PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 21 - Remisja przerzutów płucnych w przebiegu rozsianego raka nerkowokomórkowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Tomasz Syryło, Henryk Zieliński, Włodzimierz Chudzik, Jakub Żołnierek, Sylwia Oborska, Paweł Nurzyński, Cezary Szczylik
Klinika Urologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

streszczenie

Wprowadzenie. Historia naturalna raka nerkowokomórkowego (RCC) jest bardzo zróżnicowana. U około 30% chorych w chwili rozpoznania choroby stwierdza się obecność przerzutów. Płuca są narządem, który jest najczęstszą lokalizacją przerzutów rozsianego RCC. Przebieg kliniczny RCC jest zależny od interakcji między układem immunologicznym gospodarza a guzem, co warunkuje zastosowanie immunochemioterapii w leczeniu RCC.
Cel pracy. Celem pracy była ocena remisji przerzutów płucnych w przebiegu rozsianego raka nerkowokomórkowego.
Materiał i metody. Od lutego 1998 do kwietnia 2003 r. w Klinice Onkologii i Poradni WIM leczono pięćdziesięciu czterech chorych na raka nerki z przerzutami płucnymi, przy zastosowaniu chemioimmunoterapii, opartej na IL-2, INF- alfa i 5-FU. Badaną grupę tworzyło dziesięć kobiet i czterdziestu czterech mężczyzn w wieku od 23 do 76 lat. Stopień sprawności oceniany był według skali ECOG. Rozpoznanie guza pierwotnego było potwierdzone histopatologicznie. Wszyscy chorzy przed leczeniem systemowym poddani byli nefrektomii wraz z guzem, w tym dziewięciu chorych (16,6 %) przed nefrektomią przebyło embolizację tętnicy nerkowej. Leczenie prowadzone było w warunkach ambulatoryjnych i kontynuowane do momentu potwierdzenia jego nieskuteczności lub niekontrolowanej toksyczności.
Wyniki. W badanej grupie chorych zaobserwowano pięć odpowiedzi całkowitych (CR) i dwanaście odpowiedzi cześciowych (PR). CR osiągnięto u jednej osoby po jednym kursie immunochemioterapii, a u pięciu osób po dwóch kursach leczenia. Cztery osoby w rozpoznaniu histopatologicznym: ca clarocellularae, u jednego chorego ca claro-granulocellularae. Odpowiedź częściową (PR) zaprezentowało dwanaście osób, w tym u pięciu osób przerzuty były zlokalizowane tylko w płucach.
Wnioski. 1. Nefrektomia u chorych z rozsianym RCC, którzy są w dobrym stanie ogólnym, powinna być wykonana standardowo przed immunoterapią. 2. Dzięki zastosowanej mmunochemioterapii uzyskano uzyskano 5 CR i trwają one wiele miesięcy, z przełożeniem na wydłużenie przeżycia chorych. 3. Największą korzyść z leczenia uzyskują chorzy z przerzutami ograniczonymi do płuc.