PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Zaruski

Urologia Polska 1981/34/1

Gruźlica moczowodu. badania nad patogenezą oraz powiązaniami czasu leczenia przeciwprątkowego i obrazów radiologicznych zwężeń moczowodu ze zmianami histopatologicznymi (streszczenie pracy na stopień doktora nauk medycznych)
Andrzej Zaruski