PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Retrospektywna analiza wyników leczenia Docetakselem (DCL) w populacji chorych po 70. roku życia z przerzutowym hormonoopornym rakiem prostaty (HRPC) – dane z Centre Leon Berard (CLB) w Lyonie
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Agnieszka Chaładaj, Jean Pierre Droz, Iwona Skoneczna, Tomasz Demkow
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Centre Leon Berard, Lyon

streszczenie

Wprowadzenie.

Rak prostaty występuje głównie w populacji starszych chorych. W momencie rozpoznania 63,8% chorych ma ponad 65 lat, a 27,1% ponad 75. Leczenie przerzutowego hormonoopornego raka prostaty polega na leczeniu chemioterapią (CHTH), która jest tu leczeniem paliatywnym. Z uwagi na charakterystykę tej populacji chorych (kruchość, delikatność związane z wiekiem, zespołami geriatrycznymi i chorobami współistniejącymi), ryzyko wystąpienia toksyczności CHTH oraz związana z tym gorsza odpowiedź na leczenie są większe, niż w populacji chorych młodszych.

Cel pracy.

Analiza wyników i toksyczności leczenia DCL w populacji chorych po 70. roku życia z przerzutowym HRPC.

Materiały i metody.

Wykonano retrospektywną analizę wyników leczenia 37 chorych leczonych DCL z powodu przerzutowego HRPC w okresie od 01.01.2005 do 01.01.2007. Mediana wieku chorych 73 lata (70-80), 13 chorych powyżej 75. r.ż. Schemat podawania DCL był tygodniowy, trzytygodniowy lub początkowo tygodniowy, a następnie trzytygodniowy. Oceniano subiektywną odpowiedź na DCL, odpowiedź zmian mierzalnych oraz toksyczność chemioterapii (CHTH). Wszyscy chorzy przeszli krótką ocenę geriatryczną przed rozpoczęciem CHTH.

Wyniki.

Kliniczna korzyść – 16 chorych (43%), odpowiedź nie do oceny – 11 (30%), bez wymiernych korzyści – 10 (27%). Czas do progresji – TTP – (od zakończenia CHTH) – mediana 1 mies. (0-8), 7 chorych do tej pory bez progresji choroby (PD), z powodu choroby zmarło (DOD) 18 chorych (48%), mediana czasu do zgonu (TTDeath) – 11 mies., 19 chorych (51%) żyje z chorobą (AWD), mediana follow-upu – 7 mies. (3-27). Toksyczności: Neutropenie G < 3 – 15 chorych (40%), G3 – 12 (32%), G4 – 10 (27%), gorączka neutropeniczna 4 chorych (11%). Inne: obrzęki – 6 pajentów (16%), neuropatie G2/3 – 4 chorych (11%), toksyczność skórna – 2 pajcentów (0,5%), biegunki G4 – 1 chory (0,2%). Nie było toksycznych zgonów.

Wnioski.

Leczenie przerzutowego HRPC jest dobrze tolerowane w grupie chorych powyżej 70. r.ż. i daje dobre efekty paliatywne. Z uwagi na różne stosowane schematy leczenia oraz niewyselekcjonowaną w tym przypadku populację chorych (w przeciwieństwie do populacji chorych biorących udział w badaniach klinicznych), porównanie skuteczności z wynikami leczenia prowadzonego w ramach protokołów jest niemiarodajne.