PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Późne następstwa złamania miednicy z rozerwaniem pęcherza moczowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2001/54/2.

autorzy

Dariusz Borowiec, Tadeusz Spruch, Dariusz Stępnik
Klinika Urologii Akademii Medycznej w Lublinie Kierownik Kliniki: prof, dr hab. med. Tadeusz Spruch

słowa kluczowe

pęcherz moczowy, uraz zamknięty

streszczenie

Przedstawiono przypadek chorego z wieloodlamowym złamaniem kości miednicy i rozerwaniem pęcherza moczowego. Sposób zaopatrzenia pacjenta po urazie przyczynił się do powstania częściowo kostnej jamy pęcherza i wytworzenia wypełniającego ją złogu.
Do zamkniętych uszkodzeń pęcherza moczowego dochodzi najczęściej w wyniku złamań kości miednicy. Zwykle jest to następstwem wypadków komunikacyjnych [lj. Najczęściej spotykamy się z pęknięciami zewnątrzotrzewnowymi pęcherza. Pęknięcia dootrzewnowe lub mieszane występują rzadziej. Otwarte urazy pęcherza moczowego mogą być wynikiem ran postrzałowych, ciętych, kłutych lub efektem nadziania się na ostrokończysty przedmiot. Tego typu urazy penetrujące mogą prowadzić do uszkodzenia także innych narządów jamy brzusznej [2]. OPIS PRZYPADKU Chory Z.S. lat 43 (Nr.hist.6846/99) został przyjęty do Kliniki Urologii z powodu nasilenia dolegliwości dysurycznych, które ze zmiennym nasileniem utrzymywały się od kilku lat. Pacjent przed 18 laty uległ wypadkowi komunikacyjnemu. Doznał złamania miednicy (kości łonowych i kulszowych z rozejściem spojenia łonowego) oraz zewnątrzotrzewnowe-go rozerwania pęcherza moczowego. Był zaopatrzony w szpitalu rejonowym, gdzie dokonano próby repozycji i stabiliza- cji odłamów kostnych za pomocą drutów chirurgicznych oraz zszycia pęcherza moczowego. Po hospitalizacji chory nie odzyskał pełnej sprawności ruchowej. Okresowo odczuwał również dolegliwości ze strony układu moczowego. Leczony by) doraźnie, objawowo. Do kliniki został skierowany dopiero po wyraźnym zaostrzeniu się objawów chorobowych. Na podstawie USG i cystografii (ryci) stwierdzono obecność trójkątnego złogu, o wymiarach 7 cm x 4 cm, wypełniającego około połowę objętości zniekształconego pęcherza moczowego i obejmującego druty okalające odłamy kostne spojenia łonowego. Na zdjęciu RTG była widoczna wyraźnie zniekształcona obręcz miedniczna, obraz USG nerek i innych narządów jamy brzusznej - w granicach normy. Badania laboratoryjne wykazały prawidłową funkcję nerek i obecność zmian zapalnych w moczu. Chorego leczono operacyjnie, w znieczuleniu zewnątrzopono-wym. Po otwarciu pęcherza moczowego pokruszono złóg, co umożliwiło przecięcie i wydobycie drutów zespalających kości spojenia łonowego (ryc.2). Pęcherz był pozbawiony prawidtowej, przedniej ściany. Stanowiły ją kości spojenia łonowego, do klóiych przyrósł po urazie rozerwany pęcherz. Po usunięciu złogu pęcherz moczowy zszyto i założono szwy warstwowe powłok. Rana zagoiła się przez rychłozrost W 7 dniu po zabiegu operacyjnym choremu usunięto cewnik z. cewki moczowej. Uzyskano ustąpienie dolegliwości dysurycznych. znaczne zmniejszenie częstotliwości mikcji i prawidłowy strumień moczu. OMÓWIENIE Właściwe diagnozowanie i leczenie chorych bezpośrednio po przebytym urazie układu moczowego ma decydujące znaczenie dla zachowania prawidłowej jego funkcji [3. 4, 5J. Wydaje się, że w omawianym przypadku zastosowanie drutów chirurgicznych nic pozwoliło na prawidłową repozycję i unieruchomienie odłamów kostnych. Ta metoda stabilizacji jest krytykowana przez ortopedów jako zawodna wobec dużych sił działających w obręczy mied-nicznej. Nie odtworzono także ciągłości ściany pęcherza moczowego. Jego przednia ściana oderwana od cewki moczowej przyrosła do kości spojenia. W tak uformowanej, częściowo kostnej jamie pęcherza, druty chirurgiczne stanowiły jądro krystalizacji. Po 18 latach, zniekształcenia kości i rozwój tkanki bliznowatej spowodowały, że niemożliwe stało się odtworzenie prawidłowego kształtu i pojemności pęcherza moczowego.

piśmiennictwo

  1. [1] Tan L.B.. Chiang C.P., Huang C.H., Chou Y. H„ Wang C.J.: Surgical treatment of the ruptured bladder: 22 yean reviewed. J. ormosan Med.Ass., 1990, 89, 11,986-991. [2] Borkowski A.. Borówka A.: Urazy narządów miednicy mniejszej i zewnętrznych narządów płciowych. PZWL, Warszawa 1990.40-41.
  2. [3] Corriere J.N., Sandler CM: Bladder rupture from external trauma: diagnosis and management. World J Urol. 1999. 17. 2,84-89.
  3. [4] Korailim .VI..VI.: Pelvic fracture urethral injuries: the unresolved controversy. J Urol, 1999. 161. S. 1433-1441.
  4. [5] Nielubowicz J.: Ostre schorzenia jamy brzusznej. PZWL, Warszawa 1988.378-379.

adres autorów

Dariusz Borowiec,
20-836 Lublin
Kurantowa 4/276.
tel. 742 21 94