętne wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego przy równoczesnym znacznym zmniejszeniu się odchylenia standardowego. Dowodzi to, że tendencja spadkowa dotyczy całej grupy leczonych.

Po 6 tygodniach przyjmowania minipressu stwierdzono, że w grupie 30 mężczyzn z ł. r. s. (całą tę grupę traktujemy obecnie jako l00%) uzyskano poprawę u 26 (87,0%). Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że gdyby wyłączono z leczenia chorych z niskimi wartościami RR, po­zytywny efekt można było uzyskać u 100% leczonych.

WNIOSKI

1.Próba kliniczna stosowania u chorych z ł. r. s. preparatu mini­ press F-my Pfizer potwierdziła dużą skuteczność w łagodzeniu, a nawet wyeliminowaniu objawów towarzyszących chorobie.

2.Z uwagi na uzyskanie u 100% leczonych zdecydowanego zmniej­ szenia się ilości moczu zalegającego w pęcherzu sądzimy, że dla wielu chorych minipress stanowi alternatywę leczenia operacyjnego.

3.Minipress jest szczególnie wskazany dla chorych z ł. r. s., którzy są obciążeni chorobą nadciśnieniową lub mają górne granice normy ciś­ nienia tętniczego krwi. U chorych z niskimi wartościami ciśnienia ? naszym zdaniem ? lek jest przeciwwskazany.

4.Określenie na jak długo jest skuteczna kuracja minipressem, wy­ maga dalszych badań klinicznych.

piśmiennictwo

  1. 1. Chodery Ą., Herman Z.S.: Farmakologia kliniczna. PZWL, Warszawa, 1986, 362. ? 2. Hedlund H., Andersson K. E., Ek A.: Effects of prazosin in patients with benign prostatic obstruction. J. Urol., 1983, 130, 275. ? 3. Hieble J. P., Caine M., Za-laznik E.: In vitro characterisation of alpha ? adrenoceptors in human prostate. Eur. J. Pharmacol., 1985, 107, 111. ? 4. Martorana G., Giberti C., Damonte P., Ci-prandi G., Dirienzo W., Giuliani L.: The effect of prazosin in benign prostatic hyper­trophy; a placebo controlled double ? blind study. IRCS med. Sci., 1984, 12, 11. ? 5. Packard R. S.: Clinical expert report: Prazosin in the treatment of benign pros­tatic hyperplasia. Pfizer Ltd., 1986. ? 6. Parzen E.: The role of spectral analysis in time series analysis. Clearinhouse document, London, 1965.