PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wspomnienie pośmiertne Prof. dr hab. med. Karol Stąpor
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1994/47/3.

autorzy

Leszek Jeromin, Marek Wrona
Profesor Stąpor urodził się 23.02.1928 roku w Czechowicach jako syn Ludwika Stąpora i jego żony Anny z domu Draszczyk. Szkolę średnią ukończył w Łodzi, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości w 1947 roku w Gimnazjum nr 7. Studia medyczne rozpoczął w 1947 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego, w 1952 r. uzyskał dyplom lekarski z wyróż- nieniem. W tym samym roku został powołany do służby wojskowej, którą pełnił do roku 1957. Jednakże już w 1953 roku otrzymał etat asystenta w Akademii Medycznej w Łodzi w I Klinice Chirurgicznej Szpitala im. Pasteura prowadzonej przez profesora dr hab. med. Mariana Stefanowskiego. W 1955 roku uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. 28 maja 1958 został specjalistą II stopnia w zakresie urologii. Stopień naukowy doktora medycyny otrzymał w 1962 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Kamica nerkowa a Odmiedniczkowe zapalenie nerek\\\", której promotorem był prof. dr hab. med. M. Stefanowski. Rozwój Kliniki Urologicznej wiąże się ściśle z dziejami I Katedry i Kliniki Chirurgii, kierowanej przez prof. M. Stefanowskiego w latach 1945- 1968. W 1953 roku w ramach Kliniki Chirurgii wydzielono dwie sale dla chorych urologicznie, kierując lek. med. Karola Stąpora do pracy w tym dziale. Powiększenie liczby łóżek urologicznych w ramach Kliniki Chirurgii stało się możliwe po przeniesieniu ze Szpitala im. Pasteura do Szpitala im. Barlickiego w 1961 roku. W 1962 roku dr med. Karol Stąpor został mianowany adiunktem klinicznego oddziału urologicznego przekształconego w 1964 roku w samodzielną Klinikę Urologii prowadzona wówczas przez doc. dr hab. med. L. Mazurka. Tak więc prof. Karol Stąpor od samego początku był związany z Kliniką Urologii AM. W latach 1963- 1966 dr med. K. Stąpor przebywał wielokrotnie na stażach naukowych poza granicami kraju w Berlinie, Rostocku i Budapeszcie. Owocem specjalistycznych studiów była rozprawa habilitacyjna pt. „Porównanie przydatności własnych sposobów rozpoznawania raka pęcherza moczowego dotychczas stosowanymi sposobami oraz propozycje klasyfikacji klinicznej nabłonkowych nowotworów pęcherza moczowego\\\", na podstawie której uzyskał stopień naukowy dr hab. med. w zakresie urologii w 1968 roku. Stanowisko docenta etatowego w Akademii Medycznej w Łodzi otrzymał w 1969. Władze Uczelni powierzyły doc. dr hab. med. Karolowi Stąporowi kierownictwo Kliniki Urologii w 1969 r. Wybitną zasługą profesora K. Stąpor a było przeniesienie Kliniki Urologii do nowoczesnego Szpitala im. M. Kopernika. W latach 1974- 1976 pełni zaszczytną funkcję Dyrektora Instytutu Chirurgii. Konsultant wojewódzki w dziedzinie urologii województwa łódzkiego 1971-1975. W latach 1975-1979 pełnił obowiązki specjalisty wojewódzkiego w zakresie urologii na terenie województwa łódzkiego. 1.III.1976 roku uzyskał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego. LXII.1979 z powodu przewlekłej choroby przechodzi na rentę, pozostając nadal przy Klinice Urologii w niepełnym wymiarze godzin służąc radą i pomocą do ostatniej chwili swojego życia. Profesor Karol Stąpor był członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Przewod- niczącym Oddziału Łódzkiego PTU w latach 1964-68, Członkiem Zarządu Głównego PTU 1972-74, Członkiem Europejskiego Towarzystwa Urologicznego od 1972 roku, Członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Urologicznego od 1973 roku. Prof. Karol Stąpor zajmował się głównie problemami kamicy moczowej, odmiednicz- kowego zapalenia nerek i raka pęcherza moczowego. Opublikował ponad 100 prac naukowych głównie w czasopismach; Urologia Polska, Polski Przegląd Chirurgiczny, Polski Tygodnik Lekarski oraz za granicą — Zeitschrift fur Urologe i British Journal of Urology. Na wyróżnienie zasługują pozycje podręcznikowe, których byl współautorem; Kamica moczowa PZWL, Warszawa 1976 oraz Czynnościowe zaburzenia pęcherza moczowego i nerek — PZWL, Warszawa 1974. Wykształcił 6 urologów i byl promotorem 5 rozpraw doktorskich i jednej habilitacji. W 1974 roku Rada Państwa odznaczyła Prof. K. Stąpora Złotym Krzyżem Zasługi. W 1977 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Został również odznaczony Odznaką Resortową „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia\\\". Odszedł od nas człowiek, którego w rozkwicie sił twórczych zmogła ciężka choroba i który prawie przez 20 lat walczył z przeciwnościami losu nigdy się nie poddawał. Był symbolem walki człowieka z własną chorobą, był wzorem dla młodego pokolenia lekarzy i na co dzień świecił przykładem obowiązkowości i troski o zdrowie chorego. Był to wielki człowiek, lekarz i naukowiec, który zawsze pomagał innym i nigdy nikomu nie wyrządził krzywdy. Był sławnym urologiem ale przede wszystkim byl dobrym człowiekiem. Żegnaj Profesorze, pamięć o Tobie będzie trwała wiecznie w sercach Twoich przyjaciół, uczniów i kolegów oraz wdzięcznych chorych. Praca wpłynęła do Redakcji: 1994.03.14 WYKAZ PRAC PROF. DR HAB. MED. KAROLA STĄPORA 1. K. Stąpor: Ropień przydatków, jako przyczyna wodonercza, PTL, 1956, XI, 20, 896-898. — 2. K. Stąpor. Cytodiagnostyka w przypadku nowotworów narządu moczowego. V Zjazd Naukowy P.T.U. Kraków 1956 r. 21 str. (streszczenia). — 3. L. Mazurek, K. Stąpor: Wskazania i technika biodrowej ureteropyelografii podczas operdcji. Polski Przegl. Chirurgiczny 1956 r., XXVIII, 925-927. —4. K. Stąpor: Cytodiagnostyka w przypadku nowotworów narządu moczowego. Urologia Polska 1957 r., nr 1-2, 97- 101. — 5. K. Stąpor: Leczenie niektórych schorzeń pęcherza moczowego odnerwieniem tego narządu. Dzień Urologiczny. Białystok 1957 r. i Sesja Młodej Katedry Naukowej, Łódź 1957 r. 35 str. (streszczenia). 6. K. Stąpor, L. Mazurek: Podwiązanie tętnic podbrzusznych w krwotoku pęcherzowym. Polski Przegl. Chirurgiczny 1957 r., XXIX, 217-226. — 7. K. Stąpor: Kamica nerki powikłana śródmiąższowym zapaleniem nerki jako przyczyna nadciśnienia tętniczego. PTL 1957 r., XII — 18, 686-690. — 8. K. Stąpor: Leczenie niektórych schorzeń pęcherza moczowego odnerwieniem tego narządu. Urologia Polska 1958, nr 3-4, 289-294. — 9. L. Mazurek, J. Jankomska, K. Stąpor: Choroby szyi pęcherza moczowego u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem powstania wodonercza. Pediatria Polska 1959 r., XXXIV, 65-75. — 10. K. Stąpor. Rak kobiecej cewki moczowej. Ginekologia Polska 1961 r., 32, 621-626. 11. K. Stąpor: Rola odpływów miedniczkowo-nerkowych w patogenezie pyelonephritis. VII Zjazd Naukowy P.T.U. Wrocław 23-25 wrzesień 1960 r. (streszczenie). — 12. K. Stąpor: Odpływy miednicz- kowo-nerkowe jako przyczyna t.z.w. wstępującego zakażenia nerek. Sympozjum Nefrologiczne. Wrocław 1961 r. 16 str. Sekcja Nefrologiczna T.I.P. (streszczenie). — 13. K. Stąpor: Obraz radiologiczny odmiednicz- kowego zapalenia nerek. Sympozjum Nefrologiczne. Wrocław 1961 r., 22 str. Sekcja Nefrologiczna T.I.P. (streszczenie). — 14. O. Mioduszewska, K. Stąpor: Rak moczownika. Pol. Przeg. Chirurg. 1962 r., XXXIV, lOa, 1125- 1128. — 15. O. Mioduszewska, K. Stąpor: Kostniejący mięsak pęcherza moczowego współistnieją- cy z brodawczakiem. Pol. Przeg. Chirurg. 1962 r., XXXIV, 6a, 575- 580. — 16. K. Stąpor: Histopatologiczne badania miąższu nerkowego w przebiegu kamicy nerkowej. Referaty zgłoszone na VIII Zjazd Naukowy P.T.U. Warszawa 1962 r., 102- 107. Wydawca: Pol. Tow. Urologiczne. — 17. K. Stąpor, W. Grabowski: Martwica kory nerki i krwiak podtorebkową nerki — opis 2 chorych leczonych operacyjnie. Referaty zgłoszone na VIII Zjazd Naukowy P.T.U. 1962 r. 116-118 str. Wydawca: Pol. Tow. Urologiczne. — 18. K. Stąpor: Histopatologiczne i bakteriologiczne badania miąższu nerkowego w przypadkach kamicy nerkowej. Towarzystwo Chirurgów Polskich Oddział w Łodzi oraz PTU w Łodzi 1962 r., Łódź. — 19. L. Mazurek, K. Stąpor: Popromienna przetoka pęcherzowo-pochwowo-odbytnicza leczona operacyjnie. Ginekologia Polska 1962 r., XXXII, 653-657. — 20. K. Stąpor: Rola odpływów kielichowo-nerkowych w patogenezie, Pyelonephiritis. PTL 1963 r., XVIII,-17, 603-606. 21. K. Stąpor, G. Brauner: Operacyjne leczenie zapalnych chorób pęcherzyków nasiennych. Dzień Urologiczny w Katowicach, 15.06.1963, 61-63 str. — 22. K. Stąpor: Pyelonephritis calculosa und renaler Hochdruck. Referat wygłoszony na Zjeździe Urologicznym w NRD w Wernigerode 1964 r. 80- 83 str. — 23. K. Stąpor: Nadciśnienie tętnicze w przebiegu kamicy nerkowej. Sympozjum Nefrologiczne T.I.P. Bydgoszcz 1964 r. 30- 44 str. — 24. K. Stąpor: die Pyelonephritis calculosa. Zjazd Urologów NRD w Wernigerode, 1964 r. (streszczenie). — 25. G. Brauner, K. Stąpor. Operacyjne leczenie stanów zapalnych pęcherzyków nasiennych. Pol. Przeg. Chirurg. 1964 r., XXXVI, lOa, 1281-1287. — 26. K. Stąpor: Wrażenia z pobytu w Klinikach NRD. P.T. Urologiczne, Łódź 1964 r. — 27. K. Stąpor: Pyelonephritis calculosa und renaler Hochdruk. Pamiętnik Zjazdu Urologów NRD, w Wernigerode 1964 r. Deutsche Gesellschaft fur Klinische Med. Sektion Arbeit gemenschaft der Urologen der DDR — Dresden, 92-93 str. — 28. K. Stąpor: Kidney Biopsy in Nephrolithiasis. Brit. J. Urolog. 1965 r., XXXVIII, z. 4, Streszczenie red. pracy z Zeitschr. f. Urolog. 1964. — 29. K. Stąpor: Radiologiczny sposób rozpoznawania przetok moczowodowo-pęcherzowych. Polski Przjeg. Chirurgiczny 1964 r., XXXVI, lOa, 1267- 1271. — 30. K. Stąpor: Die Nierenbiopsie bei der Nephrolithiasis. Zeitschr. Urolog. 1964, T. 57, 429-436. 31. K. Stąpor: Praca doktorska. (1962 r.) Kamica nerkowa, a Odmiedniczkowe zapalenie nerek. Annales Academiae Medicae Lodzensis, Łódź 1964 r. V, 267-318. — 32. K. Stąpor, Cz. Górzyński: W sprawie odpływów kielichowo-nerkowych. Polski. Przeg. Rad. i Med. Nukl. 1964, XXVIII, 3, 233- 242. — 33. K. Stąpor: Nadciśnienie tętnicze w przebiegu kamicy nerkowej. PTL, 1965 r., XX, 35, 1320- 1322. — 34. K. Stąpor: Wrażenia z pobytu w Klinice prof. Babics\\\'a w Budapeszcie. P.T.Urol. 1966 r. — 35. K. Stąpor. Samoistne rozpuszczanie kamieni nerkowych. Sympozjum Nefrologiczne, Gdańsk, 1965 r. str. 32. — 36. L. Mazurek, K. Stąpor: Spontanfrakturen und Spontanauflósung bilaterales Nierenaausgussteine. Ceskoslowanska Lekarska Spolcenost, Sekcia Urologieka. Brno 1966 r., 143-147. — 37. K. Stąpor, G. Brauner: Die chirurgische Bahandlung der entzundlichen Samenblasenerkrankungen. Pamiętnik Zjazdu Urologów NRD, Górlitz, 1966/1967 r. Deutsche Gesellschaft fur klinische Medizin-Sektion Urologie, Zittau— Górlitz, str. 75-77. — 38. K. Stąpor: Przerzut raka nerki do miedniczki nerkowej strony przeciwnej. Polski Przeg. Chirurgiczny, 1966 r., XXXVIII, lOa, 1267- 1270. — 39. K. Stąpor. Hyperneph- romnetastase in das gegenseitige Nierenbecken. Zeitschr. Urol., 1967 r., 60, 99- 101. — 40. L. Mazurek, K. Stąpor: Samoistne rozpuszczenie kamieni nerkowych. Polski Przeg. Chirurgiczny, 1966 r., XXXVIII, 4a, 360- 363. 41. K. Stąpor: Spontanfrakturen und Spontanauflósung bilateraler, Nierenausugussteine. Zeitschr. Urol., 1967 r., 60, 33-36. — 41. J. Plewiński, K. Stąpor: Badania trombelastograficzne (TEG) w raku gruczołu krokowego. Pamiętnik X Zjazdu Naukowego P.T.U, w Szczecinie 17- 18 czerwiec 1966 r., 1967 r. PZWL, Warszawa, 163- 168. — 43. K. Stąpor, L. Jeromin: Wartość badań limfograficznych w wykrywaniu przerzutów raka pęcherza moczowego do układu chłonnego. Polski Przeg. Chirurgiczny, 1967 r. XXXIX, 10a, 1080- 1092. — 44. K. Stąpor, J. Zieleniewski: Autotransplantacją kory nadnercza w zespole Cushinga. Endokrynologia Polska, 1967 r., XVIII, 447-450. — 45. K. Stąpor, J. Zieleniewski: Autotransplantation of the Adrenal Cortex in Cushing\\\'s Syndrome. Polish Endocrinology, 1967 r., XVIII, z. 3-4, 237-239. — 46. K. Stąpor: Calycorenal Backflow. Brit. J. Urol., 1967 r., 39, 753-760. — 47. K. Stąpor: Zastosowanie arteriografii skojarzonej z odmą okołopęcherzową i Pneuniocystografia w diagnostyce raków pęcherza moczowego. Polski Przeg. Chirurgiczny, 1967 r., XXXIX, lOa, 1967- 1974. — 48. K. Stąpor, J. Kuimicka: Wartość badania cytologicznego w rozpoznawaniu wznowy nabłonkowych nowotworów pęcherza moczowego. Polski Przeg. Chirurgiczny, 1968 r., XL, 4a, 402-411. — 49. K. Stąpor: Rozpoznawanie nabłonkowych nowotworów pęcherza moczowego. Referat programowy. XI Zjazd Naukowy P.T.U. Łódź 1968 r. 1270, 45- 51. Nakładem Tarchomińskich Zakł. Farmaceutycznych „Polfa\\\". — 50. K. Stąpor, J. Kuimicka: Wartość badań cytologicznych w wykrywaniu wznowy nabłonkowych nowotworów pęcherza moczowego. XI Zjazd Naukowy P.T.U. Łódź 1968 r., 1970, 177- 179. Nakładem Tarchomińskich Zakł. Farmaceutycznych „Polfa\\\". 51. L. Mazurek, Cz. Górzyński, K. Stąpor. Wartość powiększonych zdjęć limfograficznych w rozpo- znawaniu zmian chorobowych w węzłach chłonnych. XI Zjazd Naukowy P.T.U. Łódź 1968 r., 1970, 213-219. Nakładem Tarchomińskich Zakł. Farmaceutycznych „Polfa\\\". —52. K. Stąpor: Rentgenologiczes- kij spasob rozpoznawanija moczotocznikowo wagaliszczennych swiszczej. Urologia, 1968 r. 1, 36-38. — 53. K. Stąpor, J. Kużmicka: The value of Cytological Examinatic in the Diagnosis of Recurent Epithelial Neoplasma of the Uriry Bladder. Urology and Nephrology, 1969., 1, 131- 139. — 54. K. Stąpor: Rozprawa Habilitacyjna (1968 r.) Porównanie przydatności sposobów rozpoznawania raków pęcherza z dotychczas stosowanymi sposobami oarz propozycja klasyfikacji klinicznej nabłonków nowotworów pęcherza moczowego. Biblioteka A.M. w Łodzi 1968 r. — 55. K. Stąpor, J. Kużmicka: Wartość badań cytologicznych w wykrywaniu wznowy nabłonkowych nowotworów pęcherza moczowego. Pamiętnik XI Zjazdu Naukowego P.T.U, w Łodzi 1968 r., 1970, 177- 178. Nakładem Tarchomiriskich Zakł. Farmaceutycznych „Polfa\\\". — 56. K. Stąpor, L. Jeromin: Zasady rozpoznawania nabłonkowych nowotworów pęcherza moczowego Polski Przeg. Chirurgiczny, 1969 r., XLI 706-711. — 57. J. Kużmicka, K. Stąpor: Wskazania i zastosowanie badań cytologicznych w rozpoznawaniu guzów pęcherza moczowego. Diagn. Lab., 1969., V, 1-2, 177- 182. — 58. K. Stąpor, J. Tomaszewska: Niezwykły przypadek moczenia moczowodowego. Polski Przeg. Chirur. 1970 r., XLII, 6a, 989- 992. — 59. K. Stąpor, G. Brauner: Ein seltener Fall von Enuresis ureterica. Zeitsch. f. Urol., 1970 r., 63, 28, 645- 647. — 60. K. Stąpor, G. Brauner, L. Jeromin: Torbiele wnęki nerkowej. Polski Przeg. Chir., 1970 r., XLII, l/2a, 394- 397. 61. K. Stąpor, G. Brauner: W sprawie operacyjnego leczenia torbieli samotnych nerek. Polski Przeg. Chir. 1970 r., XIII, 6a, 975-979. — 62. K. Stąpor, G. Brauner: On the Surgical Treatment of Solitary cysts of the Kidney. Inter. Urol. and Nephrolog., 1970, 2, 15-20. — 63. L. Mazurek, L. Jeromin, K. Stąpor, G. Brauner, J. Wiernicki: Leczenie hormonalne raków nerek anhydrohydroxyprogesteronem (Ethisteron). Polski Przeg. Chir. 1970., XLII, 6a, 962- 968. — 64. L. Mazurek, L. Jeromin, G. Brauner, K. Stąpor, J. Wiernicki: Leczenie hormonalne raka nerki anhydrohydroxyprogesteronem. Pamiętnik XI Zjazdu P.T.U, w Łodzi 1968 r., 1970, 365-370. Nakładem Tarchomiriskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa\\\". — 19. K. Stąpor: Recenzja książki pt. „Zarys Urologii\\\" — pod redakcją Prof. dr med. J. Leńko. Warszawa PZWL 1970 r. (Nr katalogu Głównej Biblioteki Lekarskiej). 700, 227 i 700, 228. — 66. K. Stąpor: Limfografia w Urologii. Moderator: Doc. dr med. K. Stąpor. Uczestniczą: Doc. dr med. Zoltan Szendroi, Doc. dr med. S. Cieśliński, Dr med. H. Hliniakowa, Dr med. J. Lorenz, Dr med. J. Zajgner. Komitet organizacyjny „Dnia Urologicznego\\\". P.T.U. Bydgoszcz 12.06.1971 r., 4. — 67. K. Stąpor, G. Brauner: On the Surgical Treatment of Solitary cysts of the Kidney. Urology Digest. 1971 r., X, 18-30. — 68. K. Stąpor, J. Leńko, G. Brauner: Die Nephrolithiasis in dystopen und missgebildeten Nieren. Verhandlugbericht, 10 Kongress de Gesellschaft fur Urologie der DDR, VEB. Georg Thime, Leipzig, 1971 r., 79- 80. — 69. J. Leńko, K. Stąpor, G. Brauner: Kamica moczowa w wadach rozwojowych nerek. Biuletyn WAM 1971 r., XIV, 1, 115- 126. — 70. K. Stąpor, L. Jeromin: Pozaotrzewnowy rozrost nowotworu naśladujący zespół Ormonda. PTL, 1971 r., 40, 1549- 1550. 71. K. Stąpor, K. Kloczkowski: Prypadek gruczolaka w ścianie samotnej torbieli nerkowej. Pol. Przeg. Chir. 1971 r., XLIII, 6a, 1023-1025. — 72. G. Brauner, K. Kloczkowski, A. Prelich, K. Stąpor, B. Augustyniak, A. Garczarski: Działanie septryny w zakażeniach narządu moczowego. Pol. Tyg. Lek. 1971 r., XXVI, 39, 1512- 1514. — 72. K. Stąpor: Konseąuenzen der falschen Infektbekampfung im Harntrakt. Kongressvortrage. Gesallschaft fur Urologie der DDR in der Deutsche Gesellschaft fur klinische Medizin. Berlin, 1972 r., 101- 105. — 74. L. Jeromin, K. Stąpor: Przydatność badań cytologicznych w rozpoznawaniu nowotworów nabłonkowych pęcherza moczowego. 1972 r., Przeg. Lek. XXIX, nr 2, 274. — 75. K. Stąpor, K. Kloczkowski: Obustronna przetoka nerkowa jako sposób przygotowania chorego z ciężką niewydolnością nerek do prostataectomii. Pol. Przeg. Chir. 1972 r., XLIV, 6a, 1119- 1121. — 76. A. Ganczarski, B. Augustyniak, K. Kloczkowski, A. Prelich, K. Stąpor: Synergistyczne działanie trimetoprimu i sulfametoksazolu na drobnoustroje wyhodowane od osób z zakażeniem układu moczowego. Med. Doświad. Mikrobiol. 1972 r., 24, 307-314. — 77. J. Zieleniewski, K. Stąpor: Odległe wyniki leczenia zespołu Cushiga obustronną adrenalek- tomią z autotransplantacją części kory nadnercza. Endokrynologia Polska, 1972 r., XXIII, 4, 401-405. — 78. J. Zieleniewski, K. Stąpor: Late Results of Bilateral Andrenalectomy and Implantation of a\\\'Part of the Andrenal Cortex in Cushing\\\'s Syndrome. Polish Endocrynology 1972 r., XXIII, 2a, 431-328. — 79. J. Wiśniewski, K. Stąpor: Dostęp grzbietowy w operacjach nerek i górnego odcinka moczowodu. Pol. Przeg. Chir., 1972 r., XLIV, 2a, 431-436. — 80. A. Ganczarski, B. Augustyniak, K. Kloczkowski, A. Prelich, K. Stąpor: Badania nad wrażliwością na Septrin drobnoustrojów wywołujących zakażenia układu moczowego. PTL 1972 r., XXV nr 44, 1719- 1721. 81. Konferencja Okrągłego Stołu. Operacje Urologiczne u chorych z niewydolnością nerek. Moderator: J. Zieliński (Katowice). Udział biorą: J. Chodnikiewicz (Lublin), D. Grasset (Montpellier), J. Kuska (Katowice), M. Lao (Warszawa), J. Leńko (Łódź), L. Mazurek (Łódź), L. Perlińska (Lublin), R. Roesler (Szczecin), K. Stąpor (Łódź), A. Wojewski (Szczecin), A. Wojtczak (Warszawa). Pamiętnik XIII Zjazdu Naukowego P.T.U., Lublin, 9- 11.06. 1972 r. str. 185-234. — 82. A. Ganczarski, B. Augustyniak, G. Brauner, A. Prelich, K. Stąpor: Antybakteryjne działanie Septrimu in vitro na drobnoustroje wywołujące zakażenia układu moczowego w zestawieniu z ich wrażliwością na inne chemioterapeutyki i antybiotyki. Przeg. Lek. 1973 r., T. 30, nr 3, str. 303. — 83. K. Stąpor, A. Prelich, J. Polcer: Leczenie zakażeń miąższu nerkowego i dróg odprowadzających mocz po operacjach kamicy odlewowej nerek. Pamiętnik „Dnia Urologicznego\\\" P.T.U. Gdańsk 1973 r. 73- 78 str. — 84. L. Jeromin, K. Stąpor, Z. Zimnicki: Operacyjne leczenie ciągotki zespoleniem żyły odpiszczelowej z odnogą prącia. Z zagadnień Chirurgii Klinicznej. 50 lat pracy prof. dr. med. M. Stefanowskiego. Łódź, 1973 r., 247-251. — 85. K. Stąpor, G. Brauner: Czynnościowe zaburzenia pęcherza moczowego i nerek. Rozdział do książki „Diagnostyka różnicowa zaburzeń czynnościowych\\\" pod redakcją A. Prusińskiego. Warszawa, 1974 r. PZWL. — 86. Praca nad kliniczną oceną nowego leku. (1974 r.) Kierownictwo pracy: K. Stąpor. „Badania nad działaniem nowych preparatów erytromycyny w zakażeniach narządu moczowego i układu oddechowego\\\". Praca zlecona przez Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA\\\" w Warszawie — wartość pracy ok. 150.000 zł. Ocenę nowych preparatów erytromycyny przeprowadzono na podstawie badań klinicznych, bakteriologicznych oraz określaniu pozio- mów antybiotyku w surowicy krwi. (Współudział: Klinika Nefrologiczna i Zakład Diagnostyki Laboratoryj- nej). — 87. Praca nad Kliniczną oceną nowego leku. (1974 r.) Kierownictwo pracy: K. Stąpor. „Badania nad działaniem nowego leku odpowiednika preparatu Spasmo-Inturan f-my „Promonta\\\" w zakaże- niach narządu moczowego. Praca zlecona przez Poznańskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA\\\" — wartość pracy ok. 50.000 zł. Podstawą oceny nowego leku było określenie jego poziomu w moczu, badania bakteriologiczne oraz kliniczne. (Współudział: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej). — 88. T. Pawlikowski, K. Stąpor, J. Zieleniewski, L. Jeromin, M. Rożniecki, M. Jeżewska-Muszal, J. Kolaszyński: Guzy feminizujące jąder. Endokrynologia Polska 1974r., XXV, Nr 2, 145- 152. — 89. K. Stąpor, M. Chmieliński, A. Prelich, M. Rożniecki: Hospitalismus in der Urologie. First International Symposium, Poland 1973 r. Resiotance of Microorganismus to Resinfectants. P.A.N. II Wydz. Nauk. Biol. Warszawa 1974 r., 213. — 90. J. Leńko, K. Stąpor, Z. Orłowski: Monografia pt. „Kamica moczowa\\\" Rozdziały do książki. Warszawa 1976 r., PZWL. 91. A. Prelich, K. Stąpor, G. Brauner: Rola zakażeń układu moczowego w nawrotowej kamicy nerkowej. Pamiętniki Naukowe XV zjazdu P.T.U. Wisła 1976 r., 57- 59. — 92. M. Sosnowski, K. Stąpor: Rak pierwotny męskiej cewki moczowej. Pol. Przeg. Chir. 1976 r., 2a, 291-295. — 93. K. Stąpor, J. Wiśniewski, K. Kloczkowski: Kamica białkowa nerek. Pol. Przeg. Chir. 1976 r., 48, 10a, 1275- 1279. — 94. L. Jeromin, K. Stąpor: Stojak do śródoperacyjnych zdjęć rentgenowskich podczas operacji odlewowej kamicy nerkowej. Referaty naukowe XV Zjazdu Polskiego Tow. Urol. Komitet organizacyjny XV Zjazdu P.T.U. Katowice 1977 r. Wisła 27-28.05.1976 r., 50-51. — 95. J. Wiśniewski, M. Sosnowski, J. Szymańska, K. Stąpor: Przewlekła niewydolność nerek w materiale Kliniki Urologii AM w Łodzi. Referaty naukowe XV Zjazdu P.T.U. Wisła 26-27.05.1976 r., 157-162. — 96. K. Stąpor, G. Brauner, L. Jeromin, J. Wiśniewski, M. Sosnowski: Zabiegowe leczenie gruczolaka stercza w Klinice Urologicznej AM w Łodzi. P.T.U. Dzień Urologiczny, Poznań, 15- 16.05.1977 r., 27- 33. — 97. A. Prelich, K. Stąpor: Zakażenia szpitalne w urologii. Wiadomości lekarskie 1977 r., XXX, 9, 689- 693. — 98. L. Jeromin, K. Stąpor, K. Kloczkowski, M. Kubiak: Aparat do wyjaławiania i podgrzewania płynów stosowanych w urologicznych zabiegach endoskopowych. Pol. Tyg. Lek. 1979., T. XXXIV, Nr 36, 1435- 1436. — 99. K. Stąpor, L. Jeromin, J. Wiśniewski, Af. Sosnowski: Przypadek współistnienia raka nerki i kamicy nerkowej oraz gruczolaka w ścianie torbieli nerkowej rozpoznany śródoperacyjnie. Urologia Polska 1980 r., 33, 3, 251-253. — 100. K. Stąpor, L. Jeromin. J. Wiśniewski, Af. Sosnowski: A case of coexistence of renal carcinoma with nephrolithiasis and adenoma in the renal cysts wall diagnosed at operation. International Urology and Nephrology 1980 r., 12, 2, 109-112 str. 101. L. Jeromin, K. Stąpor, Z. Janiak: Siatka metalowa do śródoperacyjnych zdjęć rentgenowskich jako pomoc przy odszukiwaniu drobnych kamieni w kielichach nerki. Urologia Polska, 1980, 33, 2, 107- 108. — 102. K. Stąpor, J. Kużnicka, A. Eichelkraut, L.Jeromin, A. Prelich, J. Wiśniewski, Af. Sosnowski, Z.Janiak: Ocena porównawcza badań histopatologicznych i cytologicznych w rozpoznawaniu raka stercza. Urologia Polska 1983., 36, 1, 59- 63. — 103. K. Stąpor: Por. Lek. „Kilka uwag o czerwonce\\\" Lekarz Wojskowy 1956., rocznik 32, Nr 1, str. 27-32.