PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Mieszana hodowla chondrocytów i komórek nabłonka pęcherza moczowego królika
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2003/56/4.

autorzy

Tomasz Drewa 1,2, Zbigniew Wolski 1, Przemysław Gałązka 2, Artur Czaplewski 2, Alina Woźniak 2, Jan Sir 3, Jerzy Maźwa 2
1 Katedra i Klinika Urologii Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Kierownik kliniki: prof. dr hab. Zbigniew Wolski
2 Katedra i Zakład Biologii Medycznej Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Kierownik zakładu: prof. dr hab. Ge

słowa kluczowe

chondrocyty, komórki nabłonka pęcherza moczowego, mieszana hodowla komórek, refluks pęcherzowo-moczowodowy

streszczenie

wprowadzenie
Inżynieria tkankowa należy do jednej z najszybciej rozwijających się gałęzi medycyny. Komórki hodowane metodami inżynierii tkankowej stosowane są między innymi w leczeniu refluksu moczowodowo-pęcherzowego.
cel pracy
Obserwacja interakcji między komórkami pierwotnej hodowli chondrocytów królika – PRCC (Primary Rabbit Chondrocytes Culture) a komórkami nabłonka pęcherza moczowego królika – PRUCC (Primary Rabbit Urothelial Cells Culture) w mieszanej hodowli (kokulturze).
materiał i metody
Pierwotną hodowlę komórek nabłonka pęcherza moczowego królika założono z komórek wyizolowanych ze ściany pęcherza moczowego a pierwotną hodowlę chondrocytów z komórek izolowanych ze stawów kolanowych królika. Założono różne kombinacje mieszane komórek PRUCC z komórkami PRCC, z trzema rodzajami pożywek odpowiednimi dla pasażowanej tkanki. Dodatkowo prowadzono hodowlę metodą „dwóch kropli” w pożywce przygotowanej dla chondrocytów. Oceniano interakcje komórkowe zachodzące na granicy dwóch hodowli.
wyniki
Wzrost chondrocytów zaobserwowano jedynie w odpowiednim podłożu. Komórki nabłonka przejściowego wykazywały zdolność do proliferacji w każdym z zastosowanych mediów hodowlanych. Oba typy komórek w hodowli nie wykazywały tendencji do wzajemnego przenikania się. W hodowli mieszanej przy zastosowaniu metody „dwóch kropli”, stwierdzono migrację komórek chrząstki w kierunku komórek nabłonka. Obserwowano wpływ chondrocytów na różnicowanie się komórek nabłonkowych.
wnioski
Czynniki wzrostu komórek nabłonka pęcherza moczowego wpływają na migrację chondrocytów. Zjawisko to może mieć korzystny wpływ na przeżycie chondrocytów wprowadzonych w ścianę pęcherza moczowego w celu leczenia wstecznego odpływu pęcherzowo-moczowodowego.