PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

PÓŹNE POWIKŁANIE PO OPERACJI BOAPvIEGO
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1989/42/3.

autorzy

Stefan Wesołowski, Mieczysław Węglewicz
Z Oddziału Chirurgicznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Ordynator: dr med. A. Niestępski

streszczenie

Przedstawiono kobietę ze zwężeniem moczowodu w 15 lat po ope­racji Boariego.

OPIS PRZYPADKU

Kobietę Z.D 64 lat, {Nr hist. chor. 11967/1415), przyjęto 23. 10. 1987 do na­szego szpitala z powodu bólów w okolicy lędźwiowej lewej i krwiomoczu, trwają­cych od dwóch dni. W październiku 1972 była operowana w szpitalu rejonowym z powodu mięśniaków macicy. Usunięto macicę. Po operacji stwierdzono wycieka­nie moczu przez pochwę. Chorą przeniesiono na urologię do Warszawy. Rozpozna­no tam przetokę pęcherzowo-pochwową oraz przetokę moczowodowo-pochwową. Za­mknięto przetokę i uzupełniono dolny odcinek lewego moczowodu sposobem Boa­riego. Urografia wykazała obecnie uretero-hydronephrosis sinistra na skutek zwę­żenia dolnej części lewego moczowodu (ryc. 1). Nerkę wycięto.

OMÓWIENIE

Po operacjach wytwórczych na moczowodzie, a szczególnie po jed­nocześnie wykonywanych operacjach przetok pęcherzowo-pochwowych należy chorą po operacji systematycznie kontrolować przez dłuższy czas. Pozwoli to na wczesne rozpoznanie pojawiającego się zwężenia i uchro­nienie chorej od utraty nerki przez kolejną operację korekcyjną.