PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 5 - Grzybicze zakażenia układu moczowego u pacjentów szpitalnych
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Alicja Rokosz, Katarzyna Kot, Anna Sawicka-Grzelak, Ewa Swoboda-Kopeć, Sylwia Błachnio, Iwona Serafin, Mirosław Łuczak
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej AM w Warszawie

streszczenie

Wprowadzenie. Grzybicze zakażenia układu moczowego (ZUM) mogą stanowić nawet do 5% wszystkich przypadków ZUM u pacjentów szpitalnych. Funguria spotykana jest zwykle u pacjentów chorych na cukrzycę, pacjentów przewlekle cewnikowanych i pacjentów z obniżoną odpornością. Najczęstszą przyczyną tego schorzenia są drożdżaki z rodzaju Candida. Wśród grzybiczych uropatogenów dominują szczepy Candida albicans. Wzrasta udział Candida glabrata, Candida parapsilosis i Trichosporon asahii w grzybiczych ZUM. Szczepy tych gatunków mogą być oporne na wiele leków antymikotycznych stosowanych w praktyce urologicznej.
Cel pracy. Celem przeprowadzonych badań była izolacja, identyfikacja i oznaczenie wrażliwości na leki fungistatyczne uropatogennych szczepów grzybiczych wyhodowanych z próbek moczu od hospitalizowanych pacjentów.
Materiał i metody. Próbki moczu pobierano od pacjentów leczonych na różnych oddziałach Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie w ciągu 18 miesięcy. Szczepy grzybicze izolowano w przypadkach znamiennej fungurii (>104CFU/ml). Przynależność gatunkową uropatogenów grzybiczych określano w automatycznym systemie ATB Expresion (bioMerieux sa) przy użyciu testów asymilacyjnych ID 32 C. Wrażliwość szczepów na leki przeciwgrzybicze: flucytozynę, amfoterycynę B, mikonazol, ketokonazol, itrakonazol i flukonazol oznaczano za pomocą Fungitestu (BIO-RAD, Francja). We wszystkich testach używano referencyjnego szczepu Candida albicans ATCC 90028.
Wyniki. W ciągu 18 miesięcy badań wyhodowano ogółem 52 szczepy uropatogenów grzybiczych. Wszystkie szczepy należały do grupy grzybów drożdżopodobnych - rodzaje: Candida i Trichosporon. Przypadki fungurii dotyczyły około 0,5% pacjentów naszego szpitala. Ponad połowę uropatogennych szczepów grzybiczych (29/52) wyizolowano od pacjentów oddziałów transplantologicznych. Szczepy z rodzaju Candida (33/52) dominowały wśród grzybów powodujących zakażenia układu moczowego (ZUM). Pozostałe uropatogeny należały do gatunku Trichosporon asahii (19/52) i były najczęściej izolowane od pacjentów leczonych w oddziałach transplantologii (16/19). Wszystkie szczepy z rodzaju Candida były wrażliwe in vitro na amfoterycynę B i flukonazol. Szczepy Trichosporon asahii były wrażliwe (17) lub średnio wrażliwe (2) na flukonazol.
Wnioski. Szczepy Trichosporon asahii (19/52) i Candida albicans (17/52) dominowały wśród uropatogenów grzybiczych wyizolowanych od pacjentów naszego szpitala w Warszawie. Flukonazol był najbardziej aktywnym in vitro lekiem wobec szczepów grzybiczych powodujących zakażenia dróg moczowych u pacjentów szpitalnych.