PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena doszczętności onkologicznej wyłuszczenia guza nerki – na podstawie badań doświadczalnych
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2003/56/4.

autorzy

Cezary Szcześniak 1, Piotr Chłosta 2, Tomasz Dzik 3, Andrzej Borówka 1
1 Klinika Urologii, I Zespół Dydaktyki Urologicznej CMKP, Oddział Urologii Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie
Kierownik kliniki, ordynator oddziału: prof. dr hab. Andrzej Borówka
2 EuroMediCare Oddział Urologii Szpitala Specjalistycznego we W

słowa kluczowe

nerka, rak nerki, leczenie operacyjne, wyłuszczenie guza

streszczenie

wstęp
Leczenie chirurgiczne pozwalające oszczędzić nerkę dotkniętą nowotworem (NSS – nephron sparing surgery) staje się coraz bardziej popularne nie tylko u chorych z guzem nerki jedynej, ale zwłaszcza u chorych, u których nerka przeciwległa jest niezmieniona. Uznaje się, że NSS można traktować jako alternatywę radykalnego wycięcia nerki (RN – radical nephrectomy), jeśli guz jest jednoogniskowy i jeśli jego średnica nie przewyższa 3-4 cm. Zasadniczymi metodami NSS są: częściowe wycięcie nerki oraz wyłuszczenie guza.
cel pracy
Określenie ryzyka pozostawienia komórek nowotworowych w loży po wyłuszczeniu guza nerki.
materiał
Materiał stanowi 38 nerek usuniętych metodą RN z powodu guza oraz fragmenty nerek uzyskane od 32 chorych poddanych częściowemu wycięciu miąższu nerki wraz z guzem.
metoda
Po usunięciu nerki lub jej fragmentu wyłuszczano guz z miąższu nerkowego. Następnie rekonstruowano preparat i poddawano go standardowemu badaniu histopatologicznemu (H-P). W ocenie H-P uwzględniano rzeczywistą wielkość guza, jego charakter patomorfologiczny, obecność komórek nowotworowych w obrębie torebki rzekomej guza oraz w loży powstałej po wyłuszczeniu guza.
wyniki
Rak nerkowokomórkowy (RCC – renal cell carcinoma) rozpoznano u 65 chorych, gruczolak nerki u dwóch, angiomyolipoma (AML) u jednego, onkocytoma u jednego oraz hamartoma u jednego. Średnie ryzyko pozostawienia komórek nowotworowych w loży po wyłuszczeniu guza złośliwego o średnicy równej lub większej niż 40 mm oceniono na 35,9%, zaś guza o średnicy do 40 mm na 6,5%, przy czym w grupie guzów o średnicy mniejszej niż 21 mm ryzyko to nie istnieje (0%).
wnioski
Ryzyko pozostawienia komórek nowotworowych w loży po wyłuszczeniu guza złośliwego nerki (a zatem ryzyko niedoszczętności onkologicznej tej metody leczenia) jest zbyt duże, aby można ją uznać za bezpieczną. Wyłuszczenie guza złośliwego można zastosować jedynie w przypadku guza o średnicy mniejszej niż 21 mm.