PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

OBUSTRONNY, JEDNOCZESNY NOWOTWÓR JĄDRA O RÓŻNEJ BUDOWIE HISTOPATOLOGICZNEJ PRZEBIEGAJĄCY Z GINEKOMASTIĄ
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1986/39/3.

autorzy

Wojciech Pypno, Wojciech Ejchman
Z Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. M. Kazoń

streszczenie

Przedstawiono 26-letniego mężczyznę z obustronnym, jednoczesnym nowotworem jądra przebiegającym z ginekomastią. Po usunięciu obu jąder poddano chorego chemioterapii, a następnie usunięto węzły chłonne zaotrzewnowe. Utkanie nowotworów było różne. Jądro prawe: carcinoma embryonale, jądro lewe: teratocarcinoma, carcinoma embryo­nale, yolk sac tumor, chorioncarcinoma.

Nowotwory jąder stanowią około 1,0% wszystkich nowotworów u mężczyzn, ale są przyczyną aż 1/4 zgonów w wieku 15?34 lat (1). Obustronnie nowotwory te występują u 3,8% chorych (5). Livingston podał w 1805 r. pierwszy opis obustronnego, złośliwego nowotworu jądra (cyt. wg 6). Jednoczesne stwierdzenie nowotworu w obu jądrach zda­rza się bardzo rzadko (7, 8, 9). Częściej guz pojawia się po obu stronach po kilku miesiącach do kilkunastu lat (1, 2, 3, 6) .

Wśród obustronnych nowotworów jąder najczęstsze są nasieniaki, znacznie rzadsze raki płodowe i potworniaki (6). Nowotwory po obu stro­nach mogą mieć różną budowę histologiczną (2, 3, 6).

Ginekomastia współistnieje u około 10,0% chorych ze złośliwymi no­wotworami jąder (4), nieco częściej zdarza się u chorych z obustronnym nowotworem. Ginekomastia spowodowana jest obniżeniem poziomu androgenów i przewagą estrogenów.

OPISPRZYPADKU

Chory L. G., 1. 26 (Nr hist. choroby 5022/503/84), żonaty, zgłosił się w czerwcu 1984 r. do Poradni Urologicznej z powodu zmian guzowatych w obu jądrach. W grudniu 983 r. zauważył twardy, niebolesny guzek wielkości grochu w obrębie jądra prawego, a w miesiąc później podobna zmiana wystąpiła w jądrze lewym. W czerwcu 1984 r. stwierdził szybkie powiększenie się guza jądra lewego, w mniej­szym stopniu jądra prawego. Jednocześnie wystąpiły bóle w okolicy lędźwiowo--krzyżowej oraz brzucha, promieniujące do obu kończyn dolnych.

Badaniem fizykalnym stwierdzono znacznie powiększone, twarde, nierówne, niebolesne jądro lewe. Jądro prawe było nieznacznie powiększone, twarde, o nie­równej powierzchni. W obrębie sutka lewego stwierdzono niebolesny, twardy guzek wielkości śliwki. Badaniem fizykalnym nie stwierdzono innych odchyleń od stanu prawidłowego.

Obraz radiologiczny narządów klatki piersiowej był prawidłowy. Urografia wy­kazała nieznaczne poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego i moczowodu do wysokości L3 po stronie prawej(ryc;. 1).

Badanie USG jądra lewego wykazało nierównomierny rozkład echa wewnętrz­nego z obszarami hipoechogenicznymi o nierównych zarysach. Jądro to było w ca­łości powiększone (ryc. 2).

Badanie USG jądra prawego wykazało na obrzeżach obszary hiperechogeniczne, a w części centralnej nieregularne obszary hipoechogeniczne. Jądro to było mniej­szeodjądra lewego(ryc. 3).

Badaniachemiczne krwi byływ normie.

Chorego operowano 1)7.08.1984 r, z rozpoznaniem pooperacyjnym: obustronny nowotwór jądra oraz guz sutka lewego. Poorano wycinek z guza sutka, a następ­nie wykonano poszerzoną, obustronną hemikastrację. Przebieg pooperacyjny gładki, rany zagojone przez rychłozrost.

Badanie histopatologiczne Nr 98208-14/1 (Zakład Patomorfologii CMKP, kierow­nik dr med. K. Bardadin) wykazało: wycinek z sutka: zmiany mogące odpowiadać adenoma mamillae, jądro prawe: carcinoma embryonale testis, jądro lewe: terato-carcinoma testis. W utkaniu ogniska carcinoma embryonale, yolk sac tumor, cho­rioncarcinoma.

Po konsultacji w Instytucie Onkologii w Warszawie chorego zakwalifikowano do chemioterapii oraz do tomografii komputerowej jamy brzusznej i ewentualnej limfadenektomii zaotrzewmowej.

OMÓWIENIE

Obustronne, jednoczesne występowanie nowotworów złośliwych jąder jest bardzo rzadkie. Zarówno w rozpoznaniu jak i leczeniu stosuje się takie same zasady, jak w nowotworach dotyczących jednego jądra. W le­czeniu operacyjnym tylko wyjątkowo (w przypadku nowotworu wyraźnie odgraniczonego) można pozostawić część zdrowego miąższu jednego jądra (7). Zazwyczaj po usunięciu obu jąder stosuje się radioterapię lub chemioterapię, a czasami obie te metody jednocześnie oraz wycięcie wę­złów chłonnych zaotrzewnowych (1, 2, 3, 6, 9). Wybór i skojarzenie metod leczenia zależą od utkania nowotworu. Jak wynika z piśmiennictwa wyniki leczenia tak w jedno-, jak i w obustronnych nowotworach złośli­wych jąder są zbliżone.

piśmiennictwo

 1. 1. Bergner D., Duck G., Rao M.: Bilateral seąuential spermatocytic seminoma. J. Urol., 1980, 124, 565. ? 2. Droller M.: Bilateral tumours. J. Urol., 1984, 2, 78. ?
 2. 1.Duda W., Teneta L.:Obustronny nowotwórjądra.Urol. Pol.,1982,35,109. ?
 3. 2.Luciak M., Pławner J., Zych F.: Ginekomastia w guzach jądra. Urol. Pol., 1983,
 4. 36, 2, 159. ? 5. Morris S., Vaugham E., ConstableW.:Problems in management
 5. of primary bilateral germ cell testiculartumours:report of3cases and review
 6. of literature, J. Urol., 1976, 115, 566. ? 6. Musierowicz A., Czerniawski J., Nowiń­
 7. ski A., ChilimoniukM.,MatejczukA.:Przypadek obustronnego nowotworuzłoś­
 8. liwego jądra o różne budowle histologicznej. Urol. Pol., 1978, 311, 241. ? 7. Richie J.:
 9. Simultaneous bilateral tumours with unorthodox management world. J. Urol, 1984,
 10. 2, 74. ? 8.WillisG., HajduS.:Bilateral primary malignant germcell tumours
 11. of the testis: report of 2 cases. J. Urol., 1972, 107, 279. ? 9. Winnicki L., Cywlik B.,
 12. Malczyk E.: Obustronny nasieniak jądra. Urol. Pol., 1983, 36, 259.