PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Przeżywalność chorych po nefrektomii z powodu raka nerkowokomórkowego w materiale własnym
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2003/56/1.

autorzy

Marek Grabowski, Andrzej Sikorski
Katedra i Klinika Urologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Kierownik kliniki: prof, dr hab. Andrzej Sikorski

słowa kluczowe

nerka, rak nerki, nefrektomia, przeżywalność

streszczenie

Cel pracy. Ocena przeżywalności i czynników prognostycznych u chorych poddanych nefrektomii z powodu raka nerki w jednym ośrodku i w 10 kolejnych latach, w okresie zaliczanym w urologii do „ery ultrasonografii\".
Materiał i metoda. Material obejmuje 371 chorych (średnia wieku 59,2 roku), w tym 147 (39,6%) kobiet, którzy w lalach 1988-1997 zostali poddani nefrektomii w Klinice Urologii PAM. Mediana czasu obserwacji wynosi 37,4 miesiąca. Dla oceny przeżywalności wykorzystano metodę Kaplana-Meiera. Poziom istotności statystycznej obliczano za pomocą testów: log-rank, F-Coxa, U Manna Whit-neya.
Wyniki. Stwierdzono istotną statystycznie zależność pomiędzy przeżywalnością a stadium zaawansowania klinicznego (p=0,00001). Prawdopodobieństwo 5-letniej przeżywalności po nefrektomii w I, II, III i IV stadium zaawansowania klinicznego guza wynosi odpowiednio 100%, 85%, 45,5% i 9,9%. Znamienna statystycznie zależność (p=0,00001) występuje pomiędzy przeżywalnością a stopniem złośliwości histologicznej (G). Prawdopodobieństwo przeżycia 5 lat w Gl wynosi 85,7%, w G2 71,6%, a w G3 - 27,3%. Prawdopodobieństwo przeżycia 5 lat w guzie o wielkości <5 oceniono na 83,9%, w guzie 5-10 cm na 60%, a w guzie powyżej 10 cm - na 28%. Dłuższą przeżywalność, niż w przypadku raka jasnokomórkowego, uzyskano u chorych z podtypem histologicznym raka chromofobowego i brodawkowatego, najkrótszą zaś - w przypadku raka wywodzącego się z kanalików zbiorczych {collectingduel cmvinoma).