PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 10.1 - Dystrybucja, charakterystyka neurochemiczna oraz indukowana stanem zapalnym plastyczność somatostatyno-immunoreaktywnych (SOM-IR) włókien nerwowych zaopatrujących pęcherz moczowy świni
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Agnieszka Bossowska 1, Joanna Wojtkiewicz 1, Andrzej Borkowski 2, Cezary Skobowiat 1, Mariusz Majewski 1, Piotr Radziszewski 1
1 Katedra Fizjologii Klinicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2 Katedra i Klinika Urologii AM w Warszawie

streszczenie

Wprowadzenie. O ile sposób zaopatrzenia i kodowanie chemiczne włókien nerwowych zaopatrujących pęcherz moczowy u różnych gatunków zwierząt, w tym świni, został do chwili obecnej dobrze poznany, o tyle wiedza dotycząca dystrybucji oraz charakterystyki neurochemicznej włókien SOM-IR zaopatrujących pęcherz moczowy świni jest nadal fragmentaryczna. Nieznany jest także wpływ stanu zapalnego na plastyczność tychże włókien.
Cel pracy. Celem niniejszych badań było zbadanie dystrybucji i kodowania chemicznego SOM-IR włókien nerwowych zaopatrujących pęcherz moczowy świni a także plastyczności neuronalnej tychże terminali nerwowych pod wpływem chemicznie wywołanego śródmiąższowego zapalenia pęcherza moczowego.
Materiał i metody. Niniejsze badania przeprowadzono na dwunastu niedojrzałych płciowo loszkach. Zwierzęta podzielono na dwie grupy eksperymentalne: GK - zwierzęta kontrolne (n=6) oraz GZ - zwierzęta, u których wywołano chemiczny stan śródmoiąższowego zapalenia pęcherza moczowego (n=6). Kodowanie chemiczne włókien nerwowych badano na 10 um skrawkach mrożeniowych pełnego przekroju ściany narządu, używając rutynowej techniki podwójnych barwień immunohistochemicznych, wykorzystujących różnogatunkowe przeciwciała pierwotne skierowane przeciwko SOM, substancji P (SP), peptydowi kodowanemu genem kalcytoniny (CGRP), galaninie (GAL) i peptydowi aktywującemu cyklazę adenylową przysadki (PACAP). Kompleks antygen-przeciwciało uwidaczniano przy pomocy wtórnych przeciwciał znakowanych FITC i CY-3.
Wyniki. U świni włókna SOM-IR, zarówno w ścianie jak i w trójkącie pęcherza moczowego, występowały w bardzo dużej ilości, tworząc gęstą sieć drobnych włókien w mięśniówce. Pojedyncze włókna SOM-IR obserwowano w podśluzówce i pod nabłonkiem. Pojedyncze włókna nerwowe zawierające SP, CGRP i PACAP obecne były w mięśniu wypieraczu pęcherza i podśluzówce zaś pod nabłonkiem widoczne były sporadycznie włókna SP- i CGRP-IR. GAL występowała w średniej ilości terminali nerwowych zaopatrujących mięśniówkę pęcherza oraz w pojedynczych włóknach obecnych w podśluzówce i pod nabłonkiem. Część neuronów zwojów śródściennych zawierała SOM i PACAP lub SOM i GAL. Stan zapalny pęcherza spowodował znaczący spadek gęstości włókien SOM-IR w mięśniu wypieraczu oraz nieznaczny wzrost ich liczby w podśluzówce. Obserwowano także wzrost liczby włókien zawierających SP i CGRP w warstwie podśluzowej pęcherza oraz spadek gęstości terminali GAL-IR w warstwie mięśniowej oraz pod nabłonkiem.
Wnioski. W niniejszej pracy wykazano wyraźne zmiany we wzorze unerwienia ściany i trójkąta pęcherza moczowego świni w trakcie wywołanego chemicznie śródmiąższowego zapalenia narządu. Może to sugerować, iż podobne zmiany leżą u podstaw procesu obserwowanego u człowieka.