PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sprawozdanie z II Kongresu Naukowego Centralnego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (CEAU), Budapeszt 13-14 X 2000
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2001/54/2.

autorzy

Marek Lipiński, Marek Wrona, Leszek Jeromin
Klinika Urologii Instytutu Chirurgii AM w Łodzi Kierownik Kliniki: prof, dr hab. med. Leszek Jeromin

streszczenie

Centralne Europejskie Towarzystwo Urologiczne powstało w 1999 i\", z inicjatywy prof. Alfonsa Hofstettera, kierownika Kliniki Groshadem przy Uniwersytecie Ludwiga Maximilians w Monachium, Niemcy. Celem powstania towarzystwa była idea konsolidacji środowiska urologicznego środkowej i wschodniej Europy, wzajemna wymiana doświadczeń, a także powstanie możliwości prezentacji osiągnięć naukowych przez urologów z krajów młodych demokracji. Towarzystwo rozwija się bardzo prężnie i aktualnie liczy około 5000 członków z Niemiec, Austrii, Polski, Rumunii, Węgier, Czech, Słowacji oraz Rosji i Białorusi. W każdym z wymienionych państw powstały oddziały krajowe CEAU. Prezydentem Towarzystwa został wybrany prof. A. Hofstet-ter, pełniący jednocześnie funkcję prezydenta CEAU w Niemczech. I kongres Naukowy CEAU odbył się w 1999r. w Wiedniu i był połączony z Galicyjskimi Spotkaniami Urologicznymi. CEAU jest towarzystwem utrzymującym się z dotacji sponsorów. Składki członkowskie są nieobowiązkowe a ich wysokość jest dowolna w poszczególnych krajach. W Polsce (Prezydent Polskiej Sekcji CEAU - prof. L. Jeromin) ustalono je w wysokości 10-20 PLN. CEAU wydaje swoje pismo — Journal of Central European Association of Urology. Redaktorem naczelnym pisma został prof. Csaba Toth, kierownik Kliniki Urologii Uniwersytetu w De-breczynie, Węgry, członkiem Komitetu Redakcyjnego z Polski jest prof. L. Jeromin. Pierwszy numer czasopisma ukazał się w październiku 2000 r.
W dniach 13-14 października 2000 r. w Budapeszcie na Węgrzech odbył się drugi Kongres Naukowy CEAU. Prezydentem Kongresu był prof. Csaba Toth, prezydent Węgierskiej Sekcji CEAU. Miejscem obrad były odpowiednio przygotowane sale konferencyjne Danabius Thermal Hotel Helia. W Kongersie uczestniczyło około 200 urologów z Węgier, Niemiec, Rumunii, Czech. Słowacji, Rosji, Białorusi oraz Polski (3 osoby) i USA. Program naukowy pierwszego dnia kongresu rozpoczęła sesja plenarna, podczas której przedstawiono 5 dwudziestominutowych referatów. Prof. A. Hofstetter przedstawił interesujący wykład o diagnostyce
i leczeniu powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego, podkreślając nowe możliwości diagnostyki folodyna-micznęj oraz leczenia powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego z wykorzystaniem zjawiska fotodyna-micznego. Prof. J. Sandor, kierownik Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Sommelweisa w Budapeszcie przedstawi! sylwetkę dr Janosa Veressa i wartość skonstruowanej przez niego igły w rozwoju technik laparoskopowych. W obradach uczestniczyła rodzina dr. Veressa, uhonorowana przez Prezydium Kongresu wiązankami kwiatów. Prof. Jeromin przedstawił własne, ponad 14-lclnic doświadczenia w ureterore-noskopii oraz najważniejsze powikłania i wnioski z ponad 3400 zabiegów. Prof. Repassy z Budapesztu przedstawił wykład o minimalnym i bezpośrednim dostępie w otwartych zabiegach urologicznych, prezentując w multimedialnym przekazie specjalne instrumentarium używane w tego rodzaju zabiegach. Następnie w pięciu sesjach posterowych przedstawiono 65 prac dotyczących laparoskopii w urologii, ure-terorenoskopii i ESWL, diagnostyki i leczenia powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego, a także łagodnego rozrostu i raka gruczołu krokowego.
Pierwszej sesji posterowej przewodniczył prof. L. Jeromin. Ciekawe były doniesienia prof. Cs. Totha na temat przezskór-ncj nephrohtolapaksji u dzieci od 3 do 16 lat. Przedstawiony material obejmował 52 zabiegi u 49 chorych i wykazał małą liczbę powikłań i krótki czas hospitalizacji. Doświadczenia 452 endopielotomii przedstawione również przez zespół prof. Totha wykazały konkurencyjność tego postępowania dla otwartych operacji plastycznych zwężeń połączenia miednicz-kowo-moczowodowego. Prof. Bambu, kierownik Kliniki Urologii Uniwersytetu w Oradei, Rumunia, przedstawił własne doświadczenia w ureterenoskopii po przeprowadzeniu 300 zabiegów usunięcia złogów z moczowodu, podkreślając ogromną rolę posiadanego przez wykonującego zabieg doświadczenia w prawidłowej technice ureterorenoskopii. Dr A. Kovaes z oddziału urologicznego Szpitala Św. Jana w Budapeszcie przedstawił własne doświadczenia w ureterorenoskopii po przeprowadzeniu 715 zabiegów, jednak w przeciwieństwie do prof. Jcromina proponuje pozostawienie cewnika szynująccgo moczowód po zabiegu.
Kolejna sesja posterowa była poświęcona diagnostyce i terapii fotodynamicznej. Zespól prof. A. Hofstettera (dr D. Zaak) przedstawił interesującą pracę o autofluorcsccncji, indukowanej światłem lasera XeCI emitującego światło długości 308 nm o mocy 7 mj u 43 chorych w porównaniu 7. fluorescencją z użyciem kwasu 5-amino-lewulinowego. Uzyskane wyniki 114 biopsji błony śluzowej pęcherza moczowego sugerują, że połączenie obu technik jest wysoce obiecujące w rozpoznawaniu nowotworów pęcherza moczowego (zmniejszenie fałszywie dodatnich wyników o ok. 60%). Kolejna praca (dr O.M. Reich, Klinika Groshadern) podkreślała dużą wartość metody fotodynamicznej w rozpoznawaniu zmian nowotworowych przy dodatnim badaniu cytologicznym. Zespół prof. L. Jeromina (dr M. Lipiński) przedstawił pracę o wartości fotouczulacza w rozpoznawaniu i leczeniu powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego, przekonując o potrzebie wprowadzenia diagnostyki fotodynamicznej do rutynowego postępowania. Interesująca dyskusja wykazała coraz większe zainteresowanie urologów diagnostyką fotodynamiczną powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego.
W sesji poświeconej onkologii urologicznej zainteresowanie wzbudziła praca zespołu prof. Cs. Totha o powtórnych sekstansowych przezodbytniczych biopsjach stercza, kontrolowanych ultrasonograficznie, przy wartościach PSA między 4 a 10 ng/ml w 3 do 6 miesięcy po pierwszej negatywnej biopsji. Zespół prof. A. Hofstettera podkreślił dużą wartość techniki MR] w rozpoznawaniu przerzutów do koścea w nowotworach stercza oraz nerek.
W V sesji posterowęj zespół kliniki Uniwersytetu Sommel-weisa w Budapeszcie przedstawił 67 przypadków niepłodnych mężczyzn z żylakami powrózka nasiennego (61% obustronnych) leczonych metodą mikrochirurgiczną z użyciem mikroskopu operacyjnego. Metoda przecięcia żył jądrowych nie była obarczona poważnymi powikłaniami.
Zakończeniem pierwszego dnia obrad było walne zgromadzenie członków CEAU, poświęcone kierunkom rozwoju oraz sposobom dalszego finansowania towarzystwa. Jednomyślnie zaakceptowano wybór Oradei w Rumunii jako gospodarza III kongresu CEAU, powołując na prezydenta zjazdu prof. Gh. Bambu. Zwieńczeniem pracowitego dnia obrad byl uroczysty bankiet w pięknych salach recepcyjnych hotelu Małgorzaty.
W drugim dniu kongresu, poza sesją plenarną poświęconą nowym technikom w urologii (wykorzystanie laserów w leczeniu BPH), przedstawiono 25 filmów video w trzech sesjach. Technikę laparoskopowej radykalnej nefrektomii przedstawił zespól 7. Kliniki Urologii Uniwersytetu Sommelweisa a adrenalekto-mii zespół z Zagrzebia, Chorwacja. Ciekawym uzupełnieniem prezentacji posterowęj był film zrealizowany przez zespól prof. Cs. Totha przedstawiający technikę endopyelotomii. Ten sam zespół zaprezentował również interesującą technikę laserowej vaporyzacji stercza. Dużym zainteresowaniem cieszy! się film zespołu z Altoetting. Niemcy, ukazujący zastosowanie lasera Nd-Yag w operacji choroby Peyronie.
Po południu prezydent CEAU prof. A. Hostetter podsumował dwudniowe obrady i zaprosił wszystkich uczestników na kolejny kongres w Oradei w 2001 r. W 2002 r. czwarty Kongres CEAU odbędzie się w Łodzi. Jego organizatorem będzie prof. Leszek Jeronim.
Centralne Europejskie Towarzystwo Urologiczne powstało w 1999 i\\\", z inicjatywy prof. Alfonsa Hofstettera, kierownika Kliniki Groshadem przy Uniwersytecie Ludwiga Maximilians w Monachium, Niemcy. Celem powstania towarzystwa była idea konsolidacji środowiska urologicznego środkowej i wschodniej Europy, wzajemna wymiana doświadczeń, a także powstanie możliwości prezentacji osiągnięć naukowych przez urologów z krajów młodych demokracji. Towarzystwo rozwija się bardzo prężnie i aktualnie liczy około 5000 członków z Niemiec, Austrii, Polski, Rumunii, Węgier, Czech, Słowacji oraz Rosji i Białorusi. W każdym z wymienionych państw powstały oddziały krajowe CEAU. Prezydentem Towarzystwa został wybrany prof. A. Hofstet-ter, pełniący jednocześnie funkcję prezydenta CEAU w Niemczech. I kongres Naukowy CEAU odbył się w 1999r. w Wiedniu i był połączony z Galicyjskimi Spotkaniami Urologicznymi. CEAU jest towarzystwem utrzymującym się z dotacji sponsorów. Składki członkowskie są nieobowiązkowe a ich wysokość jest dowolna w poszczególnych krajach. W Polsce (Prezydent Polskiej Sekcji CEAU - prof. L. Jeromin) ustalono je w wysokości 10-20 PLN. CEAU wydaje swoje pismo — Journal of Central European Association of Urology. Redaktorem naczelnym pisma został prof. Csaba Toth, kierownik Kliniki Urologii Uniwersytetu w De-breczynie, Węgry, członkiem Komitetu Redakcyjnego z Polski jest prof. L. Jeromin. Pierwszy numer czasopisma ukazał się w październiku 2000 r. W dniach 13-14 października 2000 r. w Budapeszcie na Węgrzech odbył się drugi Kongres Naukowy CEAU. Prezydentem Kongresu był prof. Csaba Toth, prezydent Węgierskiej Sekcji CEAU. Miejscem obrad były odpowiednio przygotowane sale konferencyjne Danabius Thermal Hotel Helia. W Kongersie uczestniczyło około 200 urologów z Węgier, Niemiec, Rumunii, Czech. Słowacji, Rosji, Białorusi oraz Polski (3 osoby) i USA. Program naukowy pierwszego dnia kongresu rozpoczęła sesja plenarna, podczas której przedstawiono 5 dwudziestominutowych referatów. Prof. A. Hofstetter przedstawił interesujący wykład o diagnostyce i leczeniu powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego, podkreślając nowe możliwości diagnostyki folodyna-micznęj oraz leczenia powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego z wykorzystaniem zjawiska fotodyna-micznego. Prof. J. Sandor, kierownik Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Sommelweisa w Budapeszcie przedstawi! sylwetkę dr Janosa Veressa i wartość skonstruowanej przez niego igły w rozwoju technik laparoskopowych. W obradach uczestniczyła rodzina dr. Veressa, uhonorowana przez Prezydium Kongresu wiązankami kwiatów. Prof. Jeromin przedstawił własne, ponad 14-lclnic doświadczenia w ureterore-noskopii oraz najważniejsze powikłania i wnioski z ponad 3400 zabiegów. Prof. Repassy z Budapesztu przedstawił wykład o minimalnym i bezpośrednim dostępie w otwartych zabiegach urologicznych, prezentując w multimedialnym przekazie specjalne instrumentarium używane w tego rodzaju zabiegach. Następnie w pięciu sesjach posterowych przedstawiono 65 prac dotyczących laparoskopii w urologii, ure-terorenoskopii i ESWL, diagnostyki i leczenia powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego, a także łagodnego rozrostu i raka gruczołu krokowego. Pierwszej sesji posterowej przewodniczył prof. L. Jeromin. Ciekawe były doniesienia prof. Cs. Totha na temat przezskór-ncj nephrohtolapaksji u dzieci od 3 do 16 lat. Przedstawiony material obejmował 52 zabiegi u 49 chorych i wykazał małą liczbę powikłań i krótki czas hospitalizacji. Doświadczenia 452 endopielotomii przedstawione również przez zespół prof. Totha wykazały konkurencyjność tego postępowania dla otwartych operacji plastycznych zwężeń połączenia miednicz-kowo-moczowodowego. Prof. Bambu, kierownik Kliniki Urologii Uniwersytetu w Oradei, Rumunia, przedstawił własne doświadczenia w ureterenoskopii po przeprowadzeniu 300 zabiegów usunięcia złogów z moczowodu, podkreślając ogromną rolę posiadanego przez wykonującego zabieg doświadczenia w prawidłowej technice ureterorenoskopii. Dr A. Kovaes z oddziału urologicznego Szpitala Św. Jana w Budapeszcie przedstawił własne doświadczenia w ureterorenoskopii po przeprowadzeniu 715 zabiegów, jednak w przeciwieństwie do prof. Jcromina proponuje pozostawienie cewnika szynująccgo moczowód po zabiegu. Kolejna sesja posterowa była poświęcona diagnostyce i terapii fotodynamicznej. Zespól prof. A. Hofstettera (dr D. Zaak) przedstawił interesującą pracę o autofluorcsccncji, indukowanej światłem lasera XeCI emitującego światło długości 308 nm o mocy 7 mj u 43 chorych w porównaniu 7. fluorescencją z użyciem kwasu 5-amino-lewulinowego. Uzyskane wyniki 114 biopsji błony śluzowej pęcherza moczowego sugerują, że połączenie obu technik jest wysoce obiecujące w rozpoznawaniu nowotworów pęcherza moczowego (zmniejszenie fałszywie dodatnich wyników o ok. 60%). Kolejna praca (dr O.M. Reich, Klinika Groshadern) podkreślała dużą wartość metody fotodynamicznej w rozpoznawaniu zmian nowotworowych przy dodatnim badaniu cytologicznym. Zespół prof. L. Jeromina (dr M. Lipiński) przedstawił pracę o wartości fotouczulacza w rozpoznawaniu i leczeniu powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego, przekonując o potrzebie wprowadzenia diagnostyki fotodynamicznej do rutynowego postępowania. Interesująca dyskusja wykazała coraz większe zainteresowanie urologów diagnostyką fotodynamiczną powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego. W sesji poświeconej onkologii urologicznej zainteresowanie wzbudziła praca zespołu prof. Cs. Totha o powtórnych sekstansowych przezodbytniczych biopsjach stercza, kontrolowanych ultrasonograficznie, przy wartościach PSA między 4 a 10 ng/ml w 3 do 6 miesięcy po pierwszej negatywnej biopsji. Zespół prof. A. Hofstettera podkreślił dużą wartość techniki MR] w rozpoznawaniu przerzutów do koścea w nowotworach stercza oraz nerek. W V sesji posterowęj zespół kliniki Uniwersytetu Sommel-weisa w Budapeszcie przedstawił 67 przypadków niepłodnych mężczyzn z żylakami powrózka nasiennego (61% obustronnych) leczonych metodą mikrochirurgiczną z użyciem mikroskopu operacyjnego. Metoda przecięcia żył jądrowych nie była obarczona poważnymi powikłaniami. Zakończeniem pierwszego dnia obrad było walne zgromadzenie członków CEAU, poświęcone kierunkom rozwoju oraz sposobom dalszego finansowania towarzystwa. Jednomyślnie zaakceptowano wybór Oradei w Rumunii jako gospodarza III kongresu CEAU, powołując na prezydenta zjazdu prof. Gh. Bambu. Zwieńczeniem pracowitego dnia obrad byl uroczysty bankiet w pięknych salach recepcyjnych hotelu Małgorzaty. W drugim dniu kongresu, poza sesją plenarną poświęconą nowym technikom w urologii (wykorzystanie laserów w leczeniu BPH), przedstawiono 25 filmów video w trzech sesjach. Technikę laparoskopowej radykalnej nefrektomii przedstawił zespól 7. Kliniki Urologii Uniwersytetu Sommelweisa a adrenalekto-mii zespół z Zagrzebia, Chorwacja. Ciekawym uzupełnieniem prezentacji posterowęj był film zrealizowany przez zespól prof. Cs. Totha przedstawiający technikę endopyelotomii. Ten sam zespół zaprezentował również interesującą technikę laserowej vaporyzacji stercza. Dużym zainteresowaniem cieszy! się film zespołu z Altoetting. Niemcy, ukazujący zastosowanie lasera Nd-Yag w operacji choroby Peyronie. Po południu prezydent CEAU prof. A. Hostetter podsumował dwudniowe obrady i zaprosił wszystkich uczestników na kolejny kongres w Oradei w 2001 r. W 2002 r. czwarty Kongres CEAU odbędzie się w Łodzi. Jego organizatorem będzie prof. Leszek Jeronim.

adres autorów

Klinika Urologii Instytutu Chirurgii AM w Łodzi ul. Pabianicka 62
93- 513 Łódź