PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena wpływu chemioterapii systemowej na przeżycie chorych z guzem pęcherza moczowego, poddanych elektroresekcji
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2003/56/1.

autorzy

Wojciech Kołaczyk 1, Janusz Dembowski 2, Jarosław Lewandowski 1, Krzysztof Dudek 3, Jerzy Lorenz 2
1 Oddział Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy
Ordynator oddziału: dr Wojciech Kolac2yk
2 Katedra i Klinika Urologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik kliniki: prof, dr hab. Jerzy Lorenz
3 Zakład Inżynierii Niezawodności i Diagnostyki Politechniki Wrocławskiej
Kierownik zakładu: prof, dr hab. Dionizy Dudek

słowa kluczowe

pęcherz moczowy, naciekający rak pęcherza moczowego, chemioterapia systemowa, resekcja przezcewkowa

streszczenie

Cel pracy. Celem pracy jest dokonanie oceny długości przeżycia chorych, leczonych z powodu naciekającego guza pęcherza moczowego za porno cą elektroresekcji przezcewkowej guza (TUR-BT), w porównaniu z grupą pacjentów, u których po TUR-BT zastosowano dodatkowe leczenie chemioterapią systemową według zmodyfikowanego schematu MVAC (metotreksat. vinblaslyna. adriblastyna, cisplastyna). Materiał i metoda. Przedmiotem obserwacji byli chorzy leczeni z powodu naciekającego guza pęcherza moczowego (gpm) w latach 1989-2002 w Klinice Urologii Akademii Medycznej we Wrocławiu i na Oddziale l Irologii Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy u których nie wykonano cystektomii radykalnej. Przyczyną zaniechania cy-stektomii było odrzucenie pr/ezpacjenta tej opcji leczniczej lub cho roba uniemożliwiająca znieczulenie pacjenta podczas tego zabiegu (np. dużego stopnia niewydolność krążeniowo-oddechowa). Pacjentów podzielono na dwie grapy. Do pierwszej (grupa E: 2 7 chorych) zaliczono pacjentów leczonych tylko elektroresekcją przc-zcewkową guza, do drugiej zaś (grupa li+CH: 64 chorych) pacjentów, u których po elektroresekcji zastosowano chemioterapię systemową według zmodyfikowanego schematu M\\J4C. Dodatkowo dokonano podziału chorych na dwie podgrupy. Pierwszą stanowili pacjenci, u których guz był ograniczony do narządu (T2+T3a), drugą - chorzy, u których guz przechodził poza pęcherz moczowy (T3b+T4a+T4b). W związku z małą liczbą leczonych tylko przy pomocy elektroresekcji, w podgrupie, w której guz przechodził poza narząd, oceny wielkości przeżycia dokonano tylko wśród chorych z guzem ograniczonym do narządu. W podgrapie tej 24 osób leczono tylko elektroresekcją. a 40 osób dodatkowo chemioterapią. Analizy statystycznej dokonano metodą Kaplana-Meiera.
Wyniki. Stwierdzono, że przeżycie chorych z naciekającym gpm ograniczonym do narządu (T2+T3a). poddanych elektroresekcji pr/.ez-cewkowej guza i chemioterapii systemowej według zmodyfikowanego schematu MVAC, jest dłuższe, niż chorych leczonych tylko za pomocą elektroresekcji przezcewkowej (p<0.01).
Wniosła. W wybranych przypadkach, u chorych z inwazyjnym gpm. U których istnieją wskazania do usunięcia pęcherza moczowego, a którzy nie wyrażają zgody na cystektomię radykalną, w celu zwiększenia szansy na wyleczenie chorego należy resekcję przezcewkową guza skojarzyć z chemioterapią systemową.