PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

PRZERZUT RAKA SZYJKI MACICY DO NERKI OPIS PRZYPADKU
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1996/49/3.

autorzy

Andrzej Stokłosa, Cezary Szcześniak, Jerzy Milewski
Katedra i Klinika Urologii AM w Warszawie
Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Borkowski

słowa kluczowe

nerka nowotwór przerzuty do nerk

streszczenie

Autorzy przedstawiają rzadki przypadek guza przerzutowego w nerce, wy-
wodzącego się z raka szyjki macicy u 58-letniej kobiety leczonej z powodu
raka szyjki macicy z zastosowaniem radioterapii. Rozpoznanie guza przerzu-
towego nerki ustalono po wykonanej nefrektomii radykalnej. Pacjentka zmarła
z powodu rozsianej choroby nowotworowej kilka miesięcy po operacji.

Nerka bywa dość często miejscem przerzutów guzów litych z innych narzą-

dów oraz nowotworów układu krwiotwórczego. Sprzyja temu obfite unaczy- nienie umożliwiające bardzo duży przepływ krwi przez nerkę w jednostce cza- su. Dobre ukrwienie miąższu nerkowego ułatwia komórkom nowotworowym zagnieżdżanie się i szybki wzrost.


Przerzuty nowotworowe do nerek rzadko dają nasilone objawy kliniczne, a ponieważ są objawem uogólnionej choroby nowotworowej, najczęściej nie są leczone chirurgicznie. Dlatego też większość tego rodzaju guzów nerek rozpo- znaje się na sekcji (4). Najczęściej objawami przerzutowych czyli wtórnych guzów nerek są nietypowe bóle okolicy lędźwiowej oraz czasami krwiomocz, choć w przypadku chłoniaków można zaobserwować masywne, wieloognisko- we przerzuty w nerkach prowadzące do szybko rozwijającej się niewydolności nerek (6, 9). Najczęstszym źródłem przerzutów do nerek są chłoniaki, a ponad- to nowotwory: płuc, jajników, jelita grubego i sutka (1, 7). Podobnie jak w od- niesieniu do raka tarczycy, guzów mieszanych ślinianki i nerwiaka zarodkowe- go, w piśmiennictwie opisano, jak do tej pory, tylko pojedyncze przypadki prze- rzutów raka szyjki macicy do nerki (3, 5, 8, 10).


OPIS PRZYPADKU


58-letnia chora O. M. (14919/1671/92) została przyjęta do szpitala w dniu 22.10.92 r. z powodu, trwających od ok. 4 miesięcy, okresowego krwiomoczu i pobolewań w lewej okolicy lędźwiowej. W wywiadzie podawała, że przed 12 miesiącami przebyła radioterapię z powodu raka szyjki macicy w 111° zaawan- sowania klinicznego. Wykonano USG oraz tomografię komputerową jamy brzu- sznej stwierdzając obecność litego guza średnicy 7,0 cm w górnym biegunie nerki lewej oraz powiększone węzły chłonne (średnicy około 2 cm) po stronie lewej od aorty brzusznej, oraz ku tyłowi od trzustki. Pozostałe narządy jamy brzusznej, w tym narząd rodny, nie wykazywały zmian chorobowych. Żyły ner- kowa i główna dolna były prawidłowe. Urografia wykazywała zniekształcenie górnego bieguna nerki lewej, ale czynność wydzielnicza obu nerek była zacho- wana. Badaniem ginekologicznym nie stwierdzono odchyleń od normy. Bada- nie radiologiczne klatki piersiowej było prawidłowe. Badaniem przedmiotowym nie wyczuwano guza nerki lewej.


W dniu 29.10.1992 chorą operowano wykonując przezotrzewnową nefrekto- mię radykalną i regionalną limfadenektomię zaotrzewnową. Guz makroskopowo średnicy 7×6 cm, obejmujący górny biegun i część środkową nerki, przechodzący poza powięź Geroty (T3a), na przekroju z ogniskami rozpadu. Mikroskopowo: rak płaskonabłonkowy nisko zróżnicowany (G III), pochodzący najprawdopo- dobniej z szyjki macicy. Naciek nowotworowy obejmuje tkankę tłuszczową oko- ło nerkową, węzły chłonne i nadnercze bez przerzutów (11618-9/92 P). Badanie histopatologiczne, wykonał dr R. Pykało z Zakładu Anatomii Patologicznej AM w Warszawie.


Przebieg pooperacyjny ? bez powikłań. Chorą wypisano do domu po 11 dniach w stanie ogólnym dobrym. Objawów choroby nowotworowej nie stwier- dzano przez okres 4 miesięcy. Po tym czasie doszło do szybkiego rozsiewu cho- roby nowotworowej, a chora zmarła kilka tygodni później.


DYSKUSJA


Opisaną w niniejszym doniesieniu chorą operowano, ponieważ nie było pod- staw do przypuszczeń, że rozpoznany nowotwór nerki jest guzem wtórnym ? metachronicznym przerzutem raka szyjki macicy. USG narządu rodnego i ba- danie ginekologiczne nie wskazywały na miejscowe wznowienie procesu no- wotworowego.


W urografii i USG guzy wtórne są bardzo trudne do odróżnienia od pierwot- nych nowotworów nerek. Arteriografia pozwala je różnicować, ponieważ guzy wtórne, w odróżnieniu od pierwotnych mają ubogie unaczynienie, bez charak- terystycznych dla guzów pierwotnych naczyń patologicznych (1). Niestety, obe- cnie badanie to wykonuje się bardzo rzadko. Honda i współpracownicy w swo- im opracowaniu wskazują na przydatność tomografii komputerowej w różnico- waniu pierwotnych i wtórnych nowotworów nerek (2).

piśmiennictwo

 1. (1) De Kernion J., Belldegrun A.: Renal tumors in: Campbel?s Urology, 1992, sixth
 2. edition, volume 2, 1087.
 3. (2) Honda H:. CT analysis of metastatic neoplasms of the kidney Comparison with pri-
 4. mary renal cell carcinoma. Acta Radiol, 1992, 33,1, 39.
 5. (3) Kawabata Y.: A case of metastatic renal tumor originating from a malignant mixed
 6. tumor of the submandibular gland. Nippon Hinyokika Gakkai Zasshi, 1991, 82, 11,
 7. 1829 (eng. abstract).
 8. (4) Klinger M.: Secondary tumors of the genitourinary tract. J. Urol., 1951,65, 144.
 9. (5) Koike H., Okamoto T., Tanji S., Fujioka T., Kubo T., Ohhori T:. Two cases of meta-
 10. static renal tumors from cervix uteri. Hinnokika, Kiyo, 1989, 35, 3, 475.
 11. (6) Kyaw M., Koehler F'.: Renal and perineal lymphoma: arteriografię findings. Radio-
 12. logy, 1969,93,1055.
 13. (7) Lowe L.: Intraluminal renal metastasis from colon cancer simulating a fungus bali.
 14. Urol. Radio., 1992, 13,4,226.
 15. (8) Marino G.\ Metastasis of thyroid carcinoma. A rare case of secondary renal tumor.
 16. Minerva Urol. Nefrol., 1991, 43, 2, 85 (engl. abstract).
 17. (9) Naryshkin S.: Acute renal failure secondary to carcinomatous lymphatic metastases
 18. to kidneys. J. Urol., 1991, 146, 6, 161.
 19. (10) Panuel M.: Agressive neuroblastoma with initial pulmonary metastasis and kidney
 20. involvement simulating Wilms' tumor. Eur. J. Radiol., 1992, 14, 3, 202.