PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

WYNIKI LECZENIA CHORYCH NA ZARODKOWE, NIENASIENIAKOWE NOWOTWORY JĄDRA W STADIUM Tl?3 N1?2. MO. HEMIKASTRACJĄ ORAZ RADYKALNĄ LIMFADENEKTOMIĄ ZAOTRZEWNOWĄ BEZ WSPOMAGANIA CHEMIOTERAPIĄ
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1986/39/3.

autorzy

Kazimierz Adamkiewicz, Krzysztof Sosnowski
Z Klinika Urologia Instytutu Chirurgii AM w Gdańsku
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. K. Adamkiewicz
Dyrektor Instytutu: doc. dr hab. med. M. Trenkner

streszczenie

Przedstawiono i omówiono wyniki leczenia 14 chorych na zarod­kowe, nienasieniakowe nowotwory jądra w stadium Tl?3. N1?2. MO, hemikastracją oraz radykalną limfadenektomią zaotrzewnową bez wspo­magania chemioterapią w Klinice Urologii Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1975?1985.

Nowotwory jądra z pierwotnej komórki płciowej stanowią 0,6?2,0% złośliwych nowotworów u mężczyzn. Wśród guzów o jednakowym typie utkania, nie będących nasieniakami, występują najczęściej potworniaki złośliwe. Drugie zaś miejsce co do częstości występowania zajmuje rak zarodkowy. Nowotwory złośliwe jądra cechuje duża skłonność do two­rzenia przerzutów, które szerzą się przeważnie drogami chłonnymi (1, 2, 5, 6). Sposób leczenia nowotworów jądra ustala się na podstawie badania histopatologicznego oraz badań określających obecność, umiejscowienie i rozległość przerzutów (1, 3, 4).

CEL PRACY

Celem pracy jest określenie wartości leczenia chorych na zarodkowe nowotwory jądra nie będące nasieniakami, tylko leczeniem operacyjnym tj. hemikastracją i radykalną limfadenektomią zaotrzewnową bez wspo­magania chemioterapią.

MATERIAŁ, METODYKA, WYNIKI

Od III 1975 r. do VII 1985 r. leczono w Klinice Urologii Akademii Medycznej w Gdańsku 127 chorych z powodu nowotworu jądra nie będących nasieniakami. 14 chorych leczono operacyjnie dwuetapowo bez wspomagania chemioterapią. W pierwszym etapie wykonano wysoką he­mikastrację, poszerzoną zwykle o limfadenektomię biodrową, w drugim radykalną limfadenektomię zaotrzewnową.

Wg klasyfikacji TNM było w grupie Tl?3. N1. MO. 5 chorych i Tl?3. N2. MO. 9 chorych.

Pod względem histologicznym rozpoznano:

Teratoma malignum ? 2 chorych,

Teratoma + Teratocarcinoma ? 3 chorych,

ca embryonale ? 3 chorych,

Ca embryonale ? 3 chorych,

Ca embryonale + chorioncarcinoma ? 3 chorych.

Badania histopatologiczne wykonano w Zakładzie Anatomii Patolo­gicznej Akademii Medycznej w Gdańsku (Kierownik: prof. dr hab. med. E. Boj).

Czas obserwacji 14 omawianych chorych wynosił: od 4 do 5 lat ? 2 chorych, od 2 do 4 lat ? 2 chorych, od 1 do 2 lat ? 6 chorych, do 1 roku ? 4 chorych.

Spośród 14 chorych kontrolowanych regularnie co 3 miesiące, żyje 12 (w tym 10 ponad 1 rok). Zmarło 2 dalszych chorych po 8?16 miesiącach. Badania kontrolne obejmowały: badania przedmiotowe, OB, rtg klatki piersiowej oraz u niektórych chorych biochemiczne znaczniki nowotwo­rowe. W czasie obserwacji ujawniono przerzuty nowotworowe do płuc u 6 chorych, które rozwinęły się w ciągu 3?18 miesięcy po operacji. U chorych tych, po wykryciu przerzutów, włączono leczenie cytosta­tykami. Ośmiu pozostałych żyje bez cech wznowy od 6 do 55 miesięcy po operacji bez dodatkowej chemioterapii.

OMÓWIENIE

Nie ma jednolitego poglądu na wartość leczenia tylko operacyjnego chorych na nienasieniakowate nowotwory jądra. Przeważnie kojarzy się je z leczeniem chemicznym (4). Dlatego u pewnej grupy naszych chorych ocenialiśmy wartość samego tylko leczenia operacyjnego. Byli to chorzy, u których podczas operacji odnosiliśmy wrażenie, że leczenie to ma charakter radykalny. W czasie dalszej obserwacji u prawie połowy z nich wystąpiły przerzuty nowotworu do płuc w pierwszych miesiącach po operacji. U tych chorych natychmiast po ujawnieniu przerzutów włą­czyliśmy leczenie chemiczne.

WNIOSKI

1. U chorych z nienasieniakowatymi nowotworami jądra w stadium Tl?3. N1?2. MO. leczenie operacyjne, tj. wysoka hemikastracja i ra­ dykalna limfadenektomia zaotrzewnowa bez wspomagania chemioterapią daje pełne wyleczenie tylko około połowy operowanych (57,0%).

2. W związku z tym, że aż u 43,0% chorych w stadium Tl?3. N1?2. MO. wystąpiły przerzuty nowotworowe do płuc wydaje się, że nawet po operacyjnym leczeniu o cechach radykalnych (hemikastracja i do- szczętna limfadenektomia zaotrzewnowa) musi rozważyć się celowość uzupełniającego leczenia cytostatykami.

piśmiennictwo

  1. 1. Adamkiewicz K.: Klasyfikacja i zasady leczenia nowotworów jądra z pier­wotnej komórki płciowej. Urol. Pol., 1982, 3?4, 125. ? 2. Koszarowski T., Kula-kowski A., Lewiński T.: Chirurgia onkologiczna, PZWL, Warszawa, 1975, 494. ? 3. Kułakowski A., Rożycki-Gerlach W., Madej G.: Usuwanie zaotrzewnowych wę­złów chłonnych w leczeniu chorych na nienasieniaki jądra. Nowotwory, 1984, 4, 335. ? 4. Madej G.: Skojarzone chemiczne i chirurgiczne radykalne leczenie cho-rych na nienasieniaki. Nowotwory, 1984, 4, 305. ? 5. Michałowski E.: Urologia ope­racyjna. PZWL, Warszawa, 1977, 493. ? 6. Zieliński J.: Onkologia urologiczna. PZWL, Warszawa, 1981, 253.