PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Nerwiako-włókniako-mięsak nerki
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1983/36/2.

autorzy

Ferdynand Tyloch
Oddział Urologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Bydgoszczy
Ordynator: dr med. H. Gajewski

streszczenie

Przedstawiono rzadki przypadek nerwiako-włókniako-mięsaka ner­ki, złośliwego guza pochodzenia mezenchymalnego u 42-letniej kobiety. Wykonano nefrektomię. Roczny okres obserwacji, stan chorej dobry.

Złośliwe nienabłonkowe nowotwory nerek u dorosłych występują bar­dzo rzadko. Chorzy przyjmowani są do szpitala najczęściej z podejrze­niem o guz nerki, jednak bez możliwości określenia jego charakteru przed operacją (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Mięsaki wywodzą się z podścieliska nerki, najczęściej z tkanki mięś­niowej oraz z tkanki łącznej włóknistej. Występują często jako guzy mieszane łącznie z tkanką włóknistą (fibrosarcoma), tłuszczową (liposar­coma), nerwową (neurosarcoma), względnie łącznie z dwiema tkankami, np. jako włókniako-nerwiako-mięsak (fibro-neuro-sarcoma). Mięsaki nie mają znamiennego obrazu klinicznego, dlatego też odróżnienie ich od częściej występującego raka nerki, na podstawie danych klinicznych jest trudne, a raczej niemożliwe. Decydujące znaczenie w ustalaniu rozpo­znania ma badanie histopatologiczne. Urografia wykazuje jedynie zmia­ny o charakterze ekspansywnym. Objawy polegają najczęściej na obec­ności guza i na miejscowym bólu. Krwiomocz zdarza się rzadko i wy­stępuje późno. Mięsaki nerki wzrastają powoli i dochodzą do dużych rozmiarów. Unaczynione są zwykle skąpo. Dają przerzuty do kości i płuc. Późno występują objawy ogólne w postaci niedokrwistości, spadku cię­żaru ciała i osłabienia. Rokowanie jest niepomyślne, a radioterapia za­wodzi.

OPIS PRZYPADKU

Chora S. L., lat 42 (nr hist. chor. 1733/81) przyjęta do szpitala z podejrzeniem o guz nerki prawej. W ciągu pół roku straciła 7 kg ciężaru ciała. Żadnych do­legliwości bólowych ani krwiomoczu nie miała. Badanie fizykalne: prawa nerka powiększona, nierówna, twardawa. Wyniki badań laboratoryjnych: mocz ??? białko 0,73%o, krwinki białe 4?6 wpw, krwinki czerwone 1?3 wpw, osad nielicznie szcza­wiany wapnia. Morfologia (krwi: Hb 12,0 wskaźnik 3i5, krwinki czerwone 4 200 000, krwinki białe 10 500, OB 80/120, RR 130/90. Wykonano badanie naczyniowe nerek. Nerka prawa znacznie powiększona, a jej zarys zewnętrzny słabo widoczny. W obrębie nerki siatka nieprawidłowego unaczynienia. Unaczynienie nerki lewej prawidłowe. Rozpoznano guz nowotworowy nerki [prawej i wykonano nefrektomię. Nerka wielkości głowy dziecka, nierówna twardawa, na przekroju wykazuje cał­kowitą destrukcję układu kielichowo-miedniczkowego (ryc. 1). W górnym biegunie tkanka galaretowata koloru seledynowego, obejmująca prawie cały biegun. W po­zostałej części nerki widoczne ogniska martwicze koloru biało-szarego (ryc. 2). Rozpoznanie histopatologiczne: (nr badania 228, 476?479 neurofibrosarcoma ? dr med. Leszek Trybuś). Obora opuściła szpital w 14-tyim dniu po operacji w stanie dobrym. Roczny okres ambulatoryjnej obserwacji chorej wykazuje stan dobry.

OMÓWIENIE

Przedstawiona obserwacja zasługuje na uwagę ze względu na rzad­kość występowania tego rodzaju nowotworów u dorosłych, mało cha­rakterystyczne i skąpe objawy kliniczne oraz nie ustalenie rozpoznania przed zabiegiem operacyjnym. Rozpoznanie ustalono dopiero na podsta­wie badania histopatologicznego. Nerwiako-włókniako-mięsak jest nowo­tworem zdecydowanie złośliwym. Decydujący wpływ na rokowanie od­grywa czynnik czasu. Chora trafiła do leczenia, którym winno być jak najwcześniejsze usunięcie guza. Po operacji jest obecnie rok i żadnych skarg nie zgłasza, stan ogólny dobry.

piśmiennictwo

  1. Ackerman L.: Mięsaki tkanek miękkich. Nowotwory. PZWL, Warsizaiwa, 1967, 1161
  2. Auvert J.: Un meweau cas saircome fibnoniyablastigine du rein chez 1'iadulte. J. Urol. Med. Chir., 1959, 65, 49.
  3. Borówka A., Witeska A., Piaszczyń­ski J., Wolnik Z.: Tłuszcizalkoimiięsak nerki. Urol. Boi., 1980, 33, ,2, 1141.
  4. Ko-walczykowa J.: Nawiotwory nerek. Urol. Pol., 10, 90, 1956.
  5. Renkięlski J., Rzepecki A., Krejczy H.: Rziadiko spotykane nowotwory nerek. Pol. Ptrzeg. Chir., 1974, liOa, 1427.
  6. Sośniewicz M.: Mieszany nowotwór mezenchymalny nerek. Pol. Tyg. Lek., 1965, .20, 1250.
  7. Wojewski A.: Trudności i błędy w ffiozpozna-waniiu złośliwych nowotworów nerek. Rocznik Pom. Akad. Med., L958, 4, 277.
  8. Zieliński J.: Nowotwory nerki wychodzące z podścieliska. Onkologia Urologiczna, PZWL, Warszawa, 1977, 67.