PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

PRZYCZYNEK DO RÓŻNICOWANIA GUZÓW W MIEDNICY MNIEJSZEJ
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1990/43/3.

autorzy

Tadeusz Guzowski, Bogdan Werner, Stefan Wesołowski
Z Oddziału Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
Ordynator Oddziału dr med. A. Niestępski
Dyrektor Szpitala: dr med. M. Scharoch

streszczenie

Przedstawiono chorą, skierowaną do szpitala z rozpoznaniem ?guz jamy brzusznej". Podczas operacji okazało się, że był to ograniczony ropień przedniej ściany pęcherza. Przebieg pooperacyjny powikłany ropieniem rany. Chora wyzdrowiała.

OPIS PRZYPADKU

Chora J. Z., lat 71 (nr hist. chor. 90334/89) przyjęta do Oddziału Ginekolo­gicznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie 03. OS. .1989 r. r rozpoznaniem tumor abdominis. W wywiadzie od tygodnia bóle w podbrzuszu, częste oddawanie moczu z uczuciem parcia, nie gorączkowała. Przy przyjęciu stan ogólny cho­rej dobry: RR 125/80, tętno 82/min. Brzuch wysklepiony ponad poziom klatki piersiowej. Guz sięga do wysokości pępka, słabo ruchomy, bolesny przy palpacji i próbie poruszania, o nierównej powierzchni. Badania laboratoryjne. Krew obwo­dowa: hematokryt 40%, hemoglobina 13,5%, erytrocyty ? 4 200 000, leukocyty 27 400, MCHB 34. Mocz b. z., OB po 1 godzinie 45.

Badanie ginekologiczne: przydatki oddzielnie niebadalne tworzą razem z maci­cą guz miednicy mniejszej.

W dniu przyjęcia wykonano USG jamy brzusznej: wątroba prawidłowej wiel­kości o odbiciach jednorodnych. Pęcherzyk żółciowy bez złogów. Trzustka, śledzio­na w normie. Obie nerki prawidłowej wielkości bez cech zastoju i kamicy. W oko­licy pod- i śródbrzusza widoczny duży twór wewnątrz wypełniony płynem o nie­regularnych, nieostrych granicach. Wyraźna ruchomość oddechowa jelit ocierających się o granice tworu. Struktura ta znajduje się bezpośrednio pod powłokami brzusz­nymi, od spojenia łonowego zwęża się w kierunku pępka (Z. Scharoch).

Chorą zakwalifikowano do operacji. Operowano 07. 08. 19)89 r. Po otwarciu jamy brzusznej stwierdzono guz wielkości męskiej pięści złączony ściśle z przednią ścianą pęcherza i spojeniem łonowym. Do górnego bieguna guza przyklejona była krezka poprzecznicy. Guz oddzielono od krezki poprzecznicy i spojenia łonowego. Okazało się wtedy, że guz jest umiejscowiony na przedniej i górnej ścianie pę­cherza. Wobec tego wycięto częściowo nożem elektrycznym ścianę pęcherza wraz z guzem. W czasie wycinania przypadkowo otwarto guz, który okazał się zbiorni­kiem treści ropnej, którą pobrano na posiew i antybiogram. Wynik posiewu: w wa­runkach tlenowych i beztlenowych nie stwierdzono wzrostu drobnoustrojów.

Wykonano częściową resekcję pęcherza, pozostawiając przetokę nadłonową z cewnikiem Pezzera oraz dren w okolicy przedpęcherzowej. Przebieg pooperacyjny powikłany ropieniem rany pooperacyjnej. W 30 dobie po operacji wykonano u cho­rej urografie. Urografia morfologicznie prawidłowa, pojemność pęcherza dobra. W stanie oaólnvm dobrym wypisana do domu.

Badanie histonatologiczne guza (nr 21896 ? 2l903): W przesłanym materiale włóknisty i miejscami ropny stan zapalny (B. Kirmuć).

OMÓWIENIE

W mojej ponad 50-letniei nraktvce urologicznej (S. W.) spotkałem się po raz pierwszy z podobną zmianą chorobową, umiejscowioną w

ścianie pęcherza. Omawiając tę chorą z Kolegami, doszliśmy do wniosku, że najprawdopodobniej przyczyną powstania ropnia były resztki prze­trwałego moczownika. Wydaje się nam godne uwagi opublikowanie tego spostrzeżenia, gdyż wnosi to jeszcze jedną możliwość do rozpoznawania różnicowego guzów w miedniczce mniejszej.

piśmiennictwo

  1. 1. Nowacki F., Michejda A.: Przetoki pępkowo-pęcherzowe w następstwie niezarośnięcia moczownika. Pol. Przeg. Chir., 1955, 27, 327. ? 2. Załoga K.: Cho­roby moczownika. Pol. Przeg. Chir., 1955, 27, 1215.