PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

EPIDIDYMITIS W NASTĘPSTWIE EKTOPICZNEGO UJŚCIA MOCZOWODU DO PĘCHERZYKA NASIENNEGO
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1995/48/3.

autorzy

Wojciech Husiatyński, Wojciech Ejchman
Z Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Kierownik Kliniki : Prof. dr med. M.Kazoń

streszczenie

Przedstawiono 24-letniego pacjenta, u którego ektopia ujścia moczowodu do pę-
cherzyka nasiennego była przyczyną przewlekłego zapalenia najądrza, nieskutecznie
leczonego zachowawczo. Rozpoznanie: dystopia miedniczą nieczynnej nerki prawej
oraz ektopia ujścia prawego moczowodu do dróg nasiennych, ustalono na podstawie
badań ultrasonograficznych, przezbrzusznego i rektalnego, tomografu komputerowej
i vesikulografii. Nefroureterovesikulektomia po stronie wady była leczeniem z wyboru,
skutecznie likwidującym dolegliwości związane z utrzymującym się stanem zapalnym
najądrza.

Istnieje wiele wad wrodzonych układu moczowego, które wykrywane są dopiero w wieku dojrzałym, gdyż przez lata nie pawodujążadnych dolegliwości. Nieprawidłowe ujście moczo- wodu należy do wad rzadkich. Ektopia jest następstwem zaburzeń w rozwoju płodowym. W prawidłowym rozwoju embrionalnym układu moczowo-płciowego człowieka, ok. 8 tyg., prze- wód Wolffa i rozwijający się początkowo z niego moczowód uzyskująw cewkowo-pęcherzo- wej okolicy oddzielne ujścia, (ryc.l) U mężczyzny przewody Wolffa tworzą normalnie nasieniowody i pęcherzyki nasienne. Ich dogłowowe końce łączą się z plemnikotwórczymi kanalikami jąder. Jeżeli ujście moczowodu nie oddzieli się od dogłowowego końca przewodu Wolffa, wówczas ujście moczowodu (u męż- czyzny) znajduje się w drogach nasiennych, (ryc. 2) Przy prawidłowej funkcji nerki strony przeciwnej, wada długo pozostaje nie rozpoznana, a dopiero dolegliwości związane z utrzymującym się zapaleniem najądrza stanowią często punkt wyjścia do prawidłowego postępowania diagnostycznego i leczniczego.


OPIS PRZYPADKU


Chory S.S., lat 24, (Nr hist. choroby 5617/549) przyjęty do Kliniki Urologii z powodu utrzy- mujących się od 3 lat dolegliwości bólowych prawego jądra i tępych pobolewań w prawym podbrzuszu. W wywiadzie nieskuteczne leczenie zachowawcze rozpoznanego wcześniej prze- wlekłego zapalenia najądrza oraz lumbotomia prawostronna. W rejonowym oddziale urolo- gicznym, gdzie chory był uprzednio hospitalizowany razpoznano ultrasonograficznie małą, mar- ską nerkę prawą, urograficznie nerka prawa niema. Odsłonięto operacyjnie prawą okolicę lę- dźwiową, ale nerki nie odnaleziono. Wykonano śródoperacyjnie usg, które nie potwierdziło pierwotnego, błędnego rozpoznania, i cystoskopię, w której stwierdzono brak prawej połowy trójkąta i brak ujścia prawego moczowodu. Wobec powyższego rozpoznano wrodzony brak nerki i moczowodu prawego i po zagojeniu wypisano pacjenta do domu z zaleceniem dalszego leczenia zachowawczego przewlekłego zapalenia najądrza.


W naszej Klinice stwierdzono: przedmiotowo – okolice lędźwiowe wolne, niebolesne, nają- drze prawe powiększone, odsznurowane, bolesne przy palpacji, per rectum – rozpulchniona, tkliwa prawa połowa gruczołu krokowego. Badanie ogólne moczu i posiew oraz badania bio- chemiczne bez odchyleń patologicznych. W USG – brak nerki prawej w miejscu typowym. Nerka lewa długości 14,5 cm z podwójnyn układem kielichowo-miedniczkowym. Stercz pod- pęcherzowy o niejednorodnej echostrukturze. W rzucie pęcherzyków nasiennych, po stronie prawej, nierówny, torbielowaty twór o wymiarach 7 cm x 3 cm, mogący odpowiadać torbielo- wato zmienionym pęcherzykom nasiennym. Lewe pęcherzyki nasienne prawidłowe. USG trans- rektalne – między pęcherzem a sterczem, po stronie prawej, twór wielotorbielowaty (najwięk- sza torbiel o śr. 4,5cm). (ryc. 3)


Między pęcherzykiem nasiennym prawym, a pęcherzem moczowym guz lity wpuklający nie- co tylno-bocznąścianę pęcherza, (ryc. 4)


Wesikulografia – kontrast uwidocz- nił łukowato przebiegający nasienio- wód prawy oraz pęcherzyki nasienne w postaci gron winnych (torbiele o różnej średnicy), (ryc.5) Uretrocystoskopia potwierdziła brak prawego ujścia moczowodu i pra- wej połowy trójkąta. Stwierdzono tak- że przerost wzgórka nasiennego i uwy- puklenie prawej ściany pęcherza mo- czowego.


Na podstawie przeprowadzonych badań rozpoznano: miednicządysto- pię i afunkcję nerki prawej oraz ekto- pię ujścia moczowodu prawego do pę- cherzyka nasiennego prawego. Prze- wlekłe zapalenie najądrza było następ- stwem w/wym. złożonej wady wro- dzonej, (ryc.6)


Zdecydowano leczyć chorego operacyjnie. Wyko- nano nefroureterowezikulektomię prawostronną. Prze- bieg zabiegu i okres pooperacyjny – gładki. Wynik badania hist-pat. (Nr 246214-16) – nerka z cechami zaniku, moczowód oraz poszerzone pęcherzyki nasien- ne o zwłókniałych ścianach.


OMÓWIENIE


Zaburzenia rozwoju moczowodu powodują prze- mieszczenie ujścia do dolnych dróg moczowych, w miejsce położone poniżej normalnego punktu. U męż- czyzny może to być cewka tylna oraz drogi nasienne, u kobiety drogi moczowe na zewnątrz od szyi pęche- rza, ale także przedsionek pochwy, pochwa, szyjka macicy, (ryc. 7)


U mężczyzn, w przeciwieństwie do kobiet, nie dochodzi do nietrzymania moczu, gdyż za- wsze przemieszczone ujście znajduje się powyżej zwieracza zewnętrznego. Wrodzona patolo- gia ujścia moczowodu u mężczyzn może więc przez lata przebiegać bezobjawowo lub skąpoo- bjawowo. Rozpoznawana jest najczęściej po 20 roku życia. Powyższy przypadek przedstawia- my w celu przypomnienia, a także zwrócenia uwagi na fakt, że przewlekłe, nawracające zapale- nie najądrza może być następstwem nie tylko zapalenia cewki, stercza, gruźlicy układu moczo- wego, ale także niektórych wad wrodzonych układu moczowego. Zapalenie najądrza powinno skłaniać nie tyllko do prawidłowego leczenia, ale także do wnikliwego poszukiwania jego przy- czyny, ze szczególnym uwzględnieniem rzadko występujących wad wrodzonych.

piśmiennictwo

 1. 1. Lanza P., Gemelli R.: Cyst of seminal vesicle with ectopic ureter and ipsilateral renal dyspla-
 2. sia: case report. Arch. Espan. de Urol. 1993, 46, 159-61. ? 2. Leńko J.: W sprawie rozpoznania
 3. ektopii noczowodu u mężczyzn. Biul. WAM 1965, VIII,2, 193-8. ? 3. Lilpop W:. Okaz przypadku
 4. pozapęcherzowego wylotu moczowodu. Pam. Klin. Szpit. Św. Łazarza 1936, IV, 1-2, 74-5. ? 4.
 5. Marciński A.: Dwa przypadki nieprawidłowego ujścia moczowodu u dzieci. Pol. Przeg. Rad. i Med.
 6. Nukl. 1967, 31, 435-41. ? 5. Miażyński J.: Przypadek ektopii ujścia moczowodu do pęcherzyka
 7. nasiennego. Urol. Pol. 1982, 3-4, 193-5. ? 6. Nakano S., Tajima K., Saito K:. A case of ectopic
 8. ureter with renal dysplasia simulating epididymal structure. Acta Urol.: Jap. 1992, 38, 451-3. ? 7.
 9. Solar Fernandez JM., Dominguez Bravo C: Ectopic ureter in seminal vesicle with cystic dysplasia A
 10. clinical case asd review of the literature. Actas Urol. Espan, 1990, 14, 447-50. ? 8. Szkodny A.,
 11. Zieliński J.\ Abouchement de 1'uretere dans la vesicule seminale. Journ. d'Urol, 1964, 70, 259-61. -
 12. 9. Szkodny A., Zieliński J,: Ektopia moczowodu. Pol. Przeg. Chir. 1965, 37, 1025-35. ? 10. Urruchi
 13. Fernandey P., Cavero Rebollo 0.: Secondary ureterectomy in an ectopic ureteral opening into the
 14. seminal vesicle. Arch. Espan, de Urol. 1992, 45, 366-9. ? 11. Watanabe K., lkado S., Ogawa A.:
 15. Mricroskopic structure of renal dysplasia in a man with ectopic ureter opening into the seminal tract.
 16. Urol. Intern. 1992, 49, 181-4. ? 12. Zieliński J:. Ujście moczowodu do pęcherzyka nasiennego,
 17. niezwykły zespół kliniczny. Pol. Przeg. Chir. 1962, 34, 605-10.