PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ciało obce w pęcherzu moczowym - powikłanie po laparoskopowej operacji sposobem Burch
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2001/54/3.

autorzy

Paweł Szalecki, Tomasz Borkowski
Katedra i Klinika Urologii AM w Warszawie Kierownik kliniki: prof. Andrzej Borkowski

słowa kluczowe

układ moczowy, wysiłkowe nietrzymanie moczu, laparoskopowa operacja podwieszająca, powikłania

streszczenie

49-letnia chora została przyjęta do kliniki z powodu nawracających zakażeń dolnych dróg moczowych. W cystoskopii wykonanej po przyjęciu stwierdzono ciało obce w pęcherzu moczowym, które okazało się inkrustowaną taśmą dacronową pozostawioną w trakcie laparoskopowej operacji podwieszającej sposobem Burcha. Ciało obce usunięto. W półrocznej obserwacji po zabiegu chora pozostaje bez dolegliwości.
Przedstawiono przypadek 49-letniej chorej przyjętej do Kliniki z powodu powikłania po laparoskopowej operacji podwieszającej sposobem Burcha. OPIS PRZYPADKU Chora E.J., lat 49, nr historii choroby 642/2000, została przyjęta do Kliniki Urologii AM w dniu 19.03.2000 z powodu podejrzenia ciała obcego w pęcherzu moczowym. We wrześniu 1998 roku chora przebyła laparoskopowa modyfikację operacji Burcha z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu, poza kliniką. We wczesnym okresie pooperacyjnym wystąpiły dolegliwości dyzurycz-ne w postaci pieczenia podczas mikcji, bolesnych parć oraz okresowo pojawiającego się krwiomoczu. Chora była leczona lekami przeciwzapalnymi bez poprawy. W lutym 2000, poza kliniką, wykonano cystoskopie, podczas której stwierdzono złóg na przedniej ścianie pęcherza moczowego, który okazał się inkrustowanym metalowym klipsem. Skruszono kamień, pozostawiając jednak klips. Po litotrypsji dolegliwości dyzuryczne zmniejszyły się, lecz w miarę upływu czasu ponownie uległy nasileniu. Po przyjęciu do kliniki chora w dość dobrym stanie ogólnym - w badaniu fizykalnym stwierdzało się niewielką bole-sność z uczuciem parcia na mocz przy ucisku podbrzusza nad spojeniem łonowym, poza tym bez odchyleń od stanu prawidłowego. Badanie ogólne moczu bez odchyleń od normy. Posiew moczu jałowy. W znieczuleniu zewną-trzoponowym wykonano cystoskopie, stwierdzając na przedniej ścianie pęcherza moczowego inkrustowaną taśmę dacronową wystającą do światła pęcherza na około 2 cm z trzema metalowymi klipsami (ryc. 1, 2). Kleszczykami usunięto taśmę oraz 3 metalowe klipsy mocujące ją do ściany pęcherza (ryc. 3, 4). Po zabiegu pozostawiono cewnik Folcy\\\'a w pęcherzu przez 24 godziny. Chorą wypisano do domu w pierwszej dobie po operacji. Badanie kontrolne w 6 miesięcy od zabiegu - chora nie zgłasza żadnych dolegliwości poza przcczulicą okolicy wkłucia trokaru nad spojeniem łonowym. OMÓWIENIE Znanych jest ponad 200 metod operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (1). W 1961 roku Burch opisał technikę operacyjną polegającą na podwieszeniu cewki moczowej do więzadła Coopera (2). Załonowa operacja sposobem Burcha jest w swej koncepcji podobna do operacji sposobem Marschall-Marchetti-Kranz, która różni się jedynie miejscem podwieszenia cewki moczowej. Operacja Burcha stanowi „złoty standard\\\" leczenia operacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu od ponad 30 lat, jej skuteczność w obserwacjach odległych przekracza 80% (3). Od początku lat dziewięćdziesiątych pojawiają się prace opisujące laparoskopowc modyfikacje operacji podwie- szającej w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu (4). Dotychczas uważano, że wyniki trzymania moczu po operacji Burcha i jej modyfikacjach laparoskopowych są porównywalne, pojawiają się jednak prace wykazujące, że skuteczność laparoskopowej operacji Burcha zdecydowanie maleje w okresie obserwacji dłuższej niż 2 lata (5,6,7). Mimo iż powikłania zdarzają się po każdej metodzie operacyjnego leczenia nietrzymania moczu, metoda laparo-skopowa obarczona jest większym odsetkiem powikłań. Opisano perforację pęcherza moczowego, uszkodzenie śródściennego odcinka moczowodu przez szew, przepuklinę z zawartością jelita cienkiego, której wrota stanowił ubytek otrzewnej po usunięciu trokaru. Należy podkreślić, że wykonana litotrypsja w pierwszym etapie leczenia nie była postępowaniem wystarczającym, ponieważ pozostawiono taśmę, która była przyczyną utrzymującego się zakażenia dróg moczowych, co doprowadziło do powtórnej inkrusta-cji taśmy.

piśmiennictwo

  1. 1. Zerbib M, Conquy S: Chirurgie „mini invasive\\\" de 1\\\'incontinen-ce urinaire d\\\'efforl de la femme: intervention de Burch sous pe-Ivioscopie. Journal d\\\' Urologie 1996; 102,1; 26-27.
  2. 2. Burch JC: Urethrovaginal fixation to Cooper\\\'s ligament for correction of stress incontinence, cystocele and prolapse. Am J Obst Gynec 1961; 88; 281-90.
  3. 3. Alcalay M, Monga A: Burch colposuspension 10-20 year follow up. Br J Obstet Gynaecol 1995; 102; 740-745.
  4. 4. liu CY: Laparoscopic retropubic colposuspension (Burch prtx:edure). A review of 58 cases. J of Reproductive Medicine 1993; 38; 526-30.
  5. 5. Carey M: Laparoscopic versus open colposuspension: A prospective multicentre randomised single blind comparison. 30th Annual Meeting International Continence Society Tampere Finland 28-31 August 2000.
  6. 6. McDougall EM, Hcidorn CA, Portis AJ, Klutke CG: Laparoscopic bldadder neck suspension fails the test of lime. Journal of Urology 1999; 162; 2078-2081.
  7. 7. Miannay E, Cosson M: Comparison of open retropubic and laparoscopic colposuspension for treatment of stress urinary incontinence. Eu J Obstetrics Gynecology and Reprod Biology 1998; 79; 159-66.
  8. 8. Czaplicki M, Gomula A: Śródpęcherzowe umieszczenie drenów z mas plastycznych jako powikłanie operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Ginekologia Polska 1980; 51,1; 55-7.
  9. 9. Ferland RD, Rosenblatt P: Ureteral compromise after laparo-scopic Burch colpopexy. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1999; 6, 2; 217-9. 10. Margossian H, Pollard RR: Small bowel obstivction in a peritoneal defect after laparoscopic Burch procedure. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1999; 6, 3; 343-5.

adres autorów

Paweł Szalecki
Katedra i Klimka Urologii AM
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa
lel/fax (22) 628 18 06