PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Naczynie dodatkowe jako ubytek cieniowy miedniczki nerkowej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1978/31/3.

autorzy

Zygmunt Kasztelan
Oddział Urologiczny Szpitala im. J. Brudzińskiego w Gdyni
Ordynator: dr Z. Kasztelan

streszczenie

Autor opisuje przypadek krwiomoczu trwającego 4 miesiące. Urografia wykazała ujemny cień w prawej miedniczce nerkowej. Angiografia wybiórcza prawej nerki bz. Cystoskopia wykazała krwawienie z prawego moczowodu. Wykonana operacja wyka­zała prawidłowy stan miedniczki nerkowej, natomiast od jej tyłu stwierdzono dodatkowej naczynie tętnicze powodujące powstawanie ujemnego cienia miedniczki nerkowej. Naczynie dodatkowe usunięto. Po operacji krwiomocz ustąpił. Urografia wykazała zmniejszenie się ujemnego cienia miedniczki nerkowej.

Ubytki cieniowe miedniczki ner­kowej jakie spotyka się podczas uro­grafii występują dość rzadko, lecz ich interpretacja nie jest łatwa. Do najczęstszych powodów ubytków cie­niowych miedniczki nerkowej na­leżą : bezcieniowe kamienie, guzy złoś­liwe i łagodne, skrzepy krwi, wro­dzone deformacje miąższu nerkowego, torbiele, swoiste i nieswoiste stany zapalne oraz ich następstwa, nie­prawidłowości i schorzenia naczyń krwionośnych (impresje z tętnic i żył lub rzadko występujących tętniaków), pęcherzyk powietrza, ciała obce, grzy­bica, przerzuty nowotworowe, mar­twica brodawki nerkowej. Malek i współpracownicy opisali osiem przy­padków ubytków cieniowych mied­niczki, których interpretacja była bar­dzo trudna.

Przyczynami ujemnego cienia były: tętniak gałązki tętnicy nerkowej, ucisk tętnicy nerkowej, lymphoma, torbiel, gruźliczak, rak miedniczki, zakrzep żył nerkowych oraz bezcieniowy ka­mień. Jonathan i współpracownicy opisali ubytek cieniowy w mied­niczce na podstawie wykonanej urografii i pyelografii, który wyglądał jak guz nowotworowy miedniczki. Wykonana angiografia wykazała wro­dzone zniekształcenie układu tętni­czo-żylnego co pozwoliło na zmianę diagnozy i odstąpienie od planowa­nej operacji. Większość opisywanych przypadków występuje bardzo rzadko i szereg z nich rozpatrywanych jest retrospektywnie. Wymienione liczne przyczyny prowadzące do powstania ujemnych cieni w miedniczce powinny zawsze być brane pod uwagę aby nie utożsamiać tych objawów z nowo­tworem miedniczki nerkowej. Dla­tego godnym podkreślenia jest fakt wykorzystywania możliwości badaw­czych, które mogą ustalić właściwe rozpoznanie i uniknąć niepotrzebnej operacji.

Oprócz urografii niekiedy wydaje się być bardzo pomocna Pyelografia wstępująca z podaniem powietrza lub kontrastu. Bardzo ważne jest badanie cytologiczne w miarę możliwości z ma­teriału uzyskanego z miedniczki ner­kowej przy pomocy techniki tzw. „brush biopsy" aby możliwie jak naj­dokładniej ustalić rozpoznanie. Niezbędnym badaniem rentgenowskim przy różnicowaniu ujemnych cieni w miedniczce jest wybiórcza angio­grafia nerkowa. Podstawowe ma jed­nak znaczenie zdawanie sobie sprawy z polietymologicznego znaczenia tego objawu ujemnego cienia. Wydaje się, że w diagnostyce tych spraw może znaleźć zastosowanie technika uro-graficzna polegająca na podaniu więk­szej ilości kontrastu. Defekt wypeł­nienia miedniczki nerkowej powo­dowany przez kamień może się zmie­niać w różnych położeniach ciała, równie skrzepy krwi mogą znikać lub zmieniać kształt w następnych badaniach rentgenowskich. Impresje spowodowane przez naczynia krwio­nośne mają zwykle kształt podłużny. Należy jednak przyjąć, że wszystkie nieruchome nieuwapnione twory o nieregularnym kształcie leżące w mied­niczce nerkowej powinny podlegać rewizji operacyjnej nawet przy ne­gatywnym badaniu cytologicznym i angiograficznym.

Opis przypadku. Pacjent Z. M. lat 30, nr hist. chor. 12857/75 zgłosił się z powodu krwiomoczu trwającego stale od czterech miesięcy. Ogólnie czuł się dobrze, nie gorączkował, odczuwał okresowe bóle krzyża, mocz i stolec oddawał prawidłowo. Le­czony ambulatoryjnie, bez poprawy. Badanie fizykalne prawidłowe. Ba­danie laboratoryjne w normie. Mocz krwisty. Cystoskopia wykazała wy­dalanie krwawego moczu z prawego ujścia moczowodowego. Zdjęcie prze­glądowe dróg moczowych prawidłowe. Urografia wykazała prawidłowe wy­dzielanie obu nerek. Układ kielicho-wo-miedniczkowy lewostronny pra­widłowy. W prawej miedniczce ner­kowej stwierdza się utrzymujący się na szeregu powtarzanych zdjęciach podłużny ujemny cień całkowicie obej­mujący granice miedniczki wielkości 25 x 10 mm (ryc. 1). Wykonana wy­biórcza angiografia nerkowa pra­wostronna nie wykazała zmian anato­micznych.

Operacja: po dotarciu do nerki stwierdzono jej prawidłowy kształt i budowę. Otwarto miedniczkę ner­kową nie stwierdzając w niej żadnych zmian anatomicznych. Natomiast wi­doczne było idące od tyłu miedniczki grube naczynie szerokości 3 mm, które powodowało ucisk miedniczki. Po wypreparowaniu tego naczynia tętniczego przecięto go między pod­wiązkami przez co ucisk na mied­niczkę zwolnił się. Pobrano wycinek z miąższu nerki, który wykazał w ob­razie mikroskopowym prawidłową bu­dowę. Po dwóch dniach po operacji ustąpił krwiomocz, a wykonywane analizy moczu nie wykazują zmian patologicznych. Wykonana kontrolna urografia po 14 dniach od operacji wykazała znaczne zmniejszenie się ujemnego cienia w miedniczce ner­kowej.

W omawianym przypadku godnym podkreślenia jest charakter podłuż­nego ujemnego cienia, mogący su­gerować istnienie naczynia dodatko­wego jako przyczyny ujemnego cienia miedniczki nerkowej. Istniejący krwio­mocz utrudniał wnioskowanie diag­nostyczne i fakt jego ustąpienia po operacji wskazuje, że był on związany z istniejącym naczyniem dodatkowym.

piśmiennictwo

  1. Gili W. B., Lu C. T. Thomsen S.: Retro-grade brushing a new techniąue for obtaining histologic a cytologie materiał from ureteral, renal pelvic and renal Caliceal leasions. J. Urol., 1973, 109, 573.
  2. Johnatan B. P. O., Arndt R. D., Catrill P.J., Ehrlich R. M.: Arteriovenous malformation: The value of renal angiography for a filling defect in the renal pelvis. J. Urol., 1975, 114, 607.
  3. Matek R. S., Aąuito J. J., Hattery R. R.: Radioluscent filling defects of renal pelvis: classification and raport of unu-sual cases. J. Urol., 1975, 114, 508.
  4. Rabinovitz J. G., Kinkhabwala B., Himmelfarb E., Robinson T., Becker J. A., Bosnak M., Madayag M. M.: Renal pelvic carcinoma an angiographic reevaluation. Radiology 1972, 102, 551.

adres autorów

Skwer Kościuszki 15/10
81-370 Gdynia