PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Guz zapalny pęchenza moczo wego naciekający otrzewną, jelito biodrowe, jelito ślepe i wstępnicę
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1991/44/4.

autorzy

Janusz Wabik, Andrzej Karski, Jan Krakowski
Z Oddziału Urologii Krakowskiego Szpitala Zespolonego
im. G. Narutowicza w Krakowie Ordynator Oddziału: doc. dr hab. med. J. Krakowski

streszczenie

Przedstawiono chorą z guzem zapalnym pęcherza moczowego naciekającym otrzewną, jelito biodrowe, jelito ślepe z wyrostkiem robaczkowym i wstępnicę. Wykonano częściowe wycięcie pęcherza, resekcję 1 m jelita biodrowego, wycięcie jelita ślepego z wyrostkiem robaczkowym i wstępnicy. Ciągłość przewodu pokarmowego przywrócono zespalając jelito cienkie z poprzecznicą koniec do końca.

Guz zapalny pęcherza moczowego manifestuje się najczęściej dysurią i zmianami w moczu. Jego naciekanie na jelita charakteryzuje się uporczywymi biegunkami, bądź przeciwnie zaparciami, aż do niedrożności przewodu pokarmowego (1, 4, 5). Leczenie większości chorych jest chirurgiczne (5). W dostępnym piśmiennictwie światowym opublikowano niewielką liczbę takich spostrzeżeń. W piśmiennictwie polskim nie spotkaliśmy podobnej obserwacji.

OPIS PRZYPADKU

Chorą K. Z., lat 33 (nr hist. choroby 8688/90 i 10473/90) przyjęto do Oddziału z powodu częstomoczu, dysurii, bólu nad spojeniem łonowym i badalnego nad spojeniem łonowym guza średnicy 8 cm. Urografia była prawidłowa (2, 3). Ultrasonograficznie wykazano nieregularny guz o wymiarach 8X4 cm górnej ściany pęcherza moczowego, dochodzący do trzonu macicy, hyperechogeniczny, bez cech naciekania na otoczenie. Cystoskopia: pojemność pęcherza 250 ml. Na ścianie przedniej i w okolicy szczytu pęcherza stwierdza się egzofityczny naciek, z którego pobrano wycinki do badania histopatologicznego. Histologicznie stwierdzono zmiany zapalne pęcherza moczowego. Ze względu na wielkość guza i małą skuteczność kilkutygodniowego leczenia p/zapalnego zdecydowano o konieczności leczenia operacyjnego.

Opis operacji: cięcie w linii środkowej od pępka do spojenia łonowego. Stwierdzono guz szczytu pęcherza, przechodzący na otrzewną i tworzący lity naciek obejmujący jelito biodrowe, jelito ślepe z wyrostkiem robaczkowym, wstępnicę i sieć (ryc. 1).

Po uwolnieniu pęcherza wycięto guz z marginesem zdrowej ściany pęcherza. Następnie, po szerokim otwarciu otrzewnej, uwolniono z nacieku dwie pętle jelita biodrowego i jelito ślepe z wyrostkiem robaczkowym i wstępnicę. Wycięto 1 m jelita biodrowego, jelita ślepego wraz z wyrostkiem robaczkowym oraz wstępnicę do zagięcia wątrobowego. Jelito biodrowe zespolono z poprzecznicą koniec do końca. Czasowej przetoki jelitowej nie wytwarzano. W krezce jelita, które usunięto stwierdzono powiększone węzły chłonne. Pęcherz zeszyto dwuwarstwowo, zamknięto otrzewną (ryc. 2).

Jamę Douglasa i przestrzeń Retziusa zdrenowano. Odprowadzenie moczu cewnikiem Pezzera pozostawionym w przetoce nadłonowej. Przebieg pooperacyjny nie był powikłany. W 28 dobie pooperacyjnej chora opuściła szpital, bez dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego i układu moczowego. .

Badanie histopatologiczne nr 122708: appendicitis purulenta cum fibrosi. Nr 122697, 122699: guz o charakterze zapalnym z proliferującą tkanką łączną. Liczne

obszary tkanki ziarninowej z cechami resorbcji nacieku zapalnego, częściowo ropnego. Błona śluzowa szczytowej części pęcherza z cechami obrzęku, naciekła zapalnie, pokryta nabłonkiem przejściowym dróg moczowych i drobnymi brodawczakami. Nr 122701, 132708: enterocolitis chronica partim purulenta et ulcerosa. Lymphonodulitis catarrhalis (Pracowania Anatomopatologiczna Krakowskiego Szpitala Zespolonego im. G. Narutowicza w Krakowie. Kierownik: dr med. Jan Nowak).

Chociaż badania histologiczne wykluczyły chorobę Leśniowskiego — Crohna, charakter schorzenia każe o niej myśleć.

Cystoskopia wykonana w trzy miesiące po operacji wykazała prawidłowy obraz pęcherza. Chora nie zgłaszała żadnych dolegliwości ze strony pęcherza i przewodu pokarmowego, a badanie moczu nie wykazało zmian patologicznych.

piśmiennictwo

  1. 1. Demos T., Moncada R.: Inflammatory gastrointestinal disease presenting as genitourinary desease. Urology, 1979, 115, 13. —
  2. 2. Friedland C: Uroradiology. Churchill Livingstone Ins., N.Y., 1983, 1, 123. —
  3. 3. Jaffe N.: Roentgenologic abnormalities of the urinary bladder secondary to Orohn\\\'s disease. Am. J. Roentg., 1976, 297, 127. —
  4. 4. Shield D. E., Lytton B., Weiss R., Schiff M. Jr.: Urologic complications of inflammatory bowel disease. J. Urol., 1976, 701, 115. —
  5. 5. Smith P., Pavone-Maculnso M., Edsmyr F.: Bladder tumors and other topics in urological Oncology. Plenum Press, N. Y., 1S80.

adres autorów

lek. med. Janusz Wabik, 31-514 Kraków, ul. Kielecka 29 B