PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

NADMIERNIE OPADNIĘTA NERKA PRZYCZYNĄ NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1989/42/1.

autorzy

Jarosław Terpiński, Zygmunt Zięba
Z Oddziału Urologicznego Szpitala
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Namysłowie
Kierownik Oddziału: dr n. med. Z. Zięba
Dyrektor Szpitala: lek. med. A. Sobczyszyn

streszczenie

Przedstawiono chorą z nadciśnieniem tętniczym, którego przyczyną była nadmiernie opadnięta nerka po przebytym porodzie. Podwiesze­nie opadniętej nerki spowodowało ustąpienie nadciśnienia.

Nadciśnienie tętnicze jest częstym schorzeniem, obejmującym 10,0? 20,0% populacji. U około 20,0% chorych z nadciśnieniem udaje się zna­leźć przyczynę, której usunięcie może dać poprawę lub trwałe wyleczenie (3). Jedną z przyczyn nadciśnienia może być niedokrwienie nerki, co zo­stało potwierdzone doświadczalnie przez Goldblatta jeszcze w 1934 roku. Przyczyną niedokrwienia nerki może być jej nadmierne opadnięcie (1, 2). Faktu tego nie doceniano przy rozpatrywaniu wskazań do podwieszenia nerki z powodu nadciśnienia, dlatego przedstawiciele własnego spostrze­żenia może być celowe.

OPIS PRZYPADKU

Chora W. A., lat 27, nauczycielka (Nr hist. chor. 3809/41/87) została przyjęta do oddziału urologicznego 87-11-02, z rozpoznaniem ruchomej prawej nerki z nadciś­nieniem tętniczym. Po drugim porodzie występowały zwyżki ciśnienia, które wahało się od 150/100 do 220/140 mmHg. Z powodu nadciśnienia leczono ją ambulatoryjnie bez efektu. Dwukrotnie leczona szpitalnie, gdzie po przeprowadzeniu badań, usta­lono związek nadciśnienia z opadnięta nerką. Spadek nadciśnienia uzyskiwano po zastosowaniu kaptoprylu. Urografia i arteriografia potwierdziły nadmierne opadnięcie prawej nerki.

Ciśnienie tętnicze przy przyjęciu wynosiło 170/120 mm Hg. W badaniu fizykal­nym stwierdzano z odchyleń od normy znaczną ruchomość prawej nerki, a zwłaszcza jej opadanie w pozycji stojącej. Przy zmianie pozycji na leżącą i odprowadzeniu nerki pod łuk żebrowy, ciśnienie po krótkim okresie czasu, obniżało się. Wyniki badań pracownianych w normie. Chorą zakwalifikowano do operacji podwieszenia nerki. Operację wykonano w znieczuleniu ogólnym, podwieszając nerkę sposobem Laskownickiego. W czasie operacji stwierdzono nieprawidłowy przebieg żyły jaj­nikowej, która uchodziła do prawej żyły nerkowej oraz wyjątkowo długą tętnicę i żyłę nerkową, co potwierdzała arteriografia. Po operacji ciśnienie krwi spadło do 80/60 mm Hg i dopiero w drugiej dobie podniosło się do 110/70 mm Hg oscylując wokół tej wartości do dnia dzisiejszego. W kontroli ambulatoryjnej stwierdzono dobry stan leczonej, wpływ pozycji ciała nie ma istotnego znaczenia na wartość ciśnienia, leczenia farmakologicznego nie kontynuuje.

OMÓWIENIE

Związek nadciśnienia z nadmiernie opadniętą prawą nerką u leczonej był bezsporny. Przemawia za tym wystąpienie nadciśnienia po porodzie w związku ze zmianą warunków anatomicznych w jamie brzusznej i uzyskany rezultat leczenia. Nadciśnienie było spowodowane niedokrwieniem opadniętej nerki, co potwierdza skuteczność leczenia kaptoprylem ? swo­istym inhibitorem konwertazy reninowej (4). Podwyższenie opadniętej nerki, przywracające prawidłowe jej położenie i poprawiającej ukrwienie, dało zadawalający i trwały efekt leczniczy.

WNIOSKI

1.Jedną z przyczyn nadciśnienia nerkowego może być nadmiernie opadnięta nerka.

2.Wczesne wykrycie nadciśnienia związanego z nadmiernie ruchomą nerką i podwieszenie nerki może dać trwałe wyleczenie oraz zapobiec innym powikłaniom urologicznym.

piśmiennictwo

  1. 1. Dorobisz T., Hirnlowa L., Skóra K., Skwarek P., Szydłowski Z., Rybusińska-Lebuda J., Wołek M.: Rola nadmiernie opadniętej nerki w nadciśnieniu tętniczym. Zagadnienia rozpoznawcze i lecznicze. Pol. Tyg. Lek., 1972, 27, 20, 736. ? 2. De Zeeuw D., Donker M? Van Herk G., Kremer E.: Nephrotosis and kidney function. Nephron, 1978, 22, 4?6, 366. ? 3. Januszewicz W., Sznajderman M.: Nadciśnienie tętnicze. PZWL, Warszawa, 1970. ? 4. Lyoke H. F.: Effect of converting enzyme and angiotensin II inhibitors in chronic one kidney bipolar ligated hypertension. Pharmacol. Res. Comraun., 1981, 13, 5, 501.