PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Metody rozpoznawania przeszkody podpęcherzowej na podstawie wyniku badania ciśnieniowo-przepływowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/3.

autorzy

Bartosz Dybowski, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski
Katedra i Klinika Urologii Akademii Medycznej w Warszawie

słowa kluczowe

łagodny rozrost stercza, przeszkoda podpęcherzowa, badanie ciśnieniowo-przepływowe, nomogramy

streszczenie

Wstęp i cel pracy. Niewłaściwe rozpoznanie przeszkody podpęcherzowej, stawiane zwykle na podstawie typowych objawów i wyniku swobodnej uroflowmetrii, czasem uniemożliwia skuteczne leczenie. Aby poprawnie ocenić warunki odpływu moczu z pęcherza, należy wykonać badanie ciśnieniowo-przepływowe. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metod rozpoznawania przeszkody podpęcherzowej na podstawie wyniku badania urodynamicznego.
Materiał i metoda. Zaprezentowano założenia teoretyczne, zastosowania, ograniczenia i sposoby korzystania z poszczególnych metod, a także prace porównujące wyniki uzyskiwane za pomocą różnych metod. Piśmiennictwo stanowią artykuły cytowane w dokumencie standaryzacyjnym International Continence Society (ICS), dotyczącym badania ciśnieniowo-przepływowego oraz późniejsze, wyszukane w bazie Medline (Pubmed).
Wyniki. Spośród metod diagnozowania przeszkody podpęcherzowej u mężczyzn najczęściej stosowane są nomogramy: Schäfera, tymczasowy ICS i URA. Badania porównawcze wykazały dużą zbieżność uzyskiwanych za ich pomocą wyników. Wartość kliniczna innych metod nie jest dobrze udokumentowana. W diagnozowaniu kobiet żadna z opisanych metod nie uzyskała dotychczas powszechnej akceptacji.
Wnioski. Z powodu niewielkiej liczby dobrze zaprojektowanych, dużych badań klinicznych kwestia wyboru najlepszej metody rozpoznawania przeszkody podpęcherzowej u mężczyzn i u kobiet wciąż jest otwarta.