PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 13.1 - Funkcje seksualne i wyniki nocnego monitorowania sztywności i tumescencji prącia u mężczyzn z dolegliwościami z dolnych dróg moczowych
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Tomasz Jakubczyk, Piotr Kryst, Bartosz Dybowski, Ryszard Hanecki, Albert Gugała, Andrzej Borkowski
Katedra i Klinika Urologii AM w Warszawie

streszczenie

Wprowadzenie. Dolegliwości z dolnych dróg moczowych (LUTS) mogą mieć negatywny wpływ na funkcje seksualne. Za przyczyny zaburzeń erekcji (ED) u mężczyzn z LUTS uważa się wiek wraz ze związanymi z nim organicznymi czynnikami ryzyka, choroby współistniejące i ich leczenie, a także czynniki psychiczne związane z obecnością LUTS. Nocne monitorowanie sztywności i tumescencji prącia (NPTR) jest wartościowym narzędziem w diagnozowaniu zaburzeń erekcji. Brak jednak danych dotyczących wyników monitorowania NPTR i ich relacji z subiektywną oceną funkcji seksualnych u chorych z LUTS.
Cel pracy. Celem pracy była analiza nasilenia dolegliwości, subiektywnej oceny funkcji seksualnych i wyników monitorowania NPTR u chorych z LUTS.
Materiał i metody. LUTS oceniono przy użyciu kwestionariusza IPSS, a funkcje seksualne przy użyciu erekcyjnej domeny kwestionariusza IIEF (IIEF-ED). Wszystkich chorych poddano monitorowaniu NPTR podczas dwóch kolejnych nocy. Odnotowano czas trwania erekcji o sztywności przekraczającej 60% oraz jednostki RAU i TAU u podstawy i w dystalnej części prącia, liczbę erekcji na godzinę snu i całkowity czas trwania erekcji podczas nocy, w której wystąpiły lepsze jakościowo erekcje. Analizowano także średnią sztywność i tumescencję u podstawy i w dystalnej części prącia podczas erekcji najlepszej pod względem jakości.
Wyniki. Badaną grupę stanowiło 20 mężczyzn z LUTS w wieku 38-75 (śr. - 61,6, SD 11,68) lat. Średnia wartość IPSS wynosiła 17,35 (7-32, SD 7,44), indeksu jakości życia - 3,4 (1-8, SD 1,43), częstość podejmowania aktywności seksualnej w ciągu miesiąca - 4,45 (2-11, SD 2,42), IIEF-ED - 22,1 (6-29, SD 5,82). Monitorowanie NPTR wykazało średnio 0,45 erekcji na godzinę snu (0,11-0,72, SD 0,16), z całkowitym czasem trwania erekcji 54 minuty (11-110, SD 31,47). Czas trwania erekcji o sztywności przekraczającej 60% w dystalnej części prącia i u podstawy wynosił odpowiednio 18,65 (0-90, SD 24,62) i 36,78 (0-94, SD 30,96) minut, średnia sztywność podczas najlepszego jakościowo wzwodu odpowiednio 51,65% (23-84, SD 18,51) i 68,4% (18-98, SD 19,18), tumescencja 8,85 (0-13, SD 2,68) i 9,55 (0-14, SD 2,74). RAU w dystalnej części prącia i u podstawy osiągnął odpowiednio 22,05 (0-73, SD 20,40) i 33,7 (0-85, SD 26,07), podczas gdy TAU 15,8 (0-56, SD 14,49) i 19,3 (0-75, SD 18,02). Nasilenie LUTS korelowało jedynie z jakością życia, częstością aktywności seksualnej, RAU i TAU w dystalnej części prącia oraz sztywnością u podstawy, jednak nie z IIEF-ED ani większością parametrów monitorowania NPTR. IIEF-ED nie korelowała z żadnym z parametrów monitorowania NPTR. Wiek był skorelowany z liczbą i czasem trwania erekcji, tumescencją i TAU zarówno u podstawy jak i w dystalnej części prącia, podczas gdy z czasem erekcji przekraczającym 60% i RAU jedynie u podstawy prącia.
Wnioski. Dolegliwości z dolnych dróg moczowych zmniejszały częstość aktywności seksualnej, nie wpływały jednak na IIEF-ED ani na większość z parametrów monitorowania NPTR. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy IIEF-ED i wynikami monitorowani NPTR. Jedynie wiek korelował z pogorszeniem większości parametrów monitorowania NPTR, jednakże nie wpływał on na subiektywną ocenę funkcji seksualnych.