PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

PRZEZSKÓRNA ELEKTRORESEKCJA DUŻYCH, PROSTYCH TORBIELI NERKI
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1995/48/4.

autorzy

Leszek Jeromin, Kamil Burzyński
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii AM w Łodzi
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. L. Jeromin
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. med. A. Sołtysiak

streszczenie

Wykonano przezskórne elektroresekcje dużych torbieli nerki u 4 chorych, uprze-
dnio nakłuwane i opróżniane pod kontrolą USG wraz z podaniem do wnętrza leków
obliterujących. U wszystkich chorych nie stwierdzono nawrotu torbieli po 2 latach.

Przezskórne nakłucie i opróżnienie torbieli nerek pod kontrolą ultrasonograficzną oraz podanie do wnętrza leków obliterujących powoduje ostateczne zamknięcie torbieli u większo- ści chorych. Po przezskórnym opróżnieniu torbieli podawano do wnętrza celem obliteracji 1% roztwór vibramycyny, 96% roztwór etanolu lub aethoxysklerol. Płyn z torbieli badano cytologicznie i bakteriologicznie. (1,2,3,4, 5, 6,7). Zauważono jednocześnie, że wprzypad- kach dużych rozmiarów torbieli występują częste nawroty. Przed wprowadzeniem badań ultra- sonograficznych duże torbiele nerkowe najczęściej operowano wykonując całkowite lub czę- ściowe wycięcie wprowadzając do jamy po torbieli uszypułowaną tkankę tłuszczową około- nerkową (8).


W Klinice Urologii AM w Łodzi metodą z wyboru leczenia torbieli nerek jest nakłucie pod kontroląUSG i podanie do wnętrza środków obliterujących. W okresie od 1986 r. wykonano w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w olbrzymiej większości ambulatoryjnie, 4288 nakłuć torbieli nerek z dobrym efektem końcowym, jednakże nie wszystkie torbiele po takim leczeniu zapadły się. Postanowiono zatem spróbować wykonać u chorych, u których nie uzyskano za- dowalających efektów przeskórnego wycięcia ściany torbieli nerki endoskopowo.


MATERIAŁ I METODYKA


Zabiegi przeprowadzono u 4 chorych obu pici w wieku od 54 do 63 lat, u których srwier- dzono duże torbiele nerek na podstawie badań ultrasonograficznych. Chorzy mieli wcześniej kilkakrotnie wykonywane przezskórne nakłucia i opróżniania torbieli wraz z podaniem do wnętrza leków obliterujących. U wszystkich chorych dochodziło do nawrotów. Torbiele miały średnicę od 85 mm do 135 mm. W związku z nawrotami dużych torbieli zdecydowano się na leczenie ich metodą przeskórnej elektroresekcji. Zabiegi przeprowadzono w Klinice Urologii ICH AM w Łodzi.


W znieczuleniu miejscowym pod kontroląultrasonograficzną wytwarzano przezskórny dre- naż torbieli ryc1


Następnie poprzez założony cewnik drenujący wykonano kontrastowe badanie rtg w celu uwidocznienia ścian torbieli oraz wykluczenia istnienia ewentualnego połączenia z ukła- dem kielichowo miedniczkowym nerki, ryc.2


Następnie rozszerzono kanał przetoki metalowymi rozszerzadłami teleskopowymi Alkena i wprowadzono do wnętrza torbieli płaszcz nefroskopu. ElektroresektoremStorza wprowadzo- nym przez płaszcz nefroskopu wycinano ścianę torbieli nerki ryc. 3,4.


Ścianę torbieli przylegającą do nerki koagulowano ryc. 5 Po zabiegu pozostawiono dren w okolicy wyciętej torbieli, który po 3 dniach usuwano. W piątej dobie chorego wypisywano do domu. Wyciętą ścianę torbieli wysyłano do badania hi- stopatologicznego.


Kontrolne badania ultrasonograficzne wykonywano co 3 miesiące. Okres obserwacji cho- rych wynosi od 12 do 22 miesięcy.


WYNIKI


U 4 operowanych chorych uzyskano dobre odległe wyniki. W przeprowadzonych kontrol- nych badaniach ultrasonograficznych nie zaobserwowano u żadnego chorego wznowienia tor- bieli nerki oraz uszkodzeń miąższu nerkowego. U jednego chorego podczas zabiegu elektro- resekcji wprowadzono przypadkowo elektroresektoskop do jamy otrzewnowej. Wycofano się do przestrzeni pozaotrzewnowej i dokończono zabieg. Chory ten w pierwszej dobie po zabie- gu miał objawy niewielkiego podrażnienia otrzewnej, które ustąpiły całkowicie w drugiej do- bie. W obserwacji 12 miesięcznej nie stwierdzono żadnych innych powikłań. U jednej chorej odstąpiono od zabiegu elektroresekcji z powodu znacznej otyłości i lokalizacji torbieli w gór- nym biegunie nerki, co znacznie utrudniałoby wykonanie zabiegu i zwiększało możliwość powikłań. Chorą operowano metodą tradycyjną. W badaniach histopatologicznych wyciętych ścian torbieli nie stwierdzono rozrostu nowo- tworowego.


WNIOSKI


1 / przezskórna elektroresekcja torbieli nerek jest zabiegiem skutecznym i zalecanym przy dużych torbielach nie poddających się leczeniu metoda nakłucia i obliteracj i


2/ wykonanie zabiegu jest technicznie trudne i wymaga pewnego doświadczenia operatora, zwłaszcza nabytego w zabiegach PCNL i TUR.

piśmiennictwo

 1. 1. Babaian R., Fried F., Cole A., Staab E.: The role of ultrasonic in the evaluation of renal
 2. masses. J. Urol., 1976, 6, 646. ? 2. Burzyński K., Prelich A., Jeromin L.\ Ocena porównawcza
 3. skuteczności obliteracyjnego działania vibramycyny i etanolu podanych do wnętrza opróżnionych
 4. przezskórnie torbieli nerek. Urol. Pol., 1990, 3, 177. ? 3. Burzyński K. Prelich A., Jeromin L.\
 5. Wartość obliteracyjna preparatu Aethoxysklerol - Kreussler podanego do wnętrza przezskórnie opróż-
 6. nionych torbieli nerek. Urol. Pol., 1990, 4, 270. ? 4. Fagien M., Hawkins I.F., Clore F.C., Cory-
 7. ell L.W., Shirley S.A.: Needle guide for aspiration and sclerosis of renal cysts. Semin. Intervent.
 8. Radiol., 1987, 4, 47. ? 5. Pollack HM., Banner M.P., Arges P.H., Peters J., Mulhern C.B.Jr.,
 9. Coleman B.G.: The accuracy of grayscale renal ultrasonography in differentiating cystic neoplasm
 10. from bening cyst. Radiology, 1982, 143, 741. ? 6. Reuter H.J.: Die medikamentose Sklerosierung
 11. von Nierenzysten. Z. Urol. Nephrol., 1986, 79, 503. ? 7. Salagierski M., Burzyński K., Studnia-
 12. rek M., Juszyński A., Jeromin L., Pertyński T.\ Przezskórne opróżnianie torbieli nerek przy pomocy
 13. ultrasonografii. Urol. Pol., 1987, 4, 262. ? 8. Stąpor K., Brauner G.: W sprawie operacyjnego
 14. leczenia torbieli samotnych nerek. Pol. Przeg. Chir., 1970, 42, 975.