PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

PRZETOKA CEWKOWA PO OPERACJI STULEJKI I WYDŁUŻENIA WĘDZIDEŁKA
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1985/38/3.

autorzy

Zbigniew Janiak, Jerzy Wiśniewski
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii AM w Łodzi
Kierownik Kliniki: doc dr hab. med. L. Jeromin Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. med. A. Sołtysiak

streszczenie

Przedstawiono rzadką obserwację przetoki cewkowej po operacji stulejki i wydłużeniu wędzidełka u czteroletniego chłopca. Dobry wy­nik operacji tego powikłania osiągnięto bez stosowania nadłonowego lub kroczowego odprowadzenia moczu.

Przetoki między cewką moczową, a skórą prącia są zwykle następs­twem urazu. Powstają one w wyniku pęknięcia cewki po urazie prącia lub jako powikłanie operacji wytwórczych cewki, adenomektomii kro­czowej, rozcięcia zwężenia cewki czy długotrwałego drenażu pęcherza moczowego cewnikiem pozostawionym na stałe (4, 5, 6). Operacja od­cięcia obwodowej części napletka z wydłużeniem wędzidełka niezwykle rzadko staje się przyczyną powstania przetoki cewkowej (3, 4, 5).

OPIS PRZYPADKU

Rodzice zauważyli, że 10 dni po operacji stulejki z wydłużeniem wędzidełka chłopiec K. K. lat 4 (Nr hist. chor. 4658/82), zaczął oddawać mocz dwoma stru­mieniami. Po wprowadzeniu cewnika do ujścia zewnętrznego cewki stwierdzono otwór przetoki na brzusznej powierzchni prącia w okolicy szyjki żołędzi. Otwór przetoki, wielkości 2X3 mm, stał się dobrze widoczny w 30 dni od operacji po wyleczeniu zmian zapalnych. Chłopca przyjęto do Kliniki i operowano. Po wy­cięciu przetoki zmobilizowano odcinek skóry prącia poniżej otworu przetoki. Na otwór przetoki na brzusznej powierzchni prącia w okolicy szyjki żołędzi. Otwór zmobilizowaną uprzednio skórę prącia i przyszyto ją do szyjki żołędzi, pokrywając wgłobiony otwór przetoki (ryc. 1).

Przez cewkę wprowadzono do pęcherza cewnik Foleya nr 12 Charr. W czwar­tym dniu po operacji cewnik usunięto. Chłopiec oddawał mocz pojedynczym stru­mieniem przez ujście zewnętrzne cewki moczowej. Wyleczono zakażenie układu narządów moczowych, a prawidłowy sposób oddawania moczu potwierdzono rocz­ną obserwacją chorego (ryc. 2).

Przetoka cewkowa po operacji stulejki i wydłużenia wędzidełka wy­stępuje wtedy, gdy szew u podstawy wędzidełka jest założony zbyt głęboko. Powoduje on niedokrwienie i martwicę części ściany cewki mo­czowej. W leczeniu tego powikłania proponuje się różne sposoby stosowa­ne w chirurgicznym leczeniu spodziectwa, nawet dwuczasowe z wytwo­rzeniem przetoki nadłonowej lub kroczowej (1, 2, 4, 5). Zastosowany przez nas sposób leczenia, podobny do opisywanego przez Lau i współ­pracowników jest prosty, a dobry wynik operacji osiągnięto bez wy­tworzenia czasowej przetoki moczowej. Obserwację tę podajemy ze względu na wyjątkową rzadkość tego powikłania po operacji stulejki z wydłużeniem wędzidełka.

piśmiennictwo

  1. 1. Cecil A. B.: Repair of hypospadias and urethral fistula. J. Urol., 1946, 56, 237. ? 2. Davis D. M.: The pedicle tube ? graft in surgical treatment of hypo­spadias in the male, with a new method of closing smali urethral fistulas. J. Surg. Gynaec. Obst., 1940, 71, 790. ? 3. Lau J. T. K., Ong G. B.: Subglandular urethral fistula following circumcision: repair by the advancement method. .J. Urol., 1981, 126, 702. ? 4. Lackey J. T., Mannion R. A., Kerr J. E.: Urethral fi­stula following circumcision. JAMA, 1968, 206, 2318. ? 5. Limaye R. D., Hancock R. A.: Penile urethral fistula as a complication of circumcision. J. Ped., 1968, 72, 105. ? 6. Michałowski E., Modelski W.: The surgical treatment of urinary fistu­las. J. Surg. Gynaec. Obst., 1962, 115, 484.