PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ludmila B. Drobot

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 9.1 - Ekspresja białka Ruk/CIN85 w komórkach guza nerki
G. Yu. Shuvayeva, Yaroslav P. Bobak, O. M. Mayevska, N. I. Igumentseva, M. L. Barska, R. Z. Sheremeta, Andriy Zuravthak, Alexander Shulyak, V. L. Buchman, Ludmila B. Drobot