PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 6.4 - Przebieg pooperacyjny u mężczyzn z całkowitym zatrzymaniem moczu po zabiegowym leczeniu łagodnego rozrostu stercza
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Ewa Bres-Niewada, Bartosz Dybowski, Piotr Kryst, Andrzej Borkowski
Katedra i Klinika Urologii AM w Warszawie

streszczenie

Wprowadzenie. U mężczyzn przyjmowanych na oddział urologiczny z cewnikiem na stałe w pęcherzu moczowym w celu leczenia zabiegowego łagodnego rozrostu stercza (BPH) prawie zawsze stwierdza się znamienną bakteriurię (70-84%). Z tego powodu istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych i przedłużonego pobytu w szpitalu.
Cel pracy. Porównanie częstości występowania powikłań pooperacyjnych u mężczyzn leczonych zabiegowo z powodu BPH, przyjętych do szpitala z cewnikiem w pęcherzu i u mężczyzn leczonych zabiegowo z powodu BPH, oddających samodzielnie mocz przez cewkę
Materiał i metody. Retrospektywnie oceniono częstość występowania zakażeń ran, podwyższonej temperatury, posocznicy moczowej i zakażeń układu moczowo-płciowego w okresie pooperacyjnym u kolejnych 103 mężczyzn leczonych zabiegowo (elektroresekcje przezcewkowe (TURP) i leczenie operacyjne (adenomektomia sp. Millina) z powodu BPH z zatrzymaniem moczu i bez. Mężczyzn podzielono na cztery grupy: gr. I - przyjęci z cewnikiem, poddani TURP (n - 15); gr. II - przyjęci bez cewnika, poddani TURP (n - 33); gr. III - przyjęci z cewnikiem, operowani (n - 27); gr. IV - przyjęci bez cewnika, operowani (n - 28).
Wyniki. Wiek mężczyzn wynosił średnio 72 lata (55-89 lat) w grupach z cewnikiem na stałe i bez cewnika. Czas utrzymywania cewnika przed zabiegiem wynosił średnio pięć miesięcy. Znamienną bakteriurię stwierdzono u trzydziestu siedmiu mężczyzn. U wszystkich włączono antybiotykoterapię przed zabiegiem. Powikłania pooperacyjne wystąpiły u dwudziestu pięciu pacjentów: temperaturę ł 38oC zanotowano u szesnastu pacjentów, zakażanie rany pooperacyjnej wystąpiło u dziewięciu pacjentów, przetrwałe zakażenie układu moczowego u dwóch, zapalenie najądrza u jednej osoby. Nie obserwowano epizodów posocznicy moczowej. Rozkład danych w poszczególnych grupach przedstawiono w tabeli.
Wnioski. Utrzymywanie cewnika w pęcherzu na stałe przed planowym leczeniem operacyjnym BPH i współistniejące zakażenie układu moczowego powoduje zwiększenie częstości występowania powikłań pooperacyjnych, lecz nie wydłuża pobytu w szpitalu.