PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Pierwotna hodowla chondrocytów w pożywce wzbogaconej surowicą własną. Możliwość zastosowania w leczeniu odpływu pęcherzowo-moczowodowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2.

autorzy

Tomasz Drewa 1,2, Zbigniew Wolski 1, Przemysław Gałązka 2, Artur Czaplewski 2, Alina Woźniak 2, Jan Sir 3
1 Katedra i Klinika Urologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy
Kierownik kliniki: prof. dr hab. Zbigniew Wolski
2 Katedra i Zakład Biologii Medycznej Akademii Medycznej
Kierownik zakładu: prof. dr hab. Gerard Drewa
3 Zakład Patologii Nowotworów, Regionalne Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Kierownik zakładu: lek. med. Jan Sir

słowa kluczowe

autologiczna surowica, przeszczepianie chondrocytów, wsteczny odpływ pęcherzowo-moczowodowy

streszczenie

wstęp
Przeszczepiane autologiczne chondrocyty (ACT Autologous Chondrocytes Transplantation) mogą być stosowane do leczenia odpływu pęcherzowo-moczowodowego. Płodowa surowica wołowa (FBS Fetal Bovine Serum) w wielu laboratoriach pozostaje złotym standardem do wzbogacania pożywek do hodowli komórek. W przypadku stosowania FBS istnieje potencjalne ryzyko przeniesienia chorób prionowych i wirusowych u chorych leczonych metodami inżynierii tkankowej.
cel pracy
Celem pracy było określenie przydatności zastąpienia FBS pożywkami suplementowanymi surowicą własną (AS Autologous Serum) lub substytutem surowicy Ultroserem G (UG) przy zakładaniu pierwotnej hodowli chondrocytów króliczych (PRCC Primary Rabbit Chondrocytes).
materiał i metoda
Ze stawów kolanowych pięciu królików pobrano fragmenty chrząstki, które trawiono przez 10 godzin kolagenazą II i hialuronidazą. Pożywki do zakładania hodowli pierwotnej wzbogacano płodową surowicą wołową (FBS, Sigma) i autologiczną surowicą króliczą (AS) w stężeniach 10% (v/v). Ultroser G (Gibco) dodano jako suplement surowicy w stężeniu 2% (v/v). W 14. dobie policzono żywe komórki w komorze cytologicznej, stosując test z błękitem trypanu.
Wyniki. Nie udało się założyć ani jednej hodowli pierwotnej przy użyciu pożywki suplementowanej 2% Ultroserem G. Liczba komórek w hodowli pierwotnej założonej z pożywką wzbogaconą 10% surowicą wołową FBS wyniosła średnio 5,81 x 106, podczas gdy średnia liczba komórek rosnących w medium wzbogaconym 10% AS wyniosła średnio 7,27 x 106. Pożywka suplementowana 10% surowicą własną AS wykazywała największy efekt proliferacyjny w stosunku do komórek PRCC. Komórki rosnšce w hodowli pierwotnej zarówno w 10% FBS, jak i 10% AS w obrazie mikroskopowym nie wykazywały wyraźnej różnicy morfologicznej.
wnioski
Wstępne wyniki potwierdzają możliwość stosowania surowicy autologicznej (AS) przy zakładaniu pierwotnej hodowli chondrocytów.