PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 8.1 - Miofibroblastyczne guzy zapalne pęcherza moczowego (pseudosarcoma) - opis przypadków
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Paweł Dębiński 1, Elżbieta Górzyńska 2, Zdzisław Woźniak 3, Janusz Dembowski 1, Michał Wróbel 1, Bartosz Małkiewicz 1
1 Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej AM we Wrocławiu
2 Zakład Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego im. J. Babińskiego we Wrocławiu
3 Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej AM we Wrocławiu

streszczenie

Wprowadzenie. Mięsak rzekomy jest rzadką, łagodną, proliferacyjną, guzowatą zmianą zbudowaną z wrzecionowatych miofibroblastów, często myloną z procesem złośliwym zarówno pod względem klinicznym, jak i histopatologicznym. Najczęściej guz ten zlokalizowany jest w płucach, tkankach miękkich, przewodzie pokarmowym, a także w układzie moczowym. W obrębie pęcherza moczowego spotykany jest głównie u młodych dorosłych i dzieci, z przewagą u płci żeńskiej.
Cel pracy. Opisujemy dwa przypadki kliniczne występowania zapalnego guza miofibroblastycznego, zlokalizowanego w ścianie pęcherza moczowego.
Materiał i metody. Pacjentki (w wieku 19 i 14 lat) prezentowały objawy w postaci krwiomoczu, dysurii, parć naglących. W badaniach cystoskopowych stwierdzono rozległe, lite zmiany, z miejscowo występującymi owrzodzeniami. Początkowo, na podstawie obrazu histologicznego uzyskanych z biopsji wycinków, zdiagnozowano oba guzy jako słabo zróżnicowane nowotwory złośliwe - leiomyosarcoma, naciekające mięśniówkę pęcherza moczowego. W obu przypadkach wykonano cystektomię radykalną z wytworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego. Po dokładnej analizie preparatów pooperacyjnych z zastosowaniem metod immunohistochemicznych ostatecznie rozpoznano w obu przypadkach zapalny guz miofibroblastyczny.
Wyniki. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa dotyczącego występowania przypadków pseudosarcoma w obrębie pęcherza moczowego, sposobów i skuteczności leczenia, wystarczającym postępowaniem wydaje się być organooszczędzające, proste wycięcie zmiany.
Wnioski. Pseudosarcoma powinien być brany pod uwagę w diagnostyce różnicowej u wszystkich pacjentów z podejrzeniem złośliwego guza typu sarcoma pęcherza moczowego. Właściwe rozpoznanie może zapobiec zastosowaniu agresywnego sposobu leczenia operacyjnego.