PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Nacięcie miedniczki nerkowej w kształcie litery „Y" w leczeniu kamicy koralowatej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1978/31/1.

autorzy

Kazimierz Adamkiewicz
Klinika Urologiczna Instytutu Chirurgii AM w Gdańsku
Dyrektor Instytutu: doc. dr hab. S. Mlekodaj
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. K. Adamkiewicz

streszczenie

Przedstawiono zalety nacięcia miedniczki w kształcie litery „Y" przy usuwaniu kamieni koralowatych. Podano również sposób zeszycia tego nacięcia.

Sposoby operacyjnego postępowa­nia w kamicy koralowatej, ich wady i zalety omawiane były m. in. na XV Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Urologów w Tokio w 1970 r. (2), a w Polsce — podczas Dnia Urologicznego w 1973 r. w Gdań­sku (3). Poza tym są one opisane w podręcznikach urologii. Stosowany w Klinice Urologicznej w Gdańsku sposób nacinania miedniczki nerko­wej w kształcie litery „Y" w przypad­kach kamicy koralowatej przedstawi­łem w referacie programowym podczas Dnia Urologicznego w Gdańsku (1). Z uwagi jednak na ograniczone moż­liwości rozpowszechniania pamiętnika wydaje mi się celowym opublikowanie tego postępowania w czasopiśmie nau­kowym.

Usunięcie w całości kamieni kora­lowatych z układów miedniczkowo--kielichowych utrudniają ich rozmiary i kształt. Za najmniej szkodliwe dla nerki uważa się nacięcie miedniczki nerkowej. Wymienia się tu podłużne, poprzeczne i łukowate nacięcia mied­niczki na jej tylnej lub dolnej po­wierzchni oraz możliwość przedłuże­nia tych nacięć na kielichy, po odsło­nięciu miąższu lub nacięcie wraz z miąższem nerkowym zwłaszcza w zakresie dolnego bieguna. Innym polecanym postępowaniem jest usu­wanie kamieni koralowatych przez podłużne, lub poprzeczne nacięcie nerki, względnie ich usuwanie wraz z częścią nerki (resekcja bieguna). Stosuje się również różne połączenia wymienionych zabiegów.

W przypadkach kwalifikujących się do usunięcia kamienia przez nacięcie miedniczki nerkowej polecane są linijne nacięcia przebiegające prosto, lub łukowato w różnych kierunkach, lub ich przedłużenia. Wadą tych nacięć jest jedna linia cięcia, która uniemoż­liwia dostęp do wszystkich części ka­mienia i stwarza niebezpieczeństwo dodatkowych, bocznych naddarć mie­dniczki.

W naszym ośrodku stosujemy na­cięcie miedniczki w kształcie litery „Y" (ryc. 1). Stosowany przez nas sposób ma szereg zalet. W tym miejscu wymienię najważniejsze. Nacięcie miedniczki w kształcie litery „Y" ułatwia dotarcie do trzech najbardziej odległych rogów kamienia koralowa-tego, który ma zwykle kształt zbliżony do bryły trójkątnej. Daje ono dobry wgląd do wnętrza miedniczki i stwa­rza najkorzystniejsze warunki do usu­nięcia kamienia nawet rozgałęzionego oraz zapobiega przypadkowym nad-darciom miedniczki. Wiadomo nato­miast, że celowe planowane nacięcia są korzystniejsze niż przypadkowe naddarcia. Omawiane nacięcie może być zastosowane w przypadkach trud­ności w usunięciu kamienia po śród-wnękowym nacięciu miedniczki i nie wyklucza znanych możliwości prze­dłużenia tych nacięć na szyjki kieli­chów, do których wrastają odnogi kamienia koralowatego.

Podczas nacinania miedniczki pa­miętać należy o konieczności zacho­wania szerokiej podstawy powstają­cych trójkątnych płatów, ponieważ długie i wąsko uszypułowane płaty mogą ulec martwicy w następstwie niedostatecznego ukrwienia. Trudno­ści związane z zeszyciem takiego na­cięcia zostały usunięte dzięki zasto­sowaniu kapciuchowego szwu z dwo­ma wkłuciami w każdym płatku (ryc. 2).

Piśmiennictwo

  1. Adamkiewicz K: Kamica koralowata — Międzynarodowego Towarzystwa Urologów, Pamiętnik Dnia Urologicznego w Gdańsku Tokio, 12—18. VI.
  2. 1970 r. Pamiętnik 19. V. 1973 r.
  3. Pamiętnik XV Kongresu Dnia Urologicznego w Gdańsku 19. V. 1973 r.
Adres autora
Klinika Urologiczna AM ul. Kieturakisa 1 80-742 Gdańsk