PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Pierwotna nadczynność przytarczyc jako przyczyna kamicy nerkowej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/3.

autorzy

Krzysztof Tupikowski, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Romuald Zdrojowy
Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Akademii Medycznej we Wrocławiu

słowa kluczowe

drogi moczowe kamica układu moczowego pierwotna nadczynność przytarczyc

streszczenie

Pierwotna nadczynność przytarczyc występuje stosunkowo często, to jest u około 0,3% populacji. U 70% tych chorych jako zasadniczy
objaw występuje uporczywa, nawracająca kamica wapniowa dróg moczowych, mogąca powodować ciężkie uszkodzenie nerek aż do
ich niewydolności. Chory z kamicą układu moczowego trafia najczęściej do urologa jako pierwszego lekarza, dlatego temu specjaliście
przypada szczególna rola we wczesnym rozpoznaniu choroby. Pierwotna nadczynność przytarczyc nierzadko bywa długo niewykryta,
a rozpoznanie stawia się, gdy dochodzi do nieodwracalnych powikłań nerkowych i/lub kostnych. Od właściwego działania urologa
mogą zależeć losy chorego. W niniejszym opracowaniu opisano objawy kliniczne, metody diagnostyki i leczenia pierwotnej nadczynności
przytarczyc jako możliwej przyczyny ciężkiego uszkodzenia dróg moczowych i nerek.

Wprowadzenie

Pierwotna nadczynność przytarczyc (PNP) jest jedną z istotnych przyczyn uszkodzenia dróg moczowych i nerek. Szacuje się, iż występuje w około 3-5% wszystkich przypadków kamicy moczowej [1]. Patologiczne zwiększenie wydzielania parathormonu (PTH) przez przytarczyce prowadzi do zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej z hiperkalcemią i hiperkalciurią, zaburzeń metabolizmu kostnego, nefropatii, a przede wszystkim kamicy układu moczowego ze wszystkimi jej konsekwencjami. Choroba ta jest łatwa do rozpoznania, jeśli pamięta się o jej istnieniu, niestety często pozostaje niezdiagnozowana przez wiele lat. W polskim piśmiennictwie urologicznym stosunkowo mało uwagi poświęca się PNP, mimo że jest relatywnie częstą przyczyną kamicy wapniowej, szczególnie nawracającej i opornej na leczenie. W dostępnych polskojęzycznych podręcznikach urologii choroba ta jest zaledwie wspominana jako najczęstsza przyczyna hiperkalciurii resorpcyjnej, ale bez dokładniejszego jej opisu [2,3,4]. Jedynie dwa podręczniki urologiczne omawiają szeroko symptomatologię PNP. Obie te pozycje, choć cenne, pochodzą sprzed przynajmniej kilkunastu lat i z jednej strony są trudno dostępne, z drugiej straciły nieco na aktualności [5,6].

Chory z PNP najczęściej zgłasza się do urologa jako do pierwszego lekarza z powodu kamicy układu moczowego i dlatego właśnie urologowi przypada szczególna rola. Od niego może zależeć wczesne rozpoznanie i skuteczne leczenie. Dlatego celem pracy jest omówienie objawów PNP szczególnie w aspekcie urologicznym. Nakreślone zostaną objawy także z innych układów, których współobecność może nasunąć podejrzenie PNP i przyspieszyć jej rozpoznanie. Przedstawione zostaną też metody diagnostyki i leczenia PNP.

Epidemiologia

PNP jest jedną z częściej występujących endokrynopatii i dotyczy 0,1-0,3% populacji [7,8,9,10]. Występuje dwa razy częściej u kobiet, a szczyt zachorowań przypada między 30. a 50. rokiem życia. Oprócz klinicznie jawnych przypadków zalicza się tu także osoby z tzw. asymptomatyczną hiperkalcemią i hiperkalciurią na tle PNP, u których nie współwystępują jakiekolwiek objawy kliniczne. W ostatnich latach obserwuje się wzrost częstości rozpoznawania PNP, co można wiązać zapewne z większą czujnością diagnostyczną, a także z częstszym wykrywaniem asymptomatycznej hiperkalcemii i hiperkalciurii. Częstość PNP w Polsce trudno oszacować. Rocznie rozpoznaje się od kilkunastu do trzydziestu nowych zachorowań na 100 000 mieszkańców, co świadczy, że choroba ta u wielu pozostaje prawdopodobnie nierozpoznana [8,9,11,12].

Etiologia

Przyczyną PNP jest najczęściej pojedynczy gruczolak przytarczycy, najczęściej jednej z dolnych przytarczyc (81% przypadków) lub kilku przytarczyc (4%). Rzadko chorobę powoduje rozrost komórek głównych we wszystkich przytarczycach (15%), a wyjątkowo rak przytarczyc (0,5-4%) [8, 13]. PNP częściej występuje u chorych, którzy przebyli w przeszłości radioterapię szyi w związku z innymi schorzeniami [14]. PNP pojawia się także częściej u pacjentów z różnymi nowotworami, a szczególnie u tych z nierdzeniastym rakiem tarczycy. U około 7% chorych z PNP współistnieją różne nowotwory [15,16,17,18]. PNP może być składową zespołu mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu I (MEN I), współistniejąc z guzem trzustki (gastrinoma, insulinoma), przysadki lub nadnerczy, tarczycy [11,19]. Gruczolak przytarczyc może występować wraz z rakiem rdzeniastym tarczycy i/lub pheochromocytoma, tworząc zespół MEN IIb. Rozpoznanie PNP u chorych z zespołami MEN jest szczególnie trudne, gdyż często w obrazie klinicznym dominują objawy innych współistniejących endokrynopatatii, które powodują, że objawy PNP mogą pozostać nierozpoznane [7,8,9,10,11,12]. Z tego powodu należy pamiętać o przeprowadzeniu celowanego wywiadu w kierunku kamicy układu moczowego, gdyż wielu tych pacjentów, a także i często członków ich rodzin, na nią cierpi [20].

Obraz kliniczny

Objawy PNP wynikają z nadmiernego wytwarzania PTH. Indukuje on resorpcję wapnia z kości prowadząc do ich odwapnienia i hiperkalcemii, stymuluje syntezę witaminy D3 w nerkach, co nasila wchłanianie wapnia w jelitach, zwiększając istniejącą hiperkalcemię. Nasila także wchłanianie zwrotne wapnia w nerkach, mimo czego często występującym objawem jest hiperkalciuria. PTH zwiększa ponadto diurezę fosforanową, powodując hipofosfatemię.

Przebieg kliniczny PNP jest bardzo różnorodny: od postaci całkowicie asymptomatycznych do ciężkich z uszkodzeniem dróg moczowych i nerek, destrukcją kośćca, objawami z przewodu pokarmowego, układu krążenia, mózgu. Około połowa przypadków PNP rozpoznawanej w krajach zachodnich wykrywa się u zamożnych osób z bezobjawową hiperkalcemią, sięgającą do 11 mg% [8,9,21]. Zwykle są oni diagnozowani przypadkowo, i chociaż nie mają klasycznych objawów PNP, to niekiedy stwierdza się u nich nadmierną w stosunku do wieku utratę masy kostnej, niewielkie nadciśnienie tętnicze lub dyskretne objawy psychiczne – rozdrażnienie, zmniejszenie sił witalnych i libido [21,22,23,24]. Sporadycznie, częściej u chorych z rakiem przytarczyc, PNP przebiega z bardzo wysoką kalcemią, która wśród burzliwych objawów może powodować przełom hiperkalcemiczny [8,25].

W Polsce PNP rozpoznawana jest zwykle późno, w okresie znacznego zaawansowania choroby, a szczególnie nasilonej destrukcji nerek i/lub kości. Objawy kliniczne PNP dotyczą jednego albo kilku układów jednocześnie: moczowego, kostnego, pokarmowego, mięśniowego, stawowego, sercowo-naczyniowego, centralnego systemu nerwowego i oczu. W 60% przypadków choroba dotyczy tylko jednego układu – najczęściej dróg moczowych i nerek, rzadziej tylko kości, a u 11% występują równocześnie objawy nerkowe i kostne [7,8,9,10,11, 12].

Objawy z układu moczowego

Objawy PNP ze strony nerek i dróg moczowych to moczówka nerkowa, kamica, rzadziej wapnica nerek (nefrokalcynoza) oraz ich powikłania. Hiperkalcemia powoduje czynnościową moczówkę nerkową. Obniża się wrażliwość receptorów cewkowych na działanie endogennego hormonu antydiuretycznego – pojawia się tzw. „nerka hiperkalcemiczna”. Objawia się to upośledzeniem zagęszczania moczu, poliurią z nykturią i polidypsją. Nadmierne wydzielanie PTH z gruczolaka zwykle jest stałe (rzadziej epizodyczne), co powoduje, że hiperkalcemia i nadmierne pragnienie mogą występować stale lub tylko okresowo. U tych chorych hiperkalcemię można wykryć tylko w okresie występowania wielomoczu i polidypsji, co znacznie utrudnia rozpoznanie.

Kamica układu moczowego występuje w ponad 60% przypadków PNP [7,8,9,10,11,12, 26]. Często powoduje uporczywe napady kolki nerkowej, jest obustronna, nawrotowa, często bywa wielokrotnie leczona zabiegowo. Rzadziej występuje kamica odlewowa. Następstwem kamicy bywa krwiomocz, zakażenia dróg moczowych i nerek, roponercze, niewydolność nerek. Złogi wapnia odkładają się też w zrębie nerkowym, wokół cewek, w ich ścianach, powodując wapnicę, która powoduje niewydolność nerek. Nawracająca, uporczywa kamica jest najczęstszą manifestacją PNP, ale często jej przyczyna nie zostaje właściwie rozpoznana.

W większości przypadków przyczyny wytrącania złogów w nerkach i drogach moczowych nie zostają ostatecznie ustalone. Kamica przez wiele lat trwania stanowi dla chorych dużą uciążliwość pogarszając jakość życia, a w konsekwencji może wieść do roponercza i niekiedy konieczności nefrektomii, a także może powodować niewydolność nerek i na tym etapie rozpoznanie PNP staje się trudne. Wystąpienie mocznicy zmienia profil biochemiczny PNP – dochodzi do retencji fosforanów i obniża się istniejąca hiperkalcemia. W niewydolnych nerkach upośledzona jest hydroksylacja i synteza aktywnej witaminy D3, czego następstwem jest obniżenie kalcemii. Dochodzi do hipokalcemii i hiperfosfatemii przy podwyższonym stężeniu PTH, przez co na tym etapie choroby trudno stwierdzić, czy niewydolność nerek jest skutkiem czy też przyczyną nadczynności przytarczyc. Znając ciężkie powikłania PNP ze strony dróg moczowych i nerek wydaje się, że wszystkie przypadki nawrotowej kamicy wapniowej powinny być badane pod kątem istnienia PNP jako możliwej przyczyny kamicy.

Objawy kostne

Podejrzenie PNP może nasunąć współwystępowanie obok zaburzeń układu moczowego także objawów kostnych, które niekiedy są jedyną manifestacją choroby przytarczyc. Objawy kostne PNP wynikają z pobudzenia przez nadmiar PTH resorpcji kości. Występuje uogólniony zanik masy kostnej o charakterze osteoporozy. Pojawiają się bóle kostne miejscowe lub uogólnione. Patognomonicznym objawem PNP jest resorpcja podokostnowa, którą najlepiej obserwuje się na zdjęciu RTG, ukazujące krawędzie paliczków dłoni jakby „pogryzione” [7,8,9,10]. W miarę postępu choroby powstają drobne torbielki w kościach dłoni i nadgarstka, duże torbiele w kościach długich, twarzoczaszki, miednicy i żebrach. Sprzyja to złamaniom patologicznym i deformacjom kości. Jeśli dojdzie do wynaczynienia krwi do światła torbieli kostnej, powstają tzw. „guzy brunatne”. Torbiele kostne, guzy brunatne, deformacje kości i złamania patologiczne świadczą o zaawansowaniu PNP i określane bywają jako tzw. zwyrodnienie włóknisto-torbielkowate lub choroba Recklinghausena. W PNP występują też rozsiane ogniska osteolityczne w kościach pokrywy czaszki, które radiologicznie dają charakterystyczny obraz „soli i pieprzu” [7,10]. Zmiany kostne w PNP trzeba różnicować głównie z pierwotnymi nowotworami kości lub przerzutami do kości, a także z osteoporozą pierwotną i objawowymi: osteomalacją, dysplazją włóknistą kości, nerwiakowłókniakowatością, chorobą Pageta, wtórną i trzeciorzędową nadczynnością przytarczyc [7,8,9,10]. Skuteczne leczenie operacyjne PNP powoduje stopniowe ustępowanie zmian kostnych. Niektóre torbiele kostne, które nie ulegają uwapnieniu, wymagają usunięcia chirurgicznego. Usunięcie gruczolaka przytarczyc często powoduje niedoczynność przytarczyc pod postacią tężyczki, zwykle w okresie kilku dni, tygodni a nawet miesięcy po zabiegu. Potęgować ją może nasilone odkładanie się związków wapnia w kościach, a szczególnie w obrębie dużych torbieli, co pogłębia istniejącą hipokalcemię. Stan ten jest określany przez niektórych autorów jako „zespół głodnych kości” i wymaga podawania dużych dawek wapnia, witaminy D i magnezu [8,9,12,13].

Objawy z przewodu pokarmowego

Hiperkalcemia wpływa na funkcję receptorów H2 i cholinergicznych i nasila produkcję gastryny. W przebiegu PNP dochodzi do wzrostu kwaśności soku żołądkowego i rozwoju choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Występują bóle w nadbrzuszu, nudności, osłabione łaknienie, wymioty, zaparcia, które ustępują po skutecznym leczeniu choroby. W zespole MEN I nadczynność przytarczyc może współwystępować z zespołem Zollingera-Ellisona, a po usunięciu przytarczyc nie obserwuje się wtedy obniżenia hipergastrynemii i nie ustępuje choroba wrzodowa.

Hiperkalcemia aktywuje też proenzymy trzustkowe sprzyjając kamicy trzustkowej i wystąpieniu zapalenia trzustki. Zwykle u chorych z ostrym zapaleniem trzustki dochodzi do hipokalcemii wskutek wytrącania się mydeł wapniowych. Jeśli u chorego z ostrym zapaleniem trzustki stwierdza się hiperkalcemię, to z dużym prawdopodobieństwem można sądzić, że zapalenie trzustki jest objawem istniejącej PNP. Hiperkalcemia może powodować niedrożność porażenną jelit [7-12]. U chorych z PNP częściej niż w populacji ogólnej pojawia się guz dziąsła, tzw. nadziąślak (epulis gigantocellularis), którego obecność naprowadza na rozpoznanie PNP [11].

Objawy sercowo-naczyniowe

W przebiegu PNP może dochodzić także do zaburzeń w układzie krążenia. Fosforany wapnia odkładające się w ścianie naczyń, a także nefropatia mogą powodować nadciśnienie tętnicze i przerost lewej komory. W mięśniu sercowym i zastawkach serca dochodzi do zwapnień. Hiperkalcemia może powodować bradykardię i konieczność wszczepienia rozrusznika serca. W badaniu EKG obserwuje się skrócenie odstępu QT. Hiperkalcemia zwiększa siłę skurczu serca, a po wyleczeniu PNP szczególnie u osób starszych, może niekiedy ujawnić się niewydolność krążenia [23,24].

Objawy mózgowe

W PNP mogą występować też objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, jak bóle głowy, gorsza sprawność psychiczna, stany depresyjne, zaburzenia orientacji, a w skrajnych przypadkach zaburzenia świadomości aż do śpiączki hiperkalcemicznej. Sporadycznie opisywano też ostre psychozy i bulimię [21, 27].

Objawy nerwowo-mięśniowe

PNP może powodować zaburzenia nerwowo-mięśniowe – astenię, nużliwość, zaniki mięśni i „kaczkowaty chód”. Mogą wystąpić bóle stawów (pseudodna), świąd skóry. Złogi fosforanów wapnia odkładają się w tkankach oka: rogówce, spojówce, (keratopatia wstążkowa), a także powodują pseudozaćmę [7,8,9,10].

Diagnostyka laboratoryjna

Objawy kliniczne PNP są różnorodne i niespecyficzne, dlatego kluczowe dla rozpoznania jest stwierdzenie hiperkalcemii, podwyższonego stężenia PTH i hipofosfatemii. Z tego też powodu pacjenci z kamicą układu moczowego powinni zostać poddani ocenie biochemiczno-endokrynologicznej. Wskazane jest oznaczenie podstawowych parametrów gospodarki wapniowo fosforanowej, jak stężenie tych elektrolitów we krwi i w moczu oraz stężenie PTH. Wartość tych badań jest kwestionowana u osób z kamicą stwierdzoną po raz pierwszy. Parametry te powinny zostać jednak oznaczone u wszystkich osób z kamicą nawrotową, u dzieci oraz u osób z pierwszorazową kamicą i dodatkowymi czynnikami ryzyka. Należą do nich choroby towarzyszące, np. osteoporoza, niewydolność nerek, złamania patologiczne, pojedyncza nerka lub wady anatomiczne układu moczowego, jak również dodatni wywiad rodzinny pod względem kamicy układu moczowego i/lub PNP lub innych endokrynopatii [28]. Czujność wzbudzić powinny także opisane powyżej, towarzyszące kamicy układu moczowego objawy z innych układów, które mogą się manifestować w hiperkalcemii. U części chorych zaburzenia w gospodarce wapniowo-fosforanowej występują tylko epizodycznie w okresach poliurii i polidypsji. Zwykle współistnieje hiperkalciuria – dobowe wydalanie wapnia z moczem powyżej 250 mg u kobiet i powyżej 300 mg u mężczyzn. Rzadziej występuje hiperfosfaturia, która zależy od diety i funkcji nerek. W przypadku dołączenia się niewydolności nerek typowy biochemiczny obraz PNP zmienia się; z powodu retencji fosforanów może nie być hipofosfatemii i wskutek defektu hydroksylacji witaminy D ustępuje hiperkalciuria [7,8,9,10,11,12]. Stwierdzenie hipofosfatemii pozwala odróżnić PNP od innych, stanów, jak np. nowotworów, powodujących hiperkalcemię przy prawidłowej lub podwyższonej fosfatemii. Wyjątek stanowią nowotwory wydzielające PTH-podobny peptyd, który powoduje zmiany biochemiczne zbliżone do występujących w PNP. W przypadku zaawansowanych zmian kostnych w PNP stwierdza się podwyższone stężenie fosfatazy alkalicznej (hiperfosfatazja) w surowicy, szczególnie frakcji kostnej. Niekiedy jednym z pierwszych objawów PNP może być ostre zapalenie trzustki. Podejrzenie, iż PNP jest jego przyczyną powinny nasunąć „nietypowe” wyniki badań laboratoryjnych. Zwykle w czasie epizodu ostrego zapalenia trzustki występuje normolub hipokalcemia wskutek deponowania mydeł wapniowych, podczas gdy w PNP hiperkalcemia i/lub hipofosfatemia.

Ponieważ hiperkalcemia i podwyższone stężenie PTH mogą u niektórych chorych z PNP występować tylko okresowo, u pacjentów podejrzanych o PNP diagnostyka biochemiczna powinna mieć miejsce w okresach pojawiania się poliurii i polidypsji. W tych przypadkach można też wykonać testy prowokacyjne, np. test Adamsa. Polega on na ujawnieniu hiperkalcemii i hipofosfatemii podczas stosowania hydrochlorotiazydu, który zmniejsza kalciurię a także wodorotlenku glinu, który hamuje wchłanianie fosforanów [8]. Hydrochlorotiazyd stosuje się dwa dni w dawce 2 x 25 mg/d, potem siedem dni – 2 x 50 mg/d. U zdrowych lek nie wpływa na kalcemię, natomiast przy PNP ujawnia hiperkalcemię. Wodorotlenek glinu (Alusal) podawany doustnie siedem dni w dawce 3 x 2-3 g/d u zdrowych nie wpływa na stężenie fosforanów, u chorych z PNP wywołuje hipofosfatemię. W diagnostyce różnicowej PNP rzadko wykonuje się próbę Denta (hydrokortyzonową) i dożylnego obciążenia wapniem [9,11,12]. Opiera się ona na hamowaniu przez glukokortykosteroidy wchłaniania wapnia w przewodzie pokarmowym. Po upływie od siedmiu do dziesięciu dni podawania po 120 mg/d hydrokortyzonu w przypadkach PNP stężenie wapnia w surowicy nie zmieni się, a w innych stanach przebiegających z hiperkalcemią, obniży się. Podejrzenie PNP u chorego z kamicą nerkową może nasunąć także analiza składu biochemicznego uzyskanych od pacjenta złogów. Najczęściej kamienie zbudowane są prawie wyłącznie z hydroksyapatytu, z niewielką tylko domieszką innych minerałów. Tego typu złogi występują jednak także częściej w kwasicy cewkowej [28,29].

Różnicowanie hiperkalcemii

Stwierdzenie hiperkalcemii wymaga różnicowania jej przyczyn między PNP a innymi schorzeniami takimi jak: przerzuty nowotworowe do kości (rak płuca, piersi, tarczycy, nerki, jajnika, prostaty), pierwotne nowotwory kości, szpiczak mnogi, chłoniak, nowotwory wytwarzające ektopowo PTH lub peptydy PTHpodobne (rak płuca, nerki, jajnika, trzustki, wątroby, jelita grubego). Rzadko przyczyną hiperkalcemii jest sarkoidoza, gruźlica, nadczynność tarczycy i niedoczynność kory nadnerczy, a także zatrucie witaminą D3 i A, leczenie tiazydami, solami litu i zespół mleczno-alkaliczny [9,11,12].

Diagnostyka obrazowa

Jedynie w 10% przypadków gruczolak przytarczyc jest wyczuwalny palpacyjnie na szyi [11]. Rak przytarczyc częściej daje się stwierdzić klinicznie ze względu na znaczne osiągane rozmiary [7,8,16,18,25,30]. Badanie USG szyi może uwidocznić guzy przytarczyc, szczególnie gdy mają większe rozmiary. U części chorych pomocne jest badanie tomograficzne i/lub rezonans magnetyczny szyi i śródpiersia. Specyficznym badaniem jest scyntygrafia przytarczyc (Tc99MIBI), która ujawnia miejsca wzmożonego wychwytu znacznika w obrębie gruczolaka lub raka przytarczyc. W przypadkach niejednoznacznych przydatne jest oznaczanie stężeń PTH we krwi pobranej przez cewnikowanie żył ze spływu przytarczyc i badanie gradientu stężeń PTH we krwi pobranej na różnych poziomach. Szczególne trudności obrazowania występują w przypadkach nietypowego położenia przytarczyc lub większej ich liczby (położenie okołoprzełykowe, śródpiersiowe, wewnątrzgrasicze, śródtarczycowe, przy tętnicy szyjnej lub wysoko na szyi) [13,31]. Dla rozpoznania PNP i oceny zaawansowania choroby wykonuje się badania RTG dłoni, obojczyków (resorpcja podokostnowa), bolesnych części kości długich, miednicy (ogniska osteolizy, torbiele kostne) oraz badania RTG i USG układu moczowego [13,28,31].

Leczenie operacyjne

Jedyne definitywne leczenie PNP to operacyjne usunięcie źródła nadmiaru PTH poprzez wycięcie przytarczycy z gruczolakiem. W przypadku hiperplazji usuwa się trzy i ¾ czwartej przytarczycy albo wszystkie przytarczyce i wszczepia się część przytarczycy w okolicę przedramienia [9,11,13,31,32]. W raku przytarczyc należy usuwać gruczoł z guzem w jednym bloku tkankowym i układ chłonny szyi po tej stronie (zabieg Jawdyńskiego-Crille’a). W przypadku wznowy czy przerzutów raka przytarczyc operacja jest leczeniem z wyboru [25,27,30]. U chorych z utajoną PNP, którzy nie mają objawów klinicznych, zaleca się obserwację, a wskazaniem do paratyreoidektomii jest hiperkalcemia ponad 3 mmol/l przy hiperkalciurii ponad 400 mg/24 h, densytometrycznie stwierdzone zmniejszenie gęstości kości w poniżej dwóch odchyleń standardowych (SD) w porównaniu ze zdrowymi równolatkami, a także przebyte zapalenie trzustki czy występujące zaburzenia nerwowo-mięśniowe. Ze względu na zagrożenie osteoporozą i chorobami układu krążenia część badaczy zaleca leczenie operacyjne u wszystkich pacjentów z PNP, także tych z postacią asymptomatyczną [28,33]. Niekiedy chorzy są wielokrotnie operowani z powodu nietypowego położenia przytarczyc lub większej ich liczby. Podkreśla się tu doświadczenie chirurga, który powinien dokonać obustronnej eksploracji szyi i zidentyfikować każdą przytarczycę [13,32,34]. Wystąpienie hipokalcemii po zabiegu świadczy o jego skuteczności. Jest ona najbardziej nasilona u osób z dużą destrukcją kości, gdyż niedoczynności przytarczyc towarzyszy nasilone deponowanie soli wapnia w kościach – tzw. zespół „głodnych kości” [13]. Z tego powodu pacjenci wymagają po operacji dużej suplementacji wapnia i witaminy D3.

U od 2% do 5% chorych po zabiegu utrzymuje się hiperkalcemia świadcząc o nieskuteczności operacji, co wymaga dalszej diagnostyki i leczenia [13,31,34]. Kamica nerkowa w PNP wymaga typowego leczenia urologicznego. Ustąpienie hiperkalciurii po zabiegu zwykle zapobiega tworzeniu nowych konkrementów w drogach moczowych i nerkach, jednak u około 30% chorych kamica nawraca [26]. Paratyreoidektomia zwalcza chorobę wrzodową, z wyjątkiem chorych z MEN I, gdy współistnieje gruczolak trzustki (gastrinoma), który wymaga usunięcia [10]. Ustępują też zaburzenia psychiczne [21,31]. Zmniejsza się nadciśnienie tętnicze, które po wielu latach jest zwykle utrwalone [23,24], ustępuje bradykardia.

Leczenie zachowawcze

Leczenie zachowawcze jest stosowane jako przygotowanie do zabiegu i wyjątkowo przewlekle u pacjentów, u których z różnych względów operacja jest przeciwwskazana lub nieskuteczna. Konieczna jest stale zwiększona podaż płynów, dieta ubogowapniowa, bogatofosforanowa i bogatosodowa. Można stosować doustnie fosforany – 1-2 g/d, sole kwasu fitynowego – 3-5 g/d. Fosforany hamują syntezę witaminy D3 i wchłanianie wapnia w przewodzie pokarmowym. Konieczne jest monitorowanie czynności nerek, kalcemii i fosfatemii (do 1,66 mmol/l, tj. 5 mg%), aby nie dopuścić do zwapnień w tkankach miękkich. Odwodnienie u chorych z PNP wskutek wymiotów, biegunki, gorączki grozi przełomem hiperkalcemicznym [7,8,9,10,11,12]. Hiperkalcemię obniża się skutecznie furosemidem, który działa kalciuretycznie, a doraźnie także glikokortykosteriodami. Dla hamowania resorpcji wapnia z kości podaje się bifosfoniany, rzadziej kalcytoninę.

Podsumowanie

Przedstawione „maski kliniczne”, pod którymi może przebiegać PNP oraz brak specyficznych objawów dla PNP powodują, że choroba może być rozpoznana przez różnych specjalistów. Ponieważ najczęściej występują objawy ze strony układu moczowego, chory najpierw może zgłosić się do urologa i od niego może zależeć właściwe rozpoznanie. Jeśli u chorego z kamicą nerkową na tle PNP dominują objawy ze strony innych narządów, to diagnostyka przyczyn kamicy może odsunąć się na dalszy plan i PNP może nie zostać rozpoznana. Powody nierozpoznania lub zbyt późnego rozpoznawania PNP tkwią także w tym, że oznaczenia stężenia wapnia i fosforanów nie są rutynowo wykonywane w Polsce ani przez lekarzy rodzinnych ani przez specjalistów. Chorzy z PNP trafiają do lekarzy różnych specjalności, nie tylko urologa lub nefrologa, ale także do ortopedy i reumatologa z powodu dolegliwości kostnych. Rzadziej do gastrologa z powodu uporczywej choroby wrzodowej lub zapalenia trzustki, a także do kardiologa z powodu nadciśnienia tętniczego lub bradykardii. Chory z PNP może zgłosić się najpierw do psychiatry lub neurologa, gdy pojawiają się objawy nerwowo-mięśniowe lub zaburzenia psychiczne, może też trafić do okulisty z powodu dolegliwości związanych z odkładaniem się złogów soli wapnia w tkankach oka, a szczególnie jako chory z podejrzeniem zaćmy. Może też zgłosić się do stomatologa lub chirurga szczękowego z guzem dziąsła. Zdarza się, że istniejący guz przytarczycy jest traktowany jako guz tarczycy. Lekarze wielu specjalności mogą zatem spotkać się z chorymi z PNP i powziąć właściwe działania do jej rozpoznania. Szczególna rola przypada urologom, gdyż wśród wielu objawów PNP kamica nerkowa jest najczęstszym. Nierozpoznana może prowadzić do niewydolności nerek i ciężkiego inwalidztwa, podczas gdy wczesne rozpoznanie PNP i skuteczne jej leczenie zwykle umożliwia wyleczenie i zahamowanie destrukcji układu moczowego. Wiedząc, że u 60% chorych z PNP kamica moczowa występuje jako jedyny objaw, ukazuje się, jak ważną rolę ma właśnie urolog, który może być tym lekarzem, który pierwszy wysunie podejrzenie PNP i od niego może zależeć wczesne rozpoznanie PNP i dalsze losy chorego.

piśmiennictwo

 1. Pearle MS, Lotan Y: Urinary Lithiasis: Etiology, Epidemiology, and Pathogenesis; w: Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, Peters CA (ed): Campbell-Walsh Urology. Philadelphia, Saunders, 2007, vol 2, pp 1363-1392.
 2. Koźmińska EM: Kamica moczowa; w: Borkowski A (red.): Urologia. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006, str 193-217.
 3. Macfarlane MT: Kamica układu moczowego; w: Kazoń M (red. pol.): Urologia. Seria lekarza praktyka, Wrocław, Urban & Partner 1997, str 130-137.
 4. Siroky MB, Oates RD, Babayan RK: Kamica moczowa i endourologia; w: Bar K (red pol): Podręcznik urologii. Diagnostyka i leczenie, Lublin, Wydawnictwo Czelej 2006, str 247-263.
 5. Kokot F: Wybrane działy endokrynologii dla urologów; w: Zieliński J, Leńko J (red.): Urologia, Warszawa, PZWL 1993, t 2, str 581-587.
 6. Orłowski Z: Etiologia kamicy moczowej; w Leńko J. (red.) Kamica Moczowa, Warszawa, PZWL, 1976, str 32-66.
 7. Porat A, Sherwood LM: Disorders of mineral homeostasis and bone; in: Kohler PO (red.): Clinical Endocrinology, A Wiley Medical Publication, John Wiley & Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1986, pp 377-399.
 8. Potts JT Jr: Metabolizm kości: hormony regulujące stężenie wapnia. Choroby przytarczyc i inne zaburzenia przebiegające z hiper- lub hipokalcemią; w: Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ, Wilson JD, Martin JB,Kasper DL, Hauser SL, Longo DL (red.): Interna Harrisona. Lublin, Wydawnictwo Czelej 2006, wyd 14, t 3, str 3720-3751.
 9. Lewiński A: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej ze szczególnym uwzględnieniem patologii przytarczyc; w: Pawlikowski M (red.): Zarys endokrynologii klinicznej, Warszawa, PZWL, 1996, str 104-133.
 10. Netter FH, Kolb FO, Roth SI: Parathyroid disorders and metabolic bone disease; w The Ciba Collection of Medical Illustrations. Endocrine System and selected metabolic diseases. New York, Ciba Pharmacutical Company, 1981, vol 4, pp 177-187.
 11. Hartwig W: Choroby przytarczyc; w: Hartwig W. (red): Endokrynologia kliniczna, PZWL, Warszawa 1984, t 1, str 431-496.
 12. Burch W (red): Endokrynologia. Urban & Partner, Wrocław 1996, str 222.
 13. Tołłoczko T: Podstawy chirurgii endokrynologicznej. PZWL, Warszawa, 1978, str 131-149.
 14. Miller RW: Delayed effects of external radiation exposure: a brief history. Radiat Res 1995, 144, 160-169.
 15. Nutahara K, Higashihara E: Association of malignant neoplasms of other organs in patients with primary hyperparatyroidism. Nippon Rinsho 1995, 53, 953 – 957.
 16. Bednarek-Tupikowska G, Tołłoczko T, Tupikowski W et al: Coexistence of parathyroid carcinoma and non-medullary carcinoma of the thyroid: a case study. Med Sci Monit 2001, 7, 448-456.
 17. Fedorak IJ, Salti G, Fulton N et al: Increased incidence of thyroid cancer in patients with primary hyperparathyroidism: a continuing dilemma. Am Surg 1994, 60, 427- 431.
 18. Bednarek-Tupikowska G, Dunajska K, Milewicz A: Cechy charakterystyczne pierwotnej nadczynności przytarczyc spowodowanej rakiem przytarczyc – na podstawie dwóch przypadków. Przegl Lek 2000, 57, 356 – 357.
 19. Bednarek-Tupikowska G, Sidorowicz A, Bohdanowicz-Pawlak A: Zespół mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu I (MEN I) – opis dwóch przypadków. Endokrynol Pol 1998, 48, 131-139.
 20. Christopoulos C, Antoniou N, Thempeioti A et al: Familial multiple endocrine neoplasia type I: the urologist is first on the scene. BJU International 2005, 96, 884-887.
 21. Okamoto T, Gerstein HC, Obara T: Psychiatric symptoms, bone density and non-specific symptoms in patients with mild hypercalcemia due to primary hyperparathyroidism: a systematic overview of the literature. Endocr J 1997, 44, 367-374.
 22. Bednarek-Tupikowska G, Dunajska K, Bohdanowicz-Pawlak A: Trudności w diagnostyce i terapii pierwotnej nadczynności przytarczyc. Terapia 2001, 2, 25-29.
 23. Stefenelli T, Abela C, Frank H et al: Cardiac abnormalities in patients with primary hyperparathyroidism: implications for follow-up. J Clin Endocrinol Metab 1997, 82, 106-112.
 24. Piovesan A, Molineri N, Casasso F et al: Left ventricular hypertrophy in primary hyperparathyroidism. Effects of successful parathyroidectomy. Clin Endocrinol (Oxf) 1999, 50, 321-328.
 25. Schantz A, Castelman B: Parathyroid carcinoma. A study of 70 cases. Cancer 1973, 31, 600-605.
 26. Mollerup CL, Lindewald H: Renal stones and primary hyperparathyroidism: natural history of renal stone disease after successful parathyroidectomy. World J Surg 1999, 23, 173-175.
 27. Ozawa Y, Koyano H, Akama T: Complete recovery from intractable bulimia nervosa by the surgical cure of primary hyperparathyroidism. Int J Eat Disord 1999, 26, 107-110.
 28. Pietrow PK, Preminger GM: Evaluation and medical management of urinaty lithiasis, in Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, Peters CA (ed): Campbell- Walsh Urology. Philadelphia, Saunders, 2007, vol 2, pp 1393-1430.
 29. Pak CYC, Poindexter JR, Adams-Huet B, Pearle MS: Predictive value of kidney stone composition in the detection of metabolic abnormalities. Am J Med 2003, 115, 26-32.
 30. Sandelin K, Auer G, Bondeson L et al: Prognostic factors in parathyroid cancer: a review of 95 cases. World J Surg 1992, 16, 724-731.
 31. Delbridge LW, Younes NA, Guinea AI et al: Surgery for primary hyperparathyroidism 1962-1996: indications and outcomes. Med J Aust 1998, 168, 153-156.
 32. Shen W, Duren M, Morita E et al: Reoperation for persistent or recurrent primary hyperparatyroidism. Arch Surg 1996, 131, 861-867.
 33. Silverberg SJ, Bilezikian JP, Bone HG et al: Therapeutic controversies in primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab 1999, 84, 2275-2285.
 34. Mariette C, Pellissier L, Combemale F et al: Reoperation for persistent or recurrent primary hyperparatyroidism. Langenbecks Arch Surg 1998, 383, 174-179.

adres autorów

Krzysztof Tupikowski
Klinika Urologii
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
tel. (071) 733 10 10/09
tupik@epf.pl